ព្រះពុទ្ធ​២៨​ព្រះអង្គ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា

DharmaWheelGIF.gif
គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ

ថេរវាទ

  Asokanpillar-crop.jpg  

ប្រទេស

  ស្រីលង្កា
កម្ពុជា • ឡាវ
ភូមា • ថៃ
 

Texts

 

ព្រះត្រ័យបិដក
Commentaries
Subcommentaries

 

History

 

Pre-sectarian Buddhism
Early schools • Sthavira
Asoka • Third Council
Vibhajjavada
Mahinda • Sanghamitta
Dipavamsa • Mahavamsa
Buddhaghosa

 

Doctrine

 

Saṃsāra • Nibbāṇa
Middle Way
អរិយដ្ឋង្គិកមគ្គ
អរិយសច្ច៤
Enlightenment Stages
Precepts • Three Jewels
Outline of Buddhism

 

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         


នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យក ព្រះពុទ្ធសាសនា បែបថេរវាទ ជាសាសនាចំបង ដូចជា ប្រទេសកម្ពុជា ស្រីលង្កា ឡាវ ភូមា ថៃជាដើម តែងតែប្រារព្ធ សូត្រនមស្ការ ព្រះពុទ្ធទាំង ២៨ ព្រះអង្គនេះ នៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិបែបព្រះពុទ្ធសាសនា

ព្រះនាមព្រះពុទ្ធ​ ដែលបានត្រាស់ក្នុងអតីតកាល[កែប្រែ]

 1. ព្រះពុទ្ធ តណ្ហង្ករៈ Tanhamkara
 2. ព្រះពុទ្ធ មេធង្ករៈ Medhamkara
 3. ព្រះពុទ្ធ សរណង្ករៈ Saranamkara
 4. ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ Dipamkara
 5. ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ Kondanna (Kaundinya)
 6. ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ Mangala
 7. ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ Sumana
 8. ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ Revata (Raivata)
 9. ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ Sobhita
 10. ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី Anomadassi (Anavamadarsin)
 11. ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ Paduma (Padma)
 12. ព្រះពុទ្ធ នារទៈ Narada
 13. ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ Padumuttara (Padmottara)
 14. ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ Sumadha (Sumedha)
 15. ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ Sujata
 16. ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី Piyadassi (Priyadarsin)
 17. ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី Atthadassi (Arthadarsin)
 18. ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី Dhammadassi (Dharmadarsin)
 19. ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ Siddhattha
 20. ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ Tissa (Tishya)
 21. ព្រះពុទ្ធ ផុស្សៈ (បុស្សៈ) Phussa (Pushya)
 22. ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី Vipassi (Vipasyin)
 23. ព្រះពុទ្ធ សិខី Sikhi (Sikhin)
 24. ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ Vessabhu (Visvabhu)
 25. ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ Kakusanda (Krakucchanda)
 26. ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ Konagamana (Kanakamuni)
 27. ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ Kassapa (Kasyapa)
 28. ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ Gotama

ចំពោះព្រះនាមព្រះពុទ្ធបីអង្គខាងលើ នៅមិនទាន់មានឯកសារច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ពីប្រវត្តិព្រះអង្គឡើយ។

ពុទ្ធវង្សតារាងទី១[កែប្រែ]

