រាមាធិបតីទី២

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាមាធិបតីទី២ រឺ ពញាចន្ទ រឺ អង្គចន្ទទី២ (១៦២០ - ១៦៥៩)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៦៤២ ដល់ គ.ស. ១៦៥៨