ស៊ី ជីនពីង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ស៊ី ជីនពីង
习近平
ស៊ី ជីនពីងនៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧

កាន់តំណែង
តំណែងបានកាន់​ 
១៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២
ឋានានុក្រម
អ្នកមុន ហ៊ូ ជីនតាវ

កាន់តំណែង
តំណែងបានកាន់​ 
១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣
នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដំបូង លី កេឈាំង
អនុប្រធានាធិបតី Li Yuanchao
អ្នកមុន Hu Jintao

កាន់តំណែង
តំណែងបានកាន់​ 
15 November 2012 (Party Commission)
14 March 2013 (State Commission)
Deputy Fan Changlong
Xu Qiliang
អ្នកមុន Hu Jintao
ព័ត៌មានលំអិត
កើត (1953-06-15) 15 មិថុនា 1953 (អាយុ 66)
Beijing, People's Republic of China
Political party Communist Party of China (1974–present)
ពន្ធភាព Ke Lingling (divorced)
Peng Liyuan (m. 1987)
Relations Xi Zhongxun (father)
Qi Xin (mother)
Qi Qiaoqiao (sister)
Qi An'an (sister)
Xi Heping (brother)
Xi Qianping (brother)
Xi Zhengning (brother)
Xi Yuanping (brother)
Deng Jiagui (brother-in-law)
កូន Xi Mingze (daughter)
Residence Zhongnanhai
Alma mater Tsinghua University
ស៊ី ជីនពីង
Xi Jinping (Chinese characters).svg
"Xi Jinping" in Simplified (top) and Traditional (bottom) Chinese characters
Traditional Chinese 習近平
Simplified Chinese 习近平

ទំព័រគំរូ:Xi Jinping sidebar

Xi Jinping (pronounced ទំព័រគំរូ:IPA-cmn, ចិនសម័យ: 习近平; born 15 June 1953) is the current General Secretary of the Communist Party of China,[២] President of the People's Republic of China, and Chairman of the Central Military Commission. As Xi holds the top offices of the party and the military, in addition to being the head of state through the office of the president, he is sometimes referred to as China's "Paramount Leader"[៣][៤] and recognized by the party as its leadership "core".[៥] As General Secretary, Xi holds an ex-officio seat on the Politburo Standing Committee, China's top decision-making body.

The son of Communist veteran Xi Zhongxun, Xi Jinping rose through the ranks politically in China's coastal provinces. Xi was governor of Fujian from 1999 to 2002, and governor, then party secretary of neighboring Zhejiang province from 2002 to 2007. Following the dismissal of Chen Liangyu, Xi was transferred to Shanghai as party secretary for a brief period in 2007. Xi joined the Politburo Standing Committee and central secretariat in October 2007, spending the next five years as Hu Jintao's presumed successor. Xi was vice-president from 2008 to 2013 and Vice Chairman of the Central Military Commission from 2010 to 2012.

Since assuming power, Xi has attempted to legitimize the authority of the Communist Party by introducing far-ranging measures to enforce party discipline and to ensure internal unity. He initiated an unprecedented and far-reaching campaign against corruption, leading to the downfall of prominent incumbent and retired officials.[៦] Xi has also imposed further restrictions over civil society and ideological discourse, advocating the concept of "internet sovereignty".

Considered the central figure of the People's Republic's fifth generation of leadership,[៧] Xi has significantly centralized institutional power by taking on a wide range of leadership positions, including chairing the newly formed National Security Commission, as well as new steering committees on economic and social reforms, military reform, and the Internet. Xi has called for further market economic reforms, for governing according to the law and for strengthening legal institutions, with an emphasis on individual and national aspirations under the neologism "Chinese Dream".[៨] Xi has also championed a more assertive foreign policy, particularly with regards to Sino-Japanese relations, China's claims in the South China Sea, and its role as a leading advocate of free trade and globalization. He has also sought to expand China's regional influence through the One Belt, One Road initiative, played a leading role in the fight against climate change, and invested heavily in energy and natural resources.[៦]

Early life and education[កែប្រែ]

Five-year-old Xi Jinping (left) with Xi Yuanping (younger brother, center, zh:習遠平)), and Xi Zhongxun (father, right, zh: 習仲勲)) in 1958.