ល.រ. នាមព្រះពុទ្ធ មានជាតិជា ឈ្មោះព្រះនគរ ព្រះបិតា ព្រះមាតា
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ ក្សត្រ រម្មាវតី សុទេវៈ សុមេធា
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ក្សត្រ រម្មវតី សុនន្ទៈ សុជាតាទេវី
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ ក្សត្រ ឧត្តរៈ ឧត្តរៈ ឧត្តរា
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ ក្សត្រ ទីក្រុងមេខលៈ សុទត្កៈ សិរិមា
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ ក្សត្រ ទីក្រុងសុធញ្ញកៈ វិបុលៈ វិបុលា
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ ក្សត្រ សុធម្មៈ សុធម្មៈ សុធម្មា
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី ក្សត្រ ចន្ទវតី យសវា យសោធរា
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ ក្សត្រ ចម្បកៈ អសមៈ អសមា
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ បុត្រស្តេចចក្រ ធញ្ញវតី សុទេវៈ អនោមា
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ក្សត្រ ហង្សវតី អានន្ទៈ សុជាតា
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ក្សត្រ សុទស្សនៈ សុទត្តៈ សុទត្តា
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ក្សត្រ សុមង្គលៈ ឧគ្គតៈ បភាវតី
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ក្សត្រ សុធញ្ញៈ សុទត្តៈ សុចន្ទា
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ក្សត្រ ទីក្រុងសោភណៈ សាគរៈ សុទស្សនា
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី ក្សត្រ ទីក្រុងសរណៈ សរណៈ សុនន្ទា
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ ក្សត្រ ទីក្រុងវេភាវៈ ឧទេនៈ សុផស្សា
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ ក្សត្រ ទីក្រុងខេមកៈ ជនសន្តៈ បទុមា
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ ក្សត្រ កាសិកៈ ជយសេន សិរិមា
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ក្សត្រ ពន្ធុមតី ពន្ធុមៈ ពន្ធុមតី
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី ក្សត្រ អរុណវតី អរុណៈ បភាវតី
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ក្សត្រ អនោម សុប្បតិតៈ យសវតី
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ ព្រាហ្មណ៍ ខេមបូរី អគ្គិទត្តព្រាហ្មណ៍ វិសាខា
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ព្រាហ្មណ៍ សោភវតី យញ្ញទត្តព្រាហ្មណ៍ ឧត្តរា
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ ព្រាហ្មណ៍ ពារាណសី ព្រហ្មទត្តព្រាហ្មណ៍ ធនវតី
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ ក្សត្រ កបិលពស្តុ សុទ្ធោទនៈ មាយាទេវី

ពុទ្ធវង្ស

ពុទ្ធវង្សតារាងទី២[កែប្រែ]

សុមេធបណ្ឌិតក្រាបធ្វើជាស្ពានថ្វាយព្រះពុទ្ធទីបង្ករយាងឆ្លង

     


លេខរៀង នាមព្រះពុទ្ធ គ្រប់គ្រងផ្ទះ ប្រាសាទដ៏ប្រសើរ​៣​ខ្នង
ប្រាសាទទី១ ប្រាសាទទី២ ប្រាសាទទី៣
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ ១ម៉ឺនឆ្នាំ ហង្សប្រាសាទ កោញ្ចប្រាសាទ មយុរប្រាសាទ
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ១ម៉ឺនឆ្នាំ រុចិ សុរុចិ សុភ
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ យសវ សុចិម សិរិម
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ ចន្ទ សុចន្ទ វដំស
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ ៦ពាន់ឆ្នាំ សុទស្សន រតនគ្ឃី អាវេឡ
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ កុមុទ នឡិនី បទុម
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី ១ម៉ឺនឆ្នាំ សិរី ឧបសិរី វឌ្ឍ
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ ១ម៉ឺនឆ្នាំ នន្ទ វសុ យសត្តរ
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ ជិត វិជិត អភិរាម
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ នារី ពាហន យសវតី
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ សុចន្ទ កញ្ចន សិរីវឌ្ឍ
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ សិរី ឧបសិរី ចន្ទ
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ៩ពាន់ឆ្នាំ សុនិម្មល វិមល គិរិគូហា
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ៩ពាន់ឆ្នាំ អមរគិ សុរគិ គិរិពាហន
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី ៨ពាន់ឆ្នាំ អរជ វិរជ សុទស្សន
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ ១ម៉ឺនឆ្នាំ កោកាស ឧប្បល កោកនុទ
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ ៧ពាន់ឆ្នាំ គុណសេលៈ អានាទិយ និសក
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ ៩ពាន់ឆ្នាំ គរុឡ ហំស សុវណ្ណតារ
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ៨ពាន់ឆ្នាំ នន្ទ សនន្ទ សិរិម
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី ៧ពាន់ឆ្នាំ សុវឌ្ឍក គិរី នារីវាហន
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ៦ពាន់ឆ្នាំ រុចិ សុរតិ វឌ្ឍក
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ ៤ពាន់ឆ្នាំ កាមវឌ្ឍ កាមសុទ្ធិ រតិវឌ្ឍន
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ៣ពាន់ឆ្នាំ តុសិត សន្តុសិត សន្តុដ្ឋ
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ ២ពាន់ឆ្នាំ ហំស យស សិរីចន្ទ
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ ២៩ឆ្នាំ សុចន្ទ កោកនុទ កោញ្ច

ពុទ្ធវង្សតារាងទី៣[កែប្រែ]

