រូបថ្លុក

ពីវិគីភីឌា

រូបថ្លុក គឺជាសិល្បៈដែលបញ្ចេញមតិនៃរូបភាពច្រើនប្រភេទ ដែលមានន័យយ៉ាងខ្លាំងខុសគ្នាពីគ្នាទៅវិញទៅមក ។

នៅក្នុងអតីតកាល រូបថ្លុកមាន​ន័យ​ថារូបភាពដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការបង្រៀន ។ រូបថ្លុកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានសំដៅជាញឹកញាប់ថាគំនូរជីវចល ដែលជាច្ចេកទេសនៃការបង្កើតរឿងកំប្លែងនៅបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលមានការព្យាករនៅក្នុងទូរទស្សន៍ភាពយន្ត ក្នុងន័យផ្សេងទៀត ។