Xi Jinping was born in Beijing on 15 June 1953. After the founding of the Communist state in 1949, Xi's father held a series of posts, including propaganda chief, vice-premier, and vice-chairman of the National People's Congress.[៩] Xi's father is from Fuping County, Shaanxi, and Xi could further trace his patrilineal descent from Xiying in Dengzhou, Henan.[១០] He is the second son of Xi Zhongxun and his wife Qi Xin.[១១]

When Xi was age 10, his father was purged from the Party and sent to work in a factory in Luoyang, Henan.[១២] In May 1966, Xi's secondary education was cut short by the Cultural Revolution, when all secondary classes were halted for students to criticise and fight their teachers. Xi was age 15 when his father was jailed in 1968 during the Cultural Revolution. Without the protection of his father, Xi was sent to work in Yanchuan County, Shaanxi, in 1969 in Mao Zedong's Down to the Countryside Movement. He later became the Party branch secretary of the production team, leaving that post in 1975. When asked about this experience later by Chinese state television, Xi recalled, "It was emotional. It was a mood. And when the ideals of the Cultural Revolution could not be realised, it proved an illusion."[១៣]

From 1975 to 1979, Xi studied chemical engineering at Beijing's prestigious Tsinghua University as a "Worker-Peasant-Soldier student", where engineering majors spent about one-fifth of their time studying Marxism–Leninism–Mao Zedong thought, doing farm work and "learning from the People's Liberation Army".[១៤]

From 1979 to 1982, Xi served as secretary for his father's former subordinate Geng Biao, the then vice premier and secretary-general of the Central Military Commission. This gained Xi some military background. In 1985, as part of a Chinese delegation to study U.S. agriculture, he visited the town of Muscatine, Iowa.[១៥] This trip, and his stay with a U.S. family, has been considered influential in his views on the United States.[១៦]

From 1998 to 2002, he studied Marxist philosophy and ideological education in an "on-the-job" postgraduate programme at the School of Humanities and Social Sciences, again at Tsinghua University, and obtained a Doctor of Law (LLD) degree, which was a degree covering fields of law, politics, management, and revolutionary history,[១៧] though commentators have questioned this qualification.[១៨]

Rise to power[កែប្រែ]

Xi joined the Communist Youth League in 1971 and the Communist Party of China in 1974.[១៩] In 1982, he was sent to Zhengding County in Hebei as deputy Party Secretary of Zhengding County. He was promoted in 1983 to Secretary, becoming the top official of the county.[២០] Xi subsequently served in four provinces during his regional political career: Hebei (1982–1985), Fujian (1985–2002), Zhejiang (2002–2007), and Shanghai (2007).

Xi held posts in the Fuzhou Municipal Party Committee and became the president of the Party School in Fuzhou in 1990. In 1997, Xi was named an alternate member of the 15th Central Committee of the Communist Party of China. However, out of the 151 alternate members of the Central Committee elected at the 15th Party Congress, Xi received the lowest number of votes in favour, placing him in last place in the rankings of members, ostensibly due to his status as a Princeling.[lower-alpha ១][២១]

In 1999, he was promoted to the office of Vice Governor of Fujian, then he became governor a year later. In Fujian, Xi made efforts to attract investment from Taiwan and to strengthen the private sector of the provincial economy.[២២] In February 2000, he and then-provincial Party Secretary Chen Mingyi were called before the top members of the Party Central Politburo Standing Committee – general secretary Jiang Zemin, Premier Zhu Rongji, Vice-President Hu Jintao and Discipline Inspection secretary Wei Jianxing – to explain aspects of the Yuanhua scandal.[២៣]

In 2002, Xi left Fujian and took up leading political positions in neighbouring Zhejiang, eventually taking over as provincial party chief after several months as acting governor, occupying a top provincial office for the first time in his career. In 2002, Xi was elected a full member of the 16th Central Committee, marking his ascension to the national stage. While in Zhejiang, Xi presided over reported growth rates averaging 14% per year.[២៤] His career in Zhejiang was marked by a tough and straightforward stance against corrupt officials, which earned him a name on the national media and drew the attention of China's top leaders.[២៥]

