Pp-move-indef
Pp-semi

វិគីភីឌា:ការបំផ្លិចបំផ្លាញ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វីគីភីឌា:ការបំផ្លិចបំផ្លាញ)
Jump to navigation Jump to search

Green check.svg ទំព័រនេះកត់ត្រានូវឯកសារអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានជាផ្លូវការនៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ វាជាមូលដ្ឋានដែលបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបគប្បីគោរពតាម។ នៅពេលកែប្រែទំព័រនេះ សូមឲ្យច្បាស់ថាកំណែរបស់អ្នកមានលក្ខណៈស្របតាម consensus។ បើមានចម្ងល់ឬមិនច្បាស់ សូមពិភាក្សាជាមុនសិននៅទំព័រពិភាក្សា
ផ្លូវកាត់s:
WP:VD
WP:VANDAL

អ្នកប្រើប្រាស់:Oshwah/Templates/VANDRightPlace ទំព័រគំរូ:Wikipedia vandalism

The Five Pillars
Conduct policies
* Civility

On Wikipedia, vandalism has a very specific meaning: editing (or other behavior) deliberately intended to obstruct or defeat the project's purpose, which is to create a free encyclopedia, in a variety of languages, presenting the sum of all human knowledge.

The wanton removal of encyclopedic content, or the changing of such content beyond all recognition, without any regard to our core content policies of neutral point of view (which does not mean no point of view), verifiability and no original research, is a deliberate attempt to damage Wikipedia. There, of course, exist more juvenile forms of vandalism, such as adding irrelevant obscenities or crude humor to a page, illegitimately blanking pages, and inserting obvious nonsense into a page. Abusive creation or usage of user accounts and IP addresses may also constitute vandalism.

Vandalism is prohibited. While editors are encouraged to warn and educate vandals, warnings are by no means necessary for an administrator to block (although administrators usually only block when multiple warnings have been issued).

Even if misguided, willfully against consensus, or disruptive, any good-faith effort to improve the encyclopedia is not vandalism. For example, edit warring over how exactly to present encyclopedic content is not vandalism. Careful consideration may be required to differentiate between edits that are beneficial, edits that are detrimental but well-intentioned, and edits that are vandalism. Mislabeling good-faith edits as vandalism can be considered harmful.

Handling[កែប្រែ]

Upon discovering vandalism, revert such edits, using the undo function or an anti-vandalism tool. Once the vandalism is undone, you should warn the vandalizing editor. Notify administrators at the vandalism noticeboard of editors who continue to vandalize after multiple warnings, and administrators should intervene to preserve content and prevent further disruption by blocking such editors. Users whose main or sole purpose is clearly vandalism may be blocked indefinitely without warning.

How to spot vandalism[កែប្រែ]

Policy shortcut:
WP:HTSV

Useful ways to detect vandalism include:

 • Recent changes patrolling, using the recent changes link to spot suspicious edits
 • Keeping an eye on your watchlist
 • The edit history of an article may be checked for any recent suspicious edits, and compared with the version after any previous revert or cluster of non-suspicious edits. This method can check many suspicious edits at the same time. The article size, as given in bytes, usually increases slightly with time, while a sudden large decrease may indicate a section blanking.

Even in Rome itself, the City of the Popes, the vandalism of the ignorant wrought dreadful havoc.

Rev. James MacCaffrey, History of the Catholic Church From the Renaissance to the French Revolution

In all the three methods above, examples of suspicious edits are those performed by IP addresses, red linked, or obviously improvised usernames. A good way to start is to click on every edit in watchlists, histories etc. with the least suspicion of being vandalism. Increased experience will probably give a sense of which edit descriptions are worth to check further and which may likely be ignored. IP editors should not be approached with the assumption that they are vandals. Although many vandals do vandalize without registering an account, there are many IP editors who are great contributors to Wikipedia. Always read the actual changes made and judge on that, rather than who made the changes or what was entered in the edit summary.

