វ៉េសប៊ែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កំពុងធ្វើ វ៉ែសបែង ជាតំបន់មួយដែលមិនមែនការទាក់ទងគ្នា ឬ មានការទំនាក់ទំនងគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ១៩៤៨ ដល់ ឆ្នាំ១៩៤៩ នៅពេលនោះវាគឺបានផ្តល់អត្ថន័យដោយសារការ ឯកភាពពីអាមីស្ទីក រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហក់ដង់។ ឈ្មោះវ៉ែសបែង តាមមើលទៅដំបូងគឺមានការប្រើប្រាស់ដោយជនជាតិចដាន