សមភាពគួរកត់សំគាល់

ពីវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះជាសមភាពគួរកត់សំគាល់មួយចំនួនដែលគេប្រើញឹកញាប់នៅក្នុងគណិតវិទ្យា៖ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a និង b គេបាន៖


មើលផងដែរ[កែប្រែ]