 • See the what links here pages for Insert text, Link title, Headline text, Bold text and Example Image to detect test edits. (See also {{toolbar experiments}})
 • The auto-summary feature can also help users spot vandalism.
 • Viewing the abuse log
 • Watching for edits tagged by the abuse filter. However, many tagged edits are legitimate, so they should not be blindly reverted. That is, do not revert without at least reading the edit.
 • Plausible, subtle changes not supported by sources or by text elsewhere in the article, particularly without an edit summary, may suggest vandalism. Changing numbers, sometimes by 1, is a common stealth tactic.

How to respond to vandalism[កែប្រែ]

Policy shortcut:
WP:RVAN

If you see vandalism in an article, the simplest thing to do is just to remove or undo it, but sometimes vandalism takes place on top of older, undetected vandalism. With undetected vandalism, editors may make edits without realizing the vandalism occurred. This can make it harder to detect and delete the vandalism, which is now hidden among other edits. Sometimes bots try to fix collateral damage and accidentally make things worse. Check the edit history to make sure you're reverting to a "clean" version of the page. Alternatively, if you can't tell where the best place is, take your best guess and leave a note on the article's talk page so that someone more familiar with the page can address the issue—or you can manually remove the vandalism without reverting it.

If you see vandalism on a list of changes (such as your watchlist), then revert it immediately. You may use the "undo" button (and the automatic edit summary it generates), and mark the change as minor. It may be helpful to check the page history to determine whether other recent edits by the same or other editors also represent vandalism. Repair all vandalism you can identify.

For a new article, if all versions of the article are pure vandalism, mark it for speedy deletion by tagging it with {{Db-g3}}.

To make vandalism reverts easier you can ask for the rollback feature to be enabled for your registered Wikipedia account. This feature is only for reverting vandalism and other obvious disruption, and lets you revert several recent edits with a single click. See Wikipedia:Requests for permissions.

If you see that a user has added vandalism you may also check the user's other contributions (click "User contributions" on the left sidebar of the screen). If most or all of these are obvious vandalism you may report the user immediately at Wikipedia:Administrator intervention against vandalism, though even in this case you may consider issuing a warning first, unless there is an urgent need to block the user. Otherwise you can leave an appropriate warning message on the user's talk page. Remember that any editor may freely remove messages from their own talk page, so they might appear only in the talk history. If a user continues to cause disruption after being warned, report them at Wikipedia:Administrator intervention against vandalism. An administrator will then decide whether to block the user.

For repeated vandalism by an IP user it is helpful to trace the IP address (e.g. http://whois.domaintools.com/) and add {{whois|Name of owner}} to the user talk page of the address. If it appears to be a shared IP address, add {{SharedIP|Name of owner}} or {{Shared IP edu|Name of owner}}. The OrgName on the IP trace result should be used as the Name of owner parameter in the above three templates.

For beginners[កែប្រែ]

For relatively inexperienced Wikipedians, use these simple steps to quickly respond to what you consider vandalism. This is essentially an abridged version of Wikipedia:Vandalism. For a detailed guide, see Arnon Chaffin's Anti-Vandalism Center.

 1. Assess whether the edit was made in good or bad faith. If in good faith, it is not vandalism as such, so question the accuracy of information on the talk page or add a "{{dubious}}" tag to the disputed edit. If it is in bad faith, then it is vandalism and you may take the appropriate steps to remove it.
 2. Revert the vandalism by viewing the page's history and selecting the most recent version of the page prior to the vandalism. Use an edit summary such as 'rv/v' or 'reverted vandalism' and click on 'Save page'.
 3. Warn the vandal. Access the vandal's talk page and warn them by posting an appropriate warning template from the following list. It is not necessary to start with the level one warning, particularly when faced with especially egregious or offensive vandalism, when the vandal has damaged multiple articles, or when the vandal has created an account with no positive contributions across more than one editing session.
  • Level one: {{subst:uw-vandalism1}} This is a gentle caution regarding unconstructive edits; it encourages new editors to use a sandbox for test edits. This is the mildest warning.
  • Level two: {{subst:uw-vandalism2}} This warning is also fairly mild, though it explicitly uses the word 'vandalism' and links to this Wikipedia policy.
  • Level three: {{subst:uw-vandalism3}} This warning is sterner. It is the first to warn that further disruptive editing or vandalism may lead to a block.
  • Level four: {{subst:uw-vandalism4}} This is the sharpest vandalism warning template, and indicates that any further disruptive editing may lead to a block without warning.
 4. Watch for future vandalism from the vandal by checking the user's contributions. If bad faith edits continue, revert them and use higher level warning tags on their talk page. Note that it is not necessary to use all four warning templates in succession, nor is it necessary to incrementally step through the warnings.
 5. Report vandals that continue their behavior after being warned to 'Wikipedia:Administrator intervention against vandalism'. While not strictly required, administrators there are most likely to respond rapidly to requests which include at least two warnings, culminating in the level four 'last chance' template.

