វិសមភាពអាប៊ែល

ពីវិគីភីឌា
នៅក្នុងគណិតវិទ្យា, វិសមភាព អាប៊ែល (Abel's inequality) ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដោយយកតាមឈ្មោះរបស់លោក នីអែល ហានរីក អាប៊ែល (Niels Hunrik Abel)។ វិសមភាពនេះត្រូវបានចែងថា៖

ចំពោះ គឺជាស៊េរីនៃចំនួនពិត ដែល គ្រប់ និងចំពោះ គឺជាស៊េរីនៃចំនួនពិតឬចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបាន

ដែល

វិសមភាពនេះក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់​ផង​ដែរ​ចំពោះស៊េរីមិនកំនត់, ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ នៅពេល, គេ​មាន មាន​តំលៃ​កំនត់។