វិគីភីឌា:Userboxes/Userboxes

ពីវិគីភីឌា
ផ្លូវកាត់:
WP:UBX/UBX


Code Result Users
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Jorgenev/UBX/TongueTwister}}
This user uses useful used userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Forenti/Userboxes/Userboxes|number}}
This user has number userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:NotAnonymous0/Userboxes/More Userboxes}}
This user needs more userboxes!
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User eschews userboxes}} Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Saoshyant/Userboxes/userbox}}
This little tag you are reading is a userbox.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Bill Du/read or else}}
UBX This user hopes you read each and every one of their userboxes! or else...
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Tkgd2007/Userboxes/Ridiculous Userboxes}}
ridiculous This user makes ridiculous userboxes. +
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/boxwarend}}
This user doesn't think all userboxes should go away but wishes the boxwar would.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Totalbox}}
W This user is a Wikipedian.
This is the only userbox.
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Userboxes}}
This user is a member of
WikiProject Userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Barnstar}}
This user has been awarded a userbox barnstar for their contributions to WikiProject Userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Barnstar2}}
This user has been awarded the Userbox Star Award for creating a particularly notable userbox.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:MmxxUB/UBFactory}}
This user is a
UserBox Factory.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:MmxxUB/UBFactory2}}
This user is a UserBox Factory.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:WiFiLeech/Userboxes/UBXFactory}}
This user is a Userbox Factory.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/userpox}}
pox This user is suffering from userpox. Goggles seem to prove ineffectual.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Userbox Narcissist}}
This user is a self-professed userbox narcissist who spends time fixing up bad-looking userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/filler}}
This user needs just one more userbox on his/her page!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/more}}
MORE This user has more userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Octane/userboxes/ubx-klepto}}
! This user is a userbox kleptomaniac.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/more/nolink}}
MORE This user has more userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/end}}
END This user has no more userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Editor510/Endextreme}}
END This user is now brain-thrashingly insane because this user has no more userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Regregex/User end control-D}}
:^D This user has no more userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/self test}}
1, 2, 3... This userbox is a test. Please tell this user if you don't see it.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Summed Up}}
This user's entire personality can be summed up in a few userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Timeastor/personality versatile}}
This user's personality is so much more than the few userboxes describing it.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/is userbox}}
Userboxes Rock! This user is a userbox!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/create userbox}}
Creation is good This user creates his or her own userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/more userboxes}}
This user needs more userboxes. MORE, I tell you, more!!! Muhahaha!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:EReference/Userbox Userboxes}}
This user prefers making userboxes to arguing with other editors.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:JuWiki/Userboxes in Userboxes}}
Userboxes in Userboxes! This user has userboxes in their userboxes!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Patricknoddy/Userboxes/Example enyclobox}}
Encyclobox This is an Encyclobox.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Wikimedia Commons}}
This user uses Wikimedia Commons for all of his/her userbox images.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Bass fishing physicist/Userboxes/UBX Organisation}}
This user knows that their userboxes are disorganised but has decided that they don't really care.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Steinninn/myself}}
This user just created the above userbox.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Rugby471/Userboxes/ubxcreated|n}}
This user has created n userboxes
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Skibden/userboxing/ubxcount|n}} អ្នកប្រើប្រាស់:Skibden/userboxing/ubxcount Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:RedSoxFan274/Userboxes/own ubx number|7,189,291}}
7,189,291 UBX This user has made 7,189,291 userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/?-0}}
?-0 This person does not understand where this userbox goes and why.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Muffin Man 23/Believeinuserboxes}}
This user believes in Userboxes
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ACBest/IamaUB}}
This user is a userbox...
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Missingno255/Userboxes/Livesinauserbox}}
This user lives in a Userbox.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Teemu Leisti/Userboxes/Not a userbox}} Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Superstarwarsfan/loveuserboxes}}
This user loves userboxes!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Forteshadow/Nonexistent}} Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Sir Intellegence/userbox/confictingboxes}}
This user has noticed that the last (# of userboxes) userboxes conflict and has decided that they really don't care about it.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Nefariousopus/Userboxes/BeginUBX}}
<UBX> Start Userboxes
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Nefariousopus/Userboxes/EndUBX}}
</UBX> End Userboxes
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:MmxxUB/reserved}}
This place is reserved for a UserBox.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Melab-1/Userboxes/Template:Green userbox}}
{{{id}}} {{{info}}}
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Melab-1/Userboxes/Basic}}
{{{id}}} {{{info}}}
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Syntheticalconnections/Userboxes/Non-existing}}
ID This is a blank Userbox, please tell the user if you see it, because it doesn't exist.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Syntheticalconnections/Userboxes/awesome}}
This user thinks userboxes should be on every site.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:James1011R/Userboxes/Colored Userbox}}
Colored This userbox is strangely colored
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:James1011R/Userboxes/Dark Userbox}}
This user likes dark userboxes
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:James1011R/Userboxes/Thick Border Userbox}}
Thick Border This user likes to use userboxes with extremely thick borders
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:James1011R/Userboxes/Correct Userbox}}
This userbox is correct.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:James1011R/Userboxes/Wrong Userbox}}