Template and CSS vandalism[កែប្រែ]

If no vandalizing edits appear in the page's edit history, or the vandalism obscures the page tabs so you can't easily access the history or edit the page, it is probably template or cascading style sheets vandalism. These are often not difficult to fix, but can be confusing.

To access the page history or edit the page when the "View history" or "Edit" tabs are inaccessible, use Wikipedia keyboard shortcuts. You can also access the history through a vandalism patrolling tool if you're using one, or by going to another page and using the "My Watchlist" link (if you are watching the page) or "My Contributions" link if you've edited the page recently. Or, enter the URL manually into the address bar of your browser: it will take the form http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Name_of_article&action=edit or http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Name_of_article&action=history.

If vandalizing edits do not appear in the page history, the vandalism is likely in a transcluded template instead of the page itself. To find the template page, edit the article (using Wikipedia keyboard shortcuts if necessary); toward the bottom of the edit page is a list of all templates transcluded into the page. Look for vandalism in the transcluded templates not protected. Alternatively, look for {{Template name}} or {{Template name|parameter...}} in the text, approximately where the vandalism appears, then go to the page Template:Template name and revert any vandalism. When you return to the original page, the vandalism should be gone, though you may need to purge the page.

Image vandalism[កែប្រែ]

Images are occasionally used for vandalism, such as by placing shock or explicit images where they should not be. When an image has been created exclusively for vandalism, it can be requested for speedy deletion: under criterion G3 if hosted on Wikipedia or as vandalism if hosted on Commons (a file repository for Wikimedia projects). When an image is used for vandalism due to its explicit nature but has legitimate encyclopedic uses (Wikipedia is not censored) or is hosted on Commons and has legitimate uses on other projects, it can be requested for being added to the bad image list, which precludes its addition on any page except those specified.

How not to respond to vandalism[កែប្រែ]

Keep calm and click edit

Warnings[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:WarningsSmall

Policy shortcut:
WP:WARNVAND

The purpose of warning a user who has vandalized is to inform the user that the user's conduct is abusive and prohibited, and seek the user's compliance. Not all that appears to be vandalism is in bad faith, and a warning can politely advise and correct users unaware of the nature of their actions. A warning may even dissuade a user acting in bad faith from continuing, particularly as the warnings escalate and the user is informed of the consequences of continuing.

Warning a user for vandalism is generally a prerequisite to administrator intervention. Because of this, users should be warned for each and every instance of vandalism (see the guidance below on what constitutes a single instance).

How to warn vandalizing users[កែប្រែ]

A list of user warning templates, with descriptions and instructions for their use, is at Wikipedia:Template messages/User talk namespace. In addition to a series of user warning templates for vandalism, there are series for specific types of vandalism. Use the most specific user warning template for the conduct.

Assume good faith (such as that the user is simply unaware of the policies and guidelines), but only if plausible. Circumstances may warrant no assumption of good faith, or indicate bad faith; respond accordingly.

Users should be warned for each instance of vandalism for which the user has not been warned previously. For purposes of warning, multiple edits should be considered a single instance, and only one warning given, if:

 • the edits are of the same page;
 • the user received no intervening warning between the edits; and
 • the same user warning template series would be used to warn for each edit.