Following the dismissal of Shanghai Party Chief Chen Liangyu in September 2006 due to a social security fund scandal, Xi was transferred to Shanghai in March 2007 to become the party chief of Shanghai.[២៦] Xi spent only seven months in Shanghai, but his appointment to one of the most important regional posts in China sent a clear signal that Xi was highly regarded by China's top leadership. In Shanghai, Xi avoided controversy, and was known for strictly observing party discipline. For example, Shanghai administrators attempted to earn favour with Xi by arranging a special train to shuttle him between Shanghai and Hangzhou (capital of Zhejiang province) in order for him to complete handing off his work to his successor as Zhejiang party chief Zhao Hongzhu. However, Xi reportedly refused to take the train, citing a loosely enforced party regulation which stipulated that special trains can only be reserved for "national leaders."[២៧] While in Shanghai, he worked on preserving unity of the local party organization, and made a pledge that there would be no 'purges' during his administration, despite the fact that many local officials were thought to have been implicated in the Chen Liangyu corruption scandal.[២៨] On most issues Xi largely echoed the line of the central leadership.[២៩] Xi's career is notable in that during his regional tenures, he was never implicated in any serious scandals, nor did he face serious political opposition.

Politburo Standing Committee member[កែប្រែ]

Xi Jinping greeting U.S. President George W. Bush in August 2008.
Xi Jinping with Russian President Dmitry Medvedev on 28 September 2010.
Xi Jinping at a meeting with United States Secretary of Defense Leon Panetta on 19 September 2012.

Xi was appointed to the nine-man Politburo Standing Committee at the 17th Party Congress in October 2007. Xi was ranked above Li Keqiang, an indication that he was going to succeed Hu Jintao as China's next leader. In addition, Xi also held the top-ranking membership of the Communist Party's Central Secretariat. This assessment was further supported at the 11th National People's Congress in March 2008, when Xi was elected as Vice-President of the People's Republic of China.[៣០]

Following his elevation, Xi has held a broad range of portfolios. He was put in charge of the comprehensive preparations for the 2008 Summer Olympics in Beijing, as well as being the central government's leading figure in Hong Kong and Macau affairs. In addition, he also became the new President of the Central Party School, the cadre-training and ideological education wing of the Communist Party. In the wake of the 2008 Sichuan earthquake, Xi visited disaster areas in Shaanxi and Gansu. Xi made his first foreign trip as vice president to North Korea, Mongolia, Saudi Arabia, Qatar and Yemen from 17 to 25 June 2008.[៣១] After the Olympics, Xi was assigned the post of Committee Chair for the preparations of the 60th Anniversary Celebrations of the founding of the People's Republic of China. He was also reportedly at the helm of a top-level Communist Party committee dubbed the 6521 Project, which was charged with ensuring social stability during a series of politically sensitive anniversaries in 2009.[៣២]

Xi is considered to be one of the most successful members of the Crown Prince Party, a quasi-clique of politicians who are descendants of early Chinese Communist revolutionaries. Former Prime Minister of Singapore, Lee Kuan Yew, when asked about Xi, said he felt he was "a thoughtful man who has gone through many trials and tribulations."[៣៣] Lee also commented: "I would put him in the Nelson Mandela class of persons. A person with enormous emotional stability who does not allow his personal misfortunes or sufferings affect his judgment. In other words, he is impressive".[៣៤] Former U.S. Treasury Secretary Henry Paulson described Xi as "the kind of guy who knows how to get things over the goal line."[៣៥] Australian Prime Minister Kevin Rudd said that Xi "has sufficient reformist, party and military background to be very much his own man."[៣៦] Former US Secretary of State Hillary Clinton tweeted, "Xi hosting a meeting on women's rights at the UN while persecuting feminists? Shameless."[៣៧]

Trips as Vice President and Mexico commentary incident[កែប្រែ]

In February 2009, in his capacity as vice-president, Xi Jinping embarked on a tour of Latin America, visiting Mexico,[៣៨][៣៩] Jamaica,[៤០][៤១] Colombia,[៤២][៤៣] Venezuela,[៤៤][៤៥] and Brazil[៤៦] to promote Chinese ties in the region and boost the country's reputation in the wake of the global financial crisis. He also visited Valletta, Malta, before returning to China.[៤៧][៤៨]