This userbox is wrong.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:James1011R/Userboxes/Blue Shifted Userbox}}
This userbox is very Blue Shifted
Transclusions
Code Result Users
{{Template:Userbox no-design-many}}
UBX This user doesn't design many userboxes. But if they did, they'd probably be the best userboxes in the world!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Rockthing/Userboxes/Recently Discovered Userboxes}}
This user recently discovered how to use userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/redundant}}
This user likes to use redundant userboxes that are redundant.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Marcus Qwertyus/redundent}}
This user likes to use redundant userboxes that are pleonastic, extraneous, superfluous and supernumerary.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Thetypist/userboxes/dontknow}}
?? This user doesn't know how to organize their userboxes
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx num|n}}
n ubxs This user has n userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx}}
ubx This user uses userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-0 alternate}}
This person does not enjoy userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-0}}
ubx-0 This user does not enjoy userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-1}}
ubx-1 This user is a userbox novice.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-2}}
ubx-2 This user is an intermediate user of userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-3}}
ubx-3 This user is an advanced userbox user.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-4}}
ubx-4 This user is an expert userbox user.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Feureau/UserBox/ubx-5}}
ubx-5 This user uses entirely too many userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Miyagawa/UBX/Userbox Count|20}}
This user has created 20 different userboxes on Wikipedia.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANNAfoxlover/Userboxes/User one-eighth}}
You are one-eighth through this user's userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANNAfoxlover/Userboxes/User one-fourth}}
¼ You are one-quarter through this user's userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANNAfoxlover/Userboxes/User three-eighths}}
You are three-eighths through this user's userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANNAfoxlover/Userboxes/User one-half}}
½ You are halfway through this user's userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANNAfoxlover/Userboxes/User five-eighths}}
You are five-eighths through this user's userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANNAfoxlover/Userboxes/User three-fourths}}
¾ You are three-quarters through this user's userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANNAfoxlover/Userboxes/User seven-eighths}}
You are seven-eighths through this user's userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Blacklemon67/carduserbox}}
This user collects userboxes as if they were trading cards.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Borninlyoko/Userboxes/This Users userboxes}}
This user keeps the userboxes they made above this point!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Borninlyoko/Userboxes/This Users userboxes2}}
This user keeps the userboxes they made below this point!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-N}}
ubx-n This user communicates exclusively via userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ubx-c}}
ubx-c This user thinks that userboxes have gotten out of control.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/templates}}
{{!!!}} This user over-uses userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Too many userboxes}}
Too many userboxes This user may have too many userboxes ... nah, no way!!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/toolong|(Your gender) his/her}}
This user has been using userboxes too long and constantly refers to (Your gender) his/herself as "this user".
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/3rd vs. 1st voice}}
This user would like to refer to him/herself in the first person but is just too damn tired.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Onno Zweers/Userboxes/3rd vs. 1st voice}}
This user would like Userboxes to refer to him/herself in the first person, and so would I.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Night}}
This user was up all night finding userboxes and is now very drowsy.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/preference}}
This user prefers using userboxes to fill up his/her user page instead of actually writing something useful.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:KyraVixen/Userboxes/no boxes}}
This user has no userboxes on his or her userpage.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/ignorant}}
dumb This user doesn't know how to use Userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/subst}}
subst: This user substitutes his or her userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Wikisaver62/Userboxes/userboxes too far}}
TOO FAR!!! I have decided to end my crusade now as I have just gone too far!!!.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Darkweasel94/Userboxes/NoLife}}
no life If you've really read all userboxes up until this one, you have no life.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:ANormalUsername1/Userboxes/Several Userboxes}}
This user needs quite a few userboxes to sum him up completely.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Secret Saturdays/too much userboxes}}
This user has too many userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Secret Saturdays/sad 'cause I have no more userboxes}}
Sadly, This user has no more userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Rcmero/Userboxes/GourdEndUBX}}
What? There's no space left? It's the end of the userboxes? What userboxes?
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:The High Fin Sperm Whale/Userboxes/Userbox|too many}}
This user has too many userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Randomgamer24/Make My Own Boxes}}
UBX This user knows how to create their own userboxes.
Transclusions
Code Result Users
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Carabera/supertinyuserbox}}
This userbox is so tiny, some people can't even read this sentence!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Tezkag72/Userboxes/Tiny userbox}}
This user enjoys using tiny userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Think outside the box/Tiny userbox}}
This is a very small userbox.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Tweil/Userboxes/Userbox1}}
This user wants to see uniform userbox sizes and shapes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/uniform userbox}}
238.584px This user believes all userboxes should be the same size!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Jimmy da tuna/Userboxes/thirteen}}
13 This user has exactly 13 userboxes on his or her homepage.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Jimmy da tuna/Userboxes/big box}}
BIG This user supports the use of ridiculously enormous userboxes
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Tezkag72/Userboxes/Biggest userbox in the universe}}
This user has the biggest userbox... in the universe.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Carabera/userboxbiggerthanuniverse}}
This userbox is bigger than the universe!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Secret Saturdays/userbox overload}}
²♠≥≤≈Ю Help! I'm suffering from extreme userbox overload!

