វិសមភាព លេបេដេវ-មីលីន

ពីវិគីភីឌា

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពលេបេដេវ-មីលីន (Lebedev–Milin inequality) គឺជាវិសមភាពមួយចំនួននៃវិសមភាពផ្សេងៗចំពោះមេគុណអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៃស៊េរីស្វ័យគុណ ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយ លេបេដេវ (Lebedev) និង មីលីន (Milin ) នៅឆ្នាំ១៩៦៥ និងដោយ អ៊ីសាក ម៉ស៊ីវីច មីលីន (Isaak Moiseevich Milin) នៅឆ្នាំ១៩៧៧។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងស្រាយបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទ Bieberbach conjecture ។

ចំពោះចំនួនកុំផ្លិច βk និង αk, និង n ចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះគេបាន