សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត

ពីវិគីភីឌា
សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត
(សារមន្ទីរហ្គីមេត)
សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត បារាំង.
ភាសាបារាំង Musée national des Arts asiatiques - Guimet
រូបចំលាក់សិលាចារឹក - ចារឹកខ្មែរនិងសិល្បៈខ្មែរ សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត បារាំង.

សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត សារមន្ទីរហ្គីមេត (អង់គ្លេស: Guimet Museum,បារាំង: Musée national des Arts asiatiques - Guimet) គឺ សារមន្ទីរបារាំងផ្តល់ជូននូវការតាំងពិព័រណ៍ដើមជាមួយសិល្បៈខ្មែរ[១]

សិល្បៈខ្មែររបស់សារមន្ទីរ[កែប្រែ]

សារមន្ទីរផ្តល់ជូននូវការតាំងពិព័រណ៍ដើមជាមួយសិល្បៈខ្មែរ[២]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]