លេខរៀង នាមព្រះពុទ្ធ ស្ត្រីបម្រើ ព្រះអគ្គមហេសី ព្រះនាមព្រះឱរស យាងទៅបួសដោយ
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ ៣សែនរូប បទុមា ឱសភក្ខន្ធ យានដំរី
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ៣សែនរូប រុចិទេវី ជិវិតសេន យានរថ
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ ៣ម៉ឺនរូប យសវតី សីវលៈ យានសេះ
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ ៦៣សែនរូប វដំសកី អនូបមំ យានដំរី
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ ៣៣សែនរូប សុទស្សនា វរុណៈ យានរថ
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ ៤ពាន់រូប កិមិលា សីហៈ ប្រាសាទ
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី ២៣ពាន់រូប សិរិមា ឧបសាលៈ គ្រែស្នែង
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ ៣៣ពាន់រូប ឧត្តរា រម្ម យានរថ
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ៤៣ពាន់រូប វីជិតសេនា ននុត្តរ ព្រះបាទផ្ទាល់
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ៤៣ពាន់រូប វសុលទត្តា ឧត្តរៈ ប្រាសាទ
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ១៦ពាន់រូប សុមនា បុនព្វៈ យានដំរី
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ២៣ពាន់រូប សិរិនន្ទា ឧបសេន យានសេះ
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ៣៣ពាន់រូប វិមលា កញ្ចនាវេឡៈ យានរថ
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ៣៣ពាន់រូប វិសាខា សេលៈ យានសេះ
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី ៤០ពាន់រូប វិចិកោសី បុញ្ញវឌ្ឍនៈ ប្រាសាទ
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ ៤៨ពាន់រូប សុមនា អនុបមៈ គ្រែស្នែង
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ ៣០ពាន់រូប សុភទ្រា អានន្ទៈ យានសេះ
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ ២៣ពាន់រូប កីសាគោតមី អានន្ទៈ យានដំរី
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ៤៣ពាន់រូប សុទស្សនា សមវត្តក្ខន្ធៈ យានរថ
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី ២៤ពាន់រូប សព្វកាមា អតុលៈ យានដំរី
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ៣០ពាន់រូប សុចិត្តា សុប្បពុទ្ធៈ គ្រែស្នែង
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ ៣០ពាន់រូប រោបិនី ឧត្តរៈ យានរថ
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ១៦ពាន់រូប រុចិគត្តា សត្ថវាហៈ យានដំរី
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ ៤៨ពាន់រូប សុនន្ទា វិជិតសេនៈ ប្រាសាទ
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ ៤០ពាន់រូប យសោធរា រាហុល យានសេះ

ពុទ្ធវង្សតារាងទី៤[កែប្រែ]

លេខរៀង នាមព្រះពុទ្ធ ព្យាយាមអស់ ព្រះអង្គត្រាស់ក្រោមដើម ព្រះរស្មីប្រមាណ
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ ១០ខែ ដើមលៀប ១០យោជន៍សព្វកាល
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ១០ខែ សាលកល្យាណីព្រឹក្ស(ដើមភ្លៅនាង) រស្មីប្រមាណមិនបាន
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ ៨ខែ នាគព្រឹក្ស(ដើមខ្ទឹង) ១ម៉ឺនលោកធាតុសព្វកាល
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ ១០ខែ នាគព្រឺក្ស រស្មីប្រមាណមិនបាន
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ ៧ខែ នាគព្រឺក្ស ១យោជន៍សព្វកាល
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ ៧ថ្ងៃ នាគព្រឹក្ស រស្មីប្រមាណមិនបាន
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី ១០ខែ អជ្ជុនព្រឹក្ស(ដើមអង្ក្រង) រស្មីប្រមាណមិនបាន
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ ៨ខែ មហាសោណៈ(ដើមម្រំ) រស្មីប្រមាណមិនបាន
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ៧ថ្ងៃ មហាសោណៈ ១យោជន៍សព្វកាល
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ៧ថ្ងៃ ដើមស្រល់ រស្មីប្រមាណមិនបាន
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ៨ខែ និម្ពព្រឹក្ស(ដើមស្តៅ) ១យោជន៍សព្វកាល
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ៩ខែ ដើមឫស្សីធំ រស្មីប្រមាណមិនបាន
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ៦ខែ កកុធព្រឹក្ស(ដើមថ្ងាន់) រស្មីប្រមាណមិនបាន
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ៨ខែ ចម្បកព្រឹក្ស(ដើមចម្បា) ១យោជន៍សព្វកាល
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី ៧ថ្ងៃ ដើមទន្លាប់ រស្មីប្រមាណមិនបាន
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ ១០ខែ កណ្ណិការព្រឺក្ស រស្មីប្រមាណមិនបាន
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ កន្លះខែគត់ អសន(ដើមធ្នង់) រស្មីប្រមាណមិនបាន
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ ៧ថ្ងៃ ដើមកន្ទួតព្រៃ រស្មីប្រមាណមិនបាន
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ៨ខែ បាដលិព្រឹក្ស(សង្កែ) ៧យោជន៍សព្វកាល
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី ៨ខែ បុណ្ឌរិកព្រឹក្ស(ស្វាយស) ៣យោជន៍សព្វកាល
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ៦ខែ មហាសាលព្រឹក្ស រស្មីប្រមាណមិនបាន
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ ៨ខែ សិរិសព្រឹក្ស(ច្រេស) ១០យោជន៍សព្វកាល
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ៦ខែ ឧទុម្ពរព្រឹក្ស(ល្វា) រស្មីប្រមាណមិនបាន
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ ៧ថ្ងៃ និគ្រោធព្រឹក្ស(ជ្រៃ) រស្មីប្រមាណមិនបាន
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ ទុក្ករកិរិយា ៦វស្សា ពោធិ៍បាយ ១ព្យាមសព្វកាល

ពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៥[កែប្រែ]

លេខរៀង នាមព្រះពុទ្ធ ទីកន្លែងសំដែង​ធម្មចក្រ ញុំាង​ពពួក​សត្វ​អោយ​ត្រាស់​ដឹង​៣​លើក​ធំ​ៗ
​លើកទី១ ​លើកទី​២ ​លើក​ទី​៣
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ នន្ទារាម ១០០​កោដិ​ទេវតា ៩០​កោដិ ៩០ពាន់កោដិ​(ទេវតា)
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ១សែនកោដិ ៩០ពាន់​កោដិ ៨០ពាន់​កោដិ
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ ១សែនកោដិ ១សែនកោដិ ៩០កោដិ ឯហិភិក្ខុ
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ ១សែនកោដិ ១សែនកោដិ ៩០​ពាន់​កោដិ
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ មិនអាចរាប់បាន ១សែនកោដិ ១​សែន​កោដិ
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ មិនអាច​រាប់​បាន ៩ម៉ឺនកោដិ ១ពាន់​កោដិ
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី ឧទ្យាន​សុទស្សនៈ ១​រយ​កោដិ ៨០​កោដិ ៧៨​កោដិ
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ ១​រយ​កោដិ ៩០​កោដិ ៨០​កោដិ
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ឧទ្យាន​ធនញ្ជៈ ១សែន​កោដិ ៩០​ពាន់​កោដិ ៨០​កោដិ
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ឧទ្យាន​មិថិលា ១សែនកោដិ ៣៧ពាន់ ៥​លាន
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ឧទ្យាន​សុទស្សនៈ ១​សែនកោដិ ៩០ពាន់​កោដិ ៨០​ពាន់​កោដិ
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ឧទ្យាន​សុមង្គលៈ ៨០កោដិ ៣៧សែន ៦០សែន
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ឧទ្យាន​ឧសកៈ ១សែន​កោដិ ៩ពាន់​កោដិ ៨០កោដិ
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ឧទ្យាន ១សែនកោដិ ១សែនកោដិ ១សែនកោដិ
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី មិគទាយវ័ន ១សែន​កោដិ ៩០​កោដិ ​៨០​កោដិ
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ មិគទាយវ័ន ១សែនកោដិ ៩០​កោដិ ៩០កោដិ
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ មិគទាយវ័ន ១រយ​កោដិ ៩០​កោដិ ៦០​កោដិ
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ មិគទាយវ័ន ៨០សែន ៩០សែន ៨០​សែន
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី មិគទាយវ័ន មិនអាច​រាប់​បាន ៨៤ពាន់ ៨៤ពាន់
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី មិគទាយវ័ន ១សែនកោដិ ៩០ពាន់​កោដិ ៨០​ពាន់​កោដិ
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ៨ម៉ឺន​កោដិ ៧០​ពាន់​កោដិ ៦០​កោដិ
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ មិគទាយវ័ន ៤ម៉ឺនកោដិ ៣ម៉ឺនកោដិ មិនអាច​រាប់​បាន
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ មិគទាយវ័ន ៣ម៉ឺនកោដិ ២ម៉ឺនកោដិ ១ម៉ឺនកោដិ
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ មិគទាយវ័ន ២ម៉ឺនកោដិ ១ម៉ឺនកោដិ ៥ពាន់កោដិ
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ ឥសិបទនៈ មិគទាយវ័ន ១៨កោដិ មិនអាច​រាប់​បាន ​មិនអាច​រាប់​បាន

ពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៦[កែប្រែ]

លេខរៀង នាមព្រះពុទ្ធ ជួបជុំសាវ័ក​សន្និបាត​៣​លើក​ ភិក្ខុជាឧបដ្ឋាក
​លើកទី១ ​លើកទី​២ ​លើក​ទី​៣
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ ១សែនកោដិ ១០០​កោដិ ៩០​កោដិ សាគតៈ
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ១សែនកោដិ ១ពាន់កោដិ ៩០​កោដិ អនុរុទ្ធៈ
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ ១កោដិ ១សែនកោដិ ៩០កោដិ បាលិតៈ
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ ១សែនកោដិ ៩០កោដិ ៨០កោដិ ឧទេនៈ
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ មិនអាច​រាប់​បាន ១សែនកោដិ ១សែនកោដិ សម្ភវៈ
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ ១រយកោដិ ៩០កោដិ ៨០កោដិ អនោមៈ
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី ៨សែន ៧សែន ៦សែន វរុណៈ
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ ១សែនកោដិ ៣សែន ២សែន វរុណៈ
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ១សែនកោដិ ៩០ពាន់​កោដិ ៨០​សែន វាសេដ្ឋៈ
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ១សែនកោដិ ៩០ពាន់កោដិ ៨០ពាន់កោដិ សុមនៈ
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ១រយកោដិ ៩០កោដិ ៨០​កោដិ សាគរៈ
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ៦០សែន ៥០សែន ៤សែន នារទៈ
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ១សែនកោដិ ៩០​កោដិ ៨០​កោដិ សោភិតៈ
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ៩៨ពាន់អង្គ ៨៨ពាន់ ៧៨ពាន់ អភយៈ
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី ១ពាន់កោដិ ១រយ​កោដិ ៨០​កោដិ សុទត្ថត្ថេរៈ
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ ១រយកោដិ ៩០កោដិ ៨០​កោដិ រេវតៈ
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ ១សែន ៩០សែន ៨០សែន សមគៈ
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ ៦០សែន ៥០សែន ៤០សែន សភិយៈ
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ៦៨សែន ១សែន ៨ម៉ឺន អសោកៈ
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី ១សែន ៨ម៉ឺន ៧ម៉ឺន ខេមង្ករៈ
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ៨០ពាន់កោដិ ៧០ពាន់​កោដិ ៦០​ពាន់​កោដិ ឧប្បសន្តៈ
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ ៤ម៉ឺន - - ពុទ្ធិជៈ
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ៣ម៉ឺន - - សោត្ថិជៈ
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ ២ម៉ឺន - - សព្វមិត្ត
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតម ១២៥០អង្គ - - អានន្ទ

ពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៧[កែប្រែ]

លេខរៀង នាមព្រះពុទ្ធ អគ្គសាវ័ក​​ អគ្គសាវិកា
​ទី១​ព្រះនាម ​ទី​២​ព្រះនាម ​​ទី១​ព្រះនាម ទី២​ព្រះនាម
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ សុមង្គលៈ តិស្សៈ នន្ទា សុនន្ទា
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ភទ្ទៈ សុភទ្ទៈ តិស្សា ឧបតិស្សា
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ សុទេវៈ ធម្មសេនៈ សីវលា អសោកា
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ សរណៈ ភាវិតត្តៈ សោណា ឧបសោណា
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ វរុណៈ ព្រហ្មទេវៈ ភទ្ទា សុភទ្ទា
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ អសមៈ សុនេត្តៈ នកុលា សុជាតា
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី និសភៈ អនោមៈ សុន្ទរា សុមនា
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ សាលៈ ឧបសាលៈ រាធា សុរាធា
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ភទ្ទសាលៈ ជិតមិតៈ ឧត្តរា ផគ្គុនី
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ទេវិល សុជាតៈ អមិតា អសមា
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ សរណៈ សព្វកាមៈ រាមា សុរាមា
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ សុទស្សនៈ សុទេវៈ នាគា នាគសមានា
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី បាលិតៈ សព្វទស្សី សុជាតា ធម្មទិន្នា
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី សន្តៈ ឧបសន្តៈ ធម្មា សុធម្មា
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី បទុមត្ថេរៈ បុស្សទេវត្ថេរៈ ខេមា សច្ចនាមា
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ សម្ពលត្ថេរៈ សុមិត្តត្ថេរៈ សីវលា សុរាមា
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ ព្រហ្មទេវត្ថេរៈ ឧទយត្ថេរៈ ផុស្សា សុទត្តា
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ សុរក្ខិតៈ ធម្មសេនៈ ចាលា ឧបចាលា
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ខន្ធៈ តិស្សៈ ចន្ទា ចន្ទមិត្តា
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី អភិភូ សម្ភវៈ មខិលា បទុមា
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ សោណៈ ឧត្តរៈ រាមា សមានា
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ វិធុរៈ សញ្ជីវៈ សាមា ចម្បា
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ភិយ្យោសៈ ឧត្តរៈ សុមុទ្ទា ឧត្តរា
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ តិស្សៈ ភារទ្វាជៈ អនុលា ឧរុវេលា
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតម ឧបតិស្សៈ​(សារីបុត្រ) កោលិតៈ(មោគ្គល្លាន) ខេមា ឧប្បលវណ្ណា

ពុទ្ធវង្សតារាងទី៨[កែប្រែ]

លេខរៀង នាមព្រះពុទ្ធ ឧបាសកជាឧបដ្ឋាក​​ ឧបាសិកាជាឧបដ្ឋាយិកា បល្ល័ង្កកំពស់
​នាម ​នាម ​នាម នាម
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ តបុស្សៈ ភល្លកៈ សិរិមា សោណា ៥៣ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ សោណៈ ឧបសោណៈ នន្ទា សិរិមា ៥៧ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ មង្គលៈ នន្ទៈ វិសាខៈ អនុឡា សុមនា ៥៧ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ សុមនៈ វរុណៈ សរណៈ ចាលា ឧបចាលា ៦០ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ រេវតៈ វរុណៈ សុរភៈ បាលា ឧបបាលា ៥៣ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ សោភិតៈ រម្មៈ សុនេត្តៈ នកុលា ចិត្តា ៣៨ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ អនោមទស្សី នន្ទិវឌ្ឍៈ សិរិវឌ្ឍៈ ឧបលា បុទុមា ៣៨ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ បទុមៈ សភិយៈ អសមៈ រុចិ នន្ទិមារា ៣៨ហត្ថ
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ឧគ្គរិន្ទៈ វសភៈ ឥន្ទវរី គណ្ឌី ៥៧ហត្ថ
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ អមិតៈ តិស្សៈ ហត្ថា សុចិត្តា ៣៨ហត្ថ
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ឧរុវេលៈ យសវៈ យសា សិរិវា ៥៧ហត្ថ
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ សុទត្តៈ ចិត្តៈ សុភទ្ទ្រា បទុមា ៣២ហត្ថ
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី សន្ទកៈ ធម្មិកៈ វិសាខា ធម្មទិន្នា ៥៣ហត្ថ
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី អកុឡៈ សិនភៈ មកិលា សុនន្ទា ៥៣ហត្ថ
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី សុភទ្ទៈ កដិស្សៈ សាឡិសា កឡិស្សា ៥៣ហត្ថ
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ សុប្បិយៈ សម្ពុទ្ធៈ រម្មា សុរម្មា ៤០ហត្ថ
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ សម្ពលៈ សិរិ កិសាគោតមី ឧបសេនា ៤០ហត្ថ
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ អនញ្ជៈ វិសាខៈ បទុមា សិរិនាគា ៣៨ហត្ថ
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី បុនព្វសុមិត្តៈ នាគៈ សិរិមា ឧត្តរា ៥៣ហត្ថ
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី សិរិវឌ្ឍៈ នន្ទៈ ចិត្តា សុចិត្តា ៣២ហត្ថ
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ សោត្ថិកៈ រម្មៈ គោតមី សិរិមា ៤០ហត្ថ
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ អច្ចុគ្គតៈ សុមនៈ នន្ទា សុនន្ទា ២៦ហត្ថ
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ឧគ្គៈ សោមទេវៈ សីវលា សាមា ២០ហត្ថ
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ សុមង្គលៈ ឃដិការៈ វិជិតសេនា ភទ្ទ្រា ១៥ហត្ថ
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ ចិត្តៈ ហត្ថាឡវកៈ នន្ទមាតា ឧត្តរា ១៤ហត្ថ