A new warning generally should not escalate from a previous warning unless a user received the previous warning and failed to heed it. So, if a user vandalizes, and, before a responding user can warn the vandalizing user, the vandalizing user vandalizes again, the responding user should not yet escalate the warning (for example, give a final warning) or report the user for administrator intervention yet.

If the user receives the warning and, after receiving it, continues to vandalize, the warning may be escalated or the user reported for administrator intervention.

Reminding responding users to correctly warn[កែប្រែ]

Because warnings for vandalism are generally a prerequisite to administrator intervention, it is important that users responding to vandalism warn vandalizing users. To inform responding users of this responsibility, use the user warning template {{uw-warn}}.

Likewise, incorrect use of user warning templates, even if well-intended, should be identified to the mistaken user. The {{uw-tempabuse}} series of user warning templates may be used, but a detailed talk page message is better.

Tracing IP addresses[កែប្រែ]

Policy shortcuts:
WP:WHOIS
WP:TRACEIP

The owners of IP addresses can be found using:

If an address is not in one registry, it will probably be in another.

Identifying associated IP addresses[កែប្រែ]

If you're trying to determine whether a set of IP addresses involved in vandalism are related, a command-line WHOIS query will generally list this information, or can be shown using the Routeviews DNS name server asn.routeviews.org reverse IP look-up to find the CIDR and ASN for a set of IP addresses. This can be done using IP lookup tools on a Microsoft Windows, Mac OS X, Linux (or other Unix-like) operating system.

A WHOIS query will typically return NetRange, CIDR, NetName, NetHandle, and OriginAS, all of which identify specific network spaces. Data and labeling vary considerably by WHOIS registrar.

The Routeviews data is far more uniformly structured and returns ASN and CIDR as a reverse-lookup TXT query result. It is more useful and faster than WHOIS when checking multiple IP addresses and can be scripted or automated.

CIDR identifies a set of related addresses ("network space") and ASN identifies an Autonomous System — that is, a single administrative entity with control over multiple (and often very many) addresses. Some (though not all) abuse from multiple sources does come from such unified spaces — possibly corresponding to a set of hosts within a single facility.

Abuse originating in a short period of time from different IP addresses within the same CIDR or ASN may indicate a dedicated non-distributed attack, as opposed to a distributed denial of service attack.

Proxies, VPNs and Tor exit nodes[កែប្រែ]

It's possible that a user's source location is being masked by routing traffic through a Proxy server, VPN or the Tor anonymity network. Such addresses typically serve many, not just one, person, and though they can be valid present challenges when used for abuse.

A proxy VPN is not necessarily detectable, but commercial services may be indicated by the hostname when resolving an IP address.

Users of the Tor anonymity network will show the IP address of a Tor "exit node". Lists of known Tor exit nodes are available from the Tor Project's Tor Bulk Exit List exporting tool.

Types of vandalism[កែប្រែ]

Policy shortcut:
WP:VANDTYPES

Vandalism on Wikipedia usually falls into one or more of these categories:

Abuse of tags[កែប្រែ]

Bad-faith placing of non-content tags such as {{afd}}, {{db}}, {{sprotected}}, or other tags on pages that do not meet such criteria. This includes baseless removal of {{policy}} and related tags.

Account creation, malicious[កែប្រែ]

Creating accounts with usernames that contain deliberately offensive or disruptive terms is considered vandalism, whether the account is used or not. For Wikipedia's policy on what is considered inappropriate for a username, see Wikipedia:Username policy. See also Wikipedia:Sock puppetry.

Avoidant vandalism[កែប្រែ]

Removing {{afd}}, {{copyvio}} and other related tags in order to conceal deletion candidates or avert deletion of such content. However, this is often mistakenly done by new users who are unfamiliar with AfD procedures and such users should be given the benefit of the doubt and pointed to the proper page to discuss the issue.