On 11 February, while visiting Mexico, Xi spoke in front of a group of overseas Chinese and explained China's contributions to the financial crisis, saying that it was "the greatest contribution towards the whole of human race, made by China, to prevent its 1.3 billion people from hunger".[៤៩] Xi went on to remark: "There are some bored foreigners, with full stomachs, who have nothing better to do than point fingers at us. First, China doesn't export revolution; second, China doesn't export hunger and poverty; third, China doesn't come and cause you headaches. What more is there to be said?"[៥០][៥១] The story was reported on some local television stations. The news led to a flood of discussions on Chinese internet forums. It was reported that the Chinese Ministry of Foreign Affairs was caught off-guard by Xi's remarks, as the actual video was shot by some accompanying Hong Kong reporters and broadcast on Hong Kong TV, which then turned up in various internet video websites.[៥២]

Xi continued his international trips, some say to burnish his foreign affairs credentials prior to taking the helm of China's leadership. Xi visited Belgium, Germany, Bulgaria, Hungary and Romania from 7 to 21 October 2009.[៥៣] Xi visited Japan, South Korea, Cambodia, and Myanmar on his Asian trip from 14 to 22 December 2009.[៥៤]

Xi visited the United States, Ireland and Turkey in February 2012. The visit included meeting with U.S. President Barack Obama at the White House[៥៥] and Vice President Joe Biden, with whom he had met extensively in China in August 2011; and stops in California and Iowa, where he met with the family which previously hosted him during his 1985 tour as a Hebei provincial official.[៥៦]

Disappearance[កែប្រែ]

With only a few months before his ascendancy to the party leadership, Xi Jinping disappeared from official media coverage for several weeks beginning on 1 September 2012. On 4 September, he cancelled a meeting with U.S. Secretary of State Hillary Clinton, and later also cancelled meetings with Lee Hsien Loong and a top Russian official. It was said that Xi effectively "went on strike" in preparation for the power transition in order to install political allies in key roles.[៥៧] The Washington Post reported that Xi may have been injured in an altercation during a meeting of the "red second generation" which turned violent.[៥៨]

Leader of China and Communist Party[កែប្រែ]

Accession to top posts[កែប្រែ]

On 15 November 2012, Xi Jinping was elected to the post of General Secretary of the Communist Party and Chairman of the CPC Central Military Commission by the 18th Central Committee of the Communist Party of China, making him – informally – the paramount leader and the first one to be born in the People's Republic of China and not a preceding Chinese state. On the following day, Xi led the new line-up of the Politburo Standing Committee onto the stage in their first public appearance.[៥៩] The new Standing Committee decreased its number of seats from nine to seven, with only Xi himself and Li Keqiang retaining their seats from the previous Standing Committee; the remaining members were new.[៦០][៦១][៦២] In a marked departure from the common practice of Chinese leaders, Xi's first speech as general secretary was plainly worded and did not include any political slogans or mention of his predecessors.[៦៣] Xi mentioned the aspirations of the average person, remarking, "Our people ... expect better education, more stable jobs, better income, more reliable social security, medical care of a higher standard, more comfortable living conditions, and a more beautiful environment." Xi also vowed to tackle corruption at the highest levels, alluding that it would threaten the Party's survival; he was reticent about far-reaching economic reforms.[៦៤]

In December 2012, Xi visited Guangdong in his first trip outside of Beijing since taking the Party leadership. The overarching theme of the trip was to call for further economic reform and a strengthened military. Xi visited the statue of Deng Xiaoping and his trip was described as following in the footsteps of Deng's own southern trip in 1992, which provided the impetus for further economic reforms in China after conservative party leaders stalled many of Deng's reforms in the aftermath of the Tiananmen Square protests of 1989. On his trip, Xi consistently alluded to his signature slogan the "Chinese Dream". "This dream can be said to be the dream of a strong nation. And for the military, it is a dream of a strong military", Xi told sailors.[៦៥] Xi's trip was significant in that he departed from established convention of Chinese leaders' travel routine in multiple ways. Rather than dining out, Xi and his entourage ate regular hotel buffet. He traveled in a large van with his colleagues rather than a fleet of limousines, and did not restrict traffic on the parts of the highway he traveled on.[៦៦]

Xi was elected President of the People's