ពុទ្ធវង្សតារាងទី៩[កែប្រែ]

លេខរៀង នាម​ ព្រះពុទ្ធ មានកំពស់ មានព្រះជន្ម កន្លែងបរិនិព្វាន ព្រះធាតុចេតិយ
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ ៨០ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ នន្ទរាម កំពស់៣៦យោជន៍
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ៨៨ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ នន្ទរាម កំពស់៧យោជន៍
ព្រះពុទ្ធ​ មង្គលៈ ៨៨ហត្ថ ៩ម៉ឺនឆ្នាំ ឧទ្យានវេស្សរៈ កំពស់៣០យោជន៍
ព្រះពុទ្ធ​ សុមនៈ ៩០ហត្ថ ៩ម៉ឺនឆ្នាំ អង្គារាម កំពស់៤យោជន៍
ព្រះពុទ្ធ​ រេវតៈ ៨០ហត្ថ ៦ម៉ឺនឆ្នាំ . ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
ព្រះពុទ្ធ​ សោភិតៈ ៥៨ហត្ថ ៩ម៉ឺនឆ្នាំ សីហារាម ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
ព្រះពុទ្ធ​ អនោមទស្សី ៥៨ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ ធម្មារាម កំពស់២០យោជន៍
ព្រះពុទ្ធ​ បុទុមៈ ៥៨ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ ធម្មារាម ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ៨៨ហត្ថក្រពុំ ៩ម៉ឺនឆ្នាំគត់ សុទស្សនបុរី កំពស់៤យោជន៍
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ៥៨ហត្ថក្រពុំ ១សែនឆ្នាំ នន្ទារាម កំពស់១២យោជន៍
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ៨៨ហត្ថក្រពុំ ៩ម៉ឺនឆ្នាំគត់ មេធារាម ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ៥០ហត្ថក្រពុំ ៩ម៉ឺនឆ្នាំគត់ សេលារាម កំពស់៣គាវុត
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ៨០ហត្ថ ៩ម៉ឺនឆ្នាំ អស្សត្ថារាម កំពស់៣យោជន៍
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ៨០ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ អនោមារាម ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី ៨០ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ កេសរាម កំពស់៣យោជន៍
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ ៦០ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ អនោមារាម កំពស់៤យោជន៍
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ ៦០ហត្ថ ១សែនឆ្នាំ នន្ទរាម កំពស់៣យោជន៍
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ ៥៨ហត្ថ ៩ម៉ឺនឆ្នាំ សេនារាម ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ៨០ហត្ថ ៨ម៉ឺនឆ្នាំ សុមិត្តរារាម កំពស់៧យោជន៍
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី ៧០ហត្ថ ៧ម៉ឺនឆ្នាំ អស្សារាម កំពស់៣យោជន៍
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ៦០ហត្ថ ៦ម៉ឺនឆ្នាំ ខេមារាម ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ ៤០ហត្ថ ៤ម៉ឺនឆ្នាំ ខេមារាម កំពស់១គាវុត
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ៣០ហត្ថ ៣ម៉ឺនឆ្នាំ បព្វតារាម ព្រះធាតុចែកជាចំណែក
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ ២០ហត្ថ ២ម៉ឺនឆ្នាំ សេតព្យារាម កំពស់១យោជន៍
២៥ ព្រះពុទ្ធ គោតមៈ ១៦ហត្ថ ១០០ឆ្នាំ(១) នគរកុសិនារា ព្រះធាតុចែកជាចំណែក

(១) អាយុកប្ប​របស់​មនុស្ស​ក្នុងជំនាន់​​សាសនា​ព្រះពុទ្ធ​គោតម គឺ​១០០​ឆ្នាំ។ ព្រះអង្គ ទ្រង់​បរិនិព្វាន​ក្នុង​ព្រះជន្មាយុ​៨០​ឆ្នាំ ដោយសារ​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​បាន​ដាក់​អាយុសង្ខារ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​មារ។

ពុទ្ធវង្សតារាងទី១០[កែប្រែ]