Blanking, illegitimate[កែប្រែ]

Removing encyclopedic content without any reason, or replacing such content with nonsense. Content removal is not considered to be vandalism when the reason for the removal of the content is readily apparent by examination of the content itself, or where a non-frivolous explanation for the removal of apparently legitimate content is provided, linked to, or referenced in an edit summary.
Blanking that could be legitimate includes blanking all or part of a biography of a living person. Wikipedia is especially concerned about providing accurate and unbiased information on the living; blanking may be an effort to remove inaccurate or biased material. Due to the possibility of unexplained good-faith content removal, {{uw-test1}} or {{uw-delete1}}, as appropriate, should be used as initial warnings for content removals without more descriptive edit summaries.

Copyrighted material, repeated uploading of[កែប្រែ]

Uploading or using material on Wikipedia in ways which violate Wikipedia's copyright policies after having been warned is vandalism. Because users may be unaware that the information is copyrighted, or of Wikipedia policies on how such material may and may not be used, such action only becomes vandalism if it continues after the copyrighted nature of the material and relevant policy restricting its use have been communicated to the user.

Edit summary vandalism[កែប្រែ]

Making offensive edit summaries in an attempt to leave a mark that cannot be easily expunged from the record (edit summaries cannot simply be "reverted" and require administrative action if they have to be removed from a page's history). Often combined with malicious account creation.

Gaming the system[កែប្រែ]

Deliberate attempts to circumvent enforcement of Wikipedia policies, guidelines, and procedures by causing bad faith edits to go unnoticed. Includes marking bad faith edits as minor to get less scrutiny, making a minor edit following a bad faith edit so it won't appear on all watchlists, recreating previously deleted bad faith creations under a new title, use of the {{construction}} tag to prevent deletion of a page that would otherwise be a clear candidate for deletion, or use of sock puppets.

Hidden vandalism[កែប្រែ]

Any form of vandalism that makes use of embedded text, which is not visible to the final rendering of the article but visible during editing. This includes link vandalism, or placing malicious, offensive, or otherwise disruptive or irrelevant messages or spam in hidden comments for editors to see.

Hoaxing vandalism[កែប្រែ]

Deliberately adding falsities to articles, particularly to biographies of living people, with hoax information is considered vandalism.

Image vandalism[កែប្រែ]

Uploading shock images, inappropriately placing explicit images on pages, or simply using any image in a way that is disruptive. Please note though that Wikipedia is not censored for the protection of minors and that explicit images may be uploaded and/or placed on pages for legitimate reasons (that is, if they have encyclopedic value).

Link vandalism[កែប្រែ]

Adding or changing internal or external links on a page to disruptive, irrelevant, or inappropriate targets while disguising them with mislabeling.

Page creation, illegitimate[កែប្រែ]

Creating new pages with the sole intent of malicious behavior. It also includes personal attack pages (articles written to disparage the subject), hoaxes and other intentionally inaccurate pages. There are many other types of pages that merit deletion, even speedy deletion, but which are not vandalism. New users sometimes create test pages containing nonsense or even autobiographies, and doing so is not vandalism; such pages can also be moved to become their sandbox or userpage. Pages on non-notable topics are not vandalism. Blatant advertising pages, and blatant POV pushes, are not vandalism, but frequently happen and often lead to editors being blocked. It's important that people creating inappropriate pages be given appropriate communication; even if they aren't willing to edit within our rules, they are more likely to go away quietly if they understand why their page has been deleted.

Page lengthening[កែប្រែ]

Adding very large (measured by the number of bytes) amounts of bad-faith content to a page so as to make the page's load time abnormally long or even make the page impossible to load on some computers without the browser or machine crashing. Adding large amounts of good-faith content is not vandalism, though prior to doing so, one should consider if splitting a long page may be appropriate (see Wikipedia:Article size).

Page-move vandalism[កែប្រែ]

Changing the names of pages to disruptive, irrelevant, or inappropriate names. Only autoconfirmed or confirmed users can move pages.

Silly vandalism[កែប្រែ]

Adding profanity, graffiti, or patent nonsense to pages; creating nonsensical and obviously unencyclopedic pages, etc. It is one of the most common forms of vandalism. However, the addition of random characters to pages is often characteristic of an editing test and, though impermissible, may not be malicious.

