វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បោសសំអាត/Verifiability and sources

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Message boxes[កែប្រែ]

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{BLP IMDb refimprove}}
category links talk edit
{{BLP sources}}
category links talk edit
{{BLP sources section}}
links talk edit
{{BLP unsourced}}
category links talk edit
{{citation style}}
category links talk edit
{{citations broken}}
category links talk edit
{{citations missing}}
category links talk edit
{{cite check}}
category links talk edit
  • For quotes used out of context, references to unrelated material, and other misuse of citations.
{{cleanup-link rot}}
category links talk edit
{{format footnotes}}
category links talk edit
{{ibid}}
category links talk edit
{{more footnotes}}
category links talk edit
{{no footnotes}}
category links talk edit
{{one source}}
category links talk edit
{{original research}}
category links talk edit
{{page numbers improve}}
category links talk edit
{{page numbers needed}}
category links talk edit
{{primary sources}}
category links talk edit
{{refimprove}}
category links talk edit
{{ref improve section}}
category links talk edit
{{religious text primary}}
category links talk edit
{{self-published}}
category links talk edit
{{symbolism}}
links talk edit
{{third-party}}
category links talk edit
{{unreferenced}}
category links talk edit
{{unreferenced section}}
category links talk edit
{{unreliable sources}}
category links talk edit
{{Film IMDb refimprove}}
category links talk edit

Inline with article text[កែប្រែ]

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{attribution needed}}
links talk edit
[attribution needed]
{{better source}}
links talk edit
[non-primary source needed]
{{by whom}}
links talk edit
[ដោយនរណា?]
{{chronology citation needed}}
links talk edit
[chronology citation needed]
{{citation broken}}
links talk edit
[broken citation]
{{citation needed}}
links talk edit
[ត្រូវការអំណះអំណាង]
{{citation needed (lead)}}
links talk edit
[not verified in body]
{{cite quote}}
links talk edit
[cite this quote]
{{clarify}}
links talk edit
[ត្រូវការបញ្ជាក់]
{{copyvio link}}
links talk edit
[copyright violation?]
{{dead link}}
links talk edit
[តំណភ្ជាប់ខូច]
{{disambiguation needed}}
links talk edit
[អសង្ស័យកម្មត្រូវការ]
{{dubious}}
links talk edit
[សង្ស័យ ]
{{elucidate}}
links talk edit
[further explanation needed]
{{examples}}
links talk edit
[examples needed]
{{failed verification}}
links talk edit
[មិនមែនក្នុងអាគតដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ឱ្យទេ]
{{full}}
links talk edit
[Full citation needed]
{{medical citation needed}}
links talk edit
[medical citation needed]
{{nonspecific}}
links talk edit
[not specific enough to verify]
{{or}}
links talk edit
[ការស្រាវជ្រាវដើម?]
{{page needed}}
links talk edit
[ទំព័រត្រូវការ]
{{quantify}}
links talk edit
[quantify]
{{registration required}}
links talk edit
(registration required)
{{request quotation}}
links talk edit
[Need quotation to verify]
{{season needed}}
links talk edit
[season & episode needed]
{{self-published inline}}
category links talk edit
[ប្រភពបោះពុម្ពដោយខ្លួនឯង?]
{{specify}}
category links talk edit
[specify]
{{subscription required}}
links talk edit
(subscription required)
{{syn}}
links talk edit
[improper synthesis?]
{{third-party-inline}}
links talk edit
[Third-party source needed]
{{unreliable medical source}}
links talk edit
[unreliable medical source?]
{{update after}}
links talk edit
Expression error: Unexpected < operator.
{{vague}}
links talk edit
[vague]
{{verify credibility}}
links talk edit
[unreliable source?]
{{verify source}}
links talk edit
[verification needed]
{{volume needed}}
links talk edit
[volume & issue needed]
{{when}}
links talk edit
[when?]
{{where}}
links talk edit
[where?]
{{which?}}
links talk edit
[which?]
{{who}}
links talk edit
[នរណា?]
{{whom?}}
links talk edit
[according to whom?]
{{whosequote}}
links talk edit
[who said this?]
{{why?}}
links talk edit
[why?]
{{year needed}}
links talk edit
[year needed]

Links for search[កែប្រែ]

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{find sources}}
links talk edit
Find sources: "example"news · books · scholar · free images
{{find sources 3}}
links talk edit
Find sources: GBooks · A9 · MSBooks · GScholar · MSAcademic · GNews recent · GNews old · NYT recent · NYT old · Wikipedia Reference Search
{{search}}
links talk edit

(wp gwp g | eb 1911 co gct sw)