លេខរៀង នាម​ ព្រះពុទ្ធ ព្រះបរមពោធិសត្វ កប្បត្រូវបានត្រាស់
ព្រះពុទ្ធ ទីបង្ករៈ ជាព្រាហ្មណ៍ នាម​ សុមេធបណ្ឌិតតាបស ៤អសង្ខយ្យ ១សែនកប្ប
ព្រះពុទ្ធ​ កោណ្ឌញ្ញៈ ជាក្សត្រ នាម វិជិតាវី បាន​បួស កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
ព្រះពុទ្ធ​ មង្គលៈ ជា​ព្រាហ្មណ៍ នាម សុរុចិ បាន​បួស កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
ព្រះពុទ្ធ​ សុមនៈ ជា​ស្តេច​នាគ នាម អតុលៈ រក្សាសីល កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
ព្រះពុទ្ធ​ រេវតៈ ជា​ព្រាហ្មណ៍ នាម អតិទេវ រក្សាសីល កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
ព្រះពុទ្ធ​ សោភិតៈ ជាព្រាហ្មណ៍​ នាម សុជាត រក្សាសីល កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
ព្រះពុទ្ធ​ អនោមទស្សី ជា​យក្ស មាន​ឫទ្ធិ​ច្រើន រក្សាសីល កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
ព្រះពុទ្ធ​ បុទុមៈ ជាសត្វសីហៈ រក្សាសីល កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
ព្រះពុទ្ធ នារទៈ ជាតាបស កប្បប្រមាណ​មិន​បាន
១០ ព្រះពុទ្ធ បទុមុត្តរៈ ជាជដិល(តាបស) កប្បទី១សែន
១១ ព្រះពុទ្ធ សុមេធៈ ជាមាណព នាម ឧត្តរ បាន​បួស កប្បទី៣០ពាន់
១២ ព្រះពុទ្ធ សុជាតៈ ជាស្តេច​ចក្រពត្តិ បានបួស កប្បទី៣០ពាន់
១៣ ព្រះពុទ្ធ បិយទស្សី ជាមាណព នាម​ កស្សបៈ រក្សាសីល កប្បទី១៨០០
១៤ ព្រះពុទ្ធ អត្ថទស្សី ជាតាបស នាម សុសិមៈ មានឫទ្ធិអភិញ្ញា កប្បទី១៨០០
១៥ ព្រះពុទ្ធ ធម្មទស្សី ជាព្រះឥន្ទ្រ នាម បុរិន្ទទៈ កប្បទី១៨០០
១៦ ព្រះពុទ្ធ សិទ្ធត្ថៈ ជាតាបស នាម មង្គល មានកម្លាំងអភិញ្ញា កប្បទី៩៤
១៧ ព្រះពុទ្ធ តិស្សៈ ជាក្សត្រ នាម សុជាតៈ បួសជាឥសីមានអភិញ្ញា កប្បទី៩២
១៨ ព្រះពុទ្ធ បុស្សៈ ជាក្សត្រ នាម វិជិតៈ បានបួស កប្បទី៩២
១៩ ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី ជាស្តេចនាគ នាម អតុលៈ រក្សាសីល កប្បទី៩១
២០ ព្រះពុទ្ធ សិខី ជាក្សត្រ នាម អរិន្ទមៈ រក្សាសីល កប្បទ៣១
២១ ព្រះពុទ្ធ វេស្សភូ ជាក្សត្រ នាម សុទស្សនៈ បានបួស កប្បទី៣១
២២ ព្រះពុទ្ធ កក្កុសន្ធៈ ជាក្សត្រ នាម ខេមៈ បានបួស ក្នុងភទ្ទកប្បនេះ
២៣ ព្រះពុទ្ធ កោនាគមនៈ ជាក្សត្រ នាម បព្វតៈ បានបួស ក្នុងភទ្ទកប្បនេះ
២៤ ព្រះពុទ្ធ កស្សបៈ ជាមាណព នាម ជោតិបាល បានបួស ក្នុងភទ្ទកប្បនេះ

ព្រះពុទ្ធដែលនឹងឧបត្តិឡើងក្នុងកាលអនាគត[កែប្រែ]

 • ព្រះ អរិយមេត្រី (សិរអារ្យមេត្រី) Maitreya

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា
ពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេប
ព្រះពុទ្ធ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

មាគ៌ាជីវិតព្រះពោធិសត្វ (ដោយ បណ្ឌិត កុល ផេង)
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Buddhas