†#⅓₡¶•₭₧m²♠≥≤≈ץæØÅƏ±X™Ж حعقش{

#⅓Əلɕظ{{}}[[]]VДФЖБΩπ$%#Z@♥©¶↔®∞Q€ת™W
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:December21st2012Freak/biggerthanouterspace}}
This userbox is bigger than Outer space!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Rascal the Peaceful/UBX/WatchIt}}
Watch it guy, this userbox is gonna overload you and your computer, maybe even Wikipedia, and even rarer, the universe.
Transclusions

Userbox Opinions and Politics[កែប្រែ]

Code Result Users
{{វិគីភីឌា:Simple userbox solution/Userbox}} វិគីភីឌា:Simple userbox solution/Userbox Transclusions
{{វិគីភីឌា:Userbox migration/Userbox}} វិគីភីឌា:Userbox migration/Userbox Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:The Raven's Apprentice/Userboxes/User UBXlove}}
This user loves userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/no opinion}}
This user does not have an opinion about anything.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/boxpolicy}}
subst: This user subst:'s and removes fair-use images from userboxes in line with Wikipedia Policy.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/selfref-2}}
UBX This user is ambivalent about self-referential userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:The Raven's Apprentice/Userboxes/User UBX edible}}
Mmm, userboxes This user thinks that more Wikipedians would like userboxes if they were edible.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/lame table}}
This user is aware of how silly this huge table looks on his/her user page, but acknowledges that its real purpose is twofold: statistics and standardization.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/xx-s}}
xx-s These users want the proposed xx-s babel box level to go ahead.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Ninjalemming/userbox/pointless userbox}}
This user knows that this userbox is pointless!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Ninjalemming/userbox/pointless userbox 2}}
This user knows that this userbox is pointless, but what the hell!
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/xen plural}}
-xen This user believes that userbox should always be pluralised userboxen, and thinks that this is one of the most important and exciting issues of our time.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Superstarwarsfan/userboxen}}
This user knows that the plural of userbox is userboxen.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Royalguard11/userboxes/UBX essay}}
This user has read the essay on userbox personalities and might be a Centrist.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Patricknoddy/Userboxes/WP:UBS instead of MiraLuka}}
This user would rather use {{WP:UBS}} than {{User:UBX/Userboxes/General Nav}}.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Patricknoddy/Userboxes/User Cat}}
Cat This user believe userboxes should have categories.
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User colorful}}
This user feels that all userboxes should be colorful and appealing.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Superstarwarsfan/notoffencive}}
This user has found a userbox that does not offend anybody in any way
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Against userbox migration}}
This user DOES NOT support the
Userbox Migration.
Transclusions
Code Result Users
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/statistical reasons}}
This user provides information using user boxes for statistical reasons.
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User religious reasons}}
This user provides information using user boxes for religious reasons.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/contact reasons}}
This user provides information using userboxes to contact other Wikipedians with similar interests.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/bored reasons}}
:( This user provides information using userboxes because he or she is bored.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Secret Saturdays/fun making userboxes}}
This user makes userboxes because it's fun.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Rursus/UBX/UBX4WP}}
This user vindicates that Wikipedia userboxes should be used mostly for Wikipedia user contact purposes
Transclusions

វិគីភីឌា:UBS