Sneaky vandalism[កែប្រែ]

Policy shortcut:
WP:SNEAKY
Vandalism that is harder to spot, or that otherwise circumvents detection, including adding plausible misinformation to articles (such as minor alteration of facts or additions of plausible-sounding hoaxes), hiding vandalism (such as by making two bad edits and only reverting one), simultaneously using multiple accounts or IP addresses to vandalize, abuse of maintenance and deletion templates, or reverting legitimate edits with the intent of hindering the improvement of pages. Impersonating other users by signing an edit with a different username or IP address also constitutes sneaky vandalism, but take care not to confuse this with appropriately correcting an unsigned edit made by another user. Some vandals even follow their vandalism with an edit that states "rv vandalism" in the edit summary in order to give the appearance the vandalism was reverted.

Spam external linking[កែប្រែ]

Adding or continuing to add spam external links is vandalism if the activity continues after a warning. A spam external link is one added to a page mainly for the purpose of promoting a website, product or a user's interests rather than to improve the page editorially.

Stockbroking vandalism[កែប្រែ]

Adding information to pages about quoted companies concerning forthcoming mergers, announcements, and the like. The vandal's intent is to provide credibility to their attempt to promote shares.

Talk page vandalism[កែប្រែ]

Illegitimately deleting or editing other users' comments. However, it is acceptable to blank comments constituting vandalism, internal spam, or harassment or a personal attack. It is also acceptable to identify an unsigned comment. Users are also permitted to remove comments from their own user talk pages. A policy of prohibiting users from removing warnings from their own talk pages was considered and rejected on the grounds that it would create more issues than it would solve.

Template vandalism[កែប្រែ]

Modifying the wiki language or text of a template in a harmful or disruptive manner. This is especially serious, because it will negatively impact the appearance of multiple pages. Some templates appear on hundreds or thousands of pages, so they are permanently protected from editing to prevent vandalism.

User and user talk page vandalism[កែប្រែ]

Unwelcome, illegitimate edits to another person's user page may be considered vandalism. User pages are regarded as within the control of their respective users and, with certain exceptions, should not be edited without permission of the user to whom they belong. See WP:UP#OWN. Related is Wikipedia:No personal attacks.

Vandalbots[កែប្រែ]

A script or "robot" that attempts to vandalize or add spam to a mass of pages.

What is not vandalism[កែប្រែ]

Policy shortcuts:
WP:VANDNOT
WP:NOTVAND
WP:NOT VANDALISM

Although at times the following situations may be referred to as vandalism, they are not usually considered vandalism as such. However, each case should be treated independently, taking into consideration whether or not the actions violate Wikipedia policies and guidelines. If an editor treats situations which are not clearly vandalism as such, it may harm the encyclopedia by alienating or driving away potential editors.

Boldly editing[កែប្រែ]

Bold edits, though they may precede consensus or be inconsistent with prior consensus, are not vandalism unless other aspects of the edits identify them as vandalism. The Wikipedia community encourages users to be bold, and acknowledges the role of bold edits in reaching consensus.

Copyright policy violations[កែប្រែ]

Uploading or using material on Wikipedia in violation of Wikipedia's copyright policies is prohibited, but is not vandalism unless the user does so maliciously or fails to heed warnings. It is at least as serious an issue as vandalism and persistent offenders will ultimately get blocked, but it is well worth spending time communicating clearly with those who add copyvio as they are far more likely to reform than vandals or spammers.

Disruptive editing or stubbornness[កែប្រែ]

Some users cannot come to agreement with others who are willing to talk to them about an editing issue, and repeatedly make changes against consensus. Edit warring is not vandalism and should not be dealt with as such. Dispute resolution may help. See also: Tendentious editing

Edit summary omission[កែប្រែ]

The edit summary is important in that it helps other editors understand the purpose of your edit. Though its use is not required, it is strongly recommended, even for minor edits, and is considered proper Wikipedia etiquette. Even a brief edit summary is better than none. However, not leaving edit summaries is not considered vandalism.

Editing tests by experimenting users[កែប្រែ]

Users sometimes edit pages as an experiment. Such edits, while prohibited, are treated differently from vandalism. These users should be warned using the uw-test series of user warning templates, or by a talk page message including, if appropriate, a welcome and referral to the Wikipedia sandbox, where they can continue to make test edits without being unintentionally disruptive. Registered users can also create their own sandboxes as a user subpage. If a user has made a test edit and then reverted it, consider placing the message {{uw-selfrevert}}, on their talk page. Editing tests are only considered vandalism when a user continues to make test edits despite receiving numerous warnings.

Harassment or personal attacks[កែប្រែ]

Personal attacks and harassment are not allowed. While some harassment is also vandalism, such as user page vandalism, or inserting a personal attack into an article, harassment in itself is not vandalism and should be handled differently.

Incorrect wiki markup and style[កែប្រែ]

Inexperienced users are often unfamiliar with Wikipedia's formatting and grammatical standards, such as how to create internal and/or external links or which words should be bolded or italicized, etc. Rather than label such users as vandals, just explain to them what the standard style would be for the issue at hand, perhaps pointing them towards the documentation at How to edit a page, and the like.

Lack of understanding of the purpose of Wikipedia[កែប្រែ]

Some users are not familiar with Wikipedia's purpose or policies and may start editing it as if it were a different medium—such as a forum or blog—in a way that it appears as unproductive editing or borderline vandalism to experienced users. Although such edits can usually be reverted, it should not be treated as vandalism.

Misinformation, accidental[កែប្រែ]

A user who, in good faith, adds content to an article that is factually inaccurate but in the belief that it is accurate is trying to contribute to and improve Wikipedia, not vandalize it. If you believe inaccurate information has been added to an article in good faith, remove it once you are certain it is inaccurate, or discuss its factuality with the user who has added it.

NPOV contraventions[កែប្រែ]

The neutral point of view policy is difficult for many of us to understand. Even Wikipedia veterans occasionally introduce material which is not ideal from an NPOV perspective. Indeed, we are all affected to a greater extent than we estimate by our beliefs. Though the material added may be inappropriate, it is not vandalism in itself.

Nonsense, accidental[កែប្រែ]

While intentionally adding nonsense to a page is a form of vandalism, sometimes honest editors may not have expressed themselves correctly (e.g. there may be an error in the syntax, particularly for Wikipedians who use English as a second language). Also, connection errors or edit conflicts can unintentionally produce the appearance of nonsense or malicious edits. In either case, assume good faith.

Policy and guideline pages, good-faith changes to[កែប្រែ]

Editors are encouraged to be bold. However, making edits to Wikipedia policies and guidelines pages, such as this one, does require some knowledge of the consensus on the issues. If people misjudge consensus, it would not be considered vandalism; rather, it would be an opportunity to discuss the matter with them, and help them understand the consensus.

Reversion or removal of unencyclopedic material, or of edits covered under the biographies of living persons policy[កែប្រែ]

Even factually correct material may not belong on Wikipedia, and removing such content when it is not in line with Wikipedia's standards may not be vandalism.
Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced – whether the material is negative, positive, neutral, or just questionable – should be removed immediately and without waiting for discussion.
Otherwise, check to make sure that the content you are thinking about restoring isn't in line with Wikipedia standards before reporting its removal as vandalism.

Deletion nominations[កែប្រែ]

Good-faith nominations of articles (or templates, non-article pages, etc) are not vandalism.

See also[កែប្រែ]

Tools[កែប្រែ]

 • Huggle – Cross-platform application for dealing with vandalism (requires rollback).
 • Twinkle – JavaScript gadget allowing reversion of vandalism from page diffs.
 • Igloo – JavaScript-based browser window for reverting vandalism. (requires rollback).
 • STiki – Cross-platform and Java-based anti-vandalism application. Connects to a remote, non Wikimedia server.

Guidelines[កែប្រែ]

Essays[កែប្រែ]

Meta[កែប្រែ]

External links[កែប្រែ]