វិសមភាពញូតុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពញូតុន (Newton's inequalities) ត្រូវបានហៅឈ្មោះដោយយកឈ្មោះលោក អ៊ីសាក់ ញូតុន (Isaac Newton) ។ ឧបមាថា គឺជាចំនួនពិត និងតាង ជាអនុគមន៍ស៊ីមេទ្រីដំបូង (elementary symmetric function) ទី k ក្នុង នោះគេបានមធ្យមស៊ីមេទ្រីដំបូងអោយដោយ

ផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមភាព

វិសមភាពនេះក្លាយទៅជាសមភាពលុះត្រាតែគ្រប់ចំនួន ស្មើគ្នា​។