សត្ថាទី២

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សត្ថាទី២ រឺ បរមរាជាទី១០ រឺ អង្គជីទី២ (១៧០២ - ១៧៤៩)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៧២២ ដល់ គ.ស. ១៧២៩ និង គ.ស. ១៧២៩ ដល់ គ.ស. ១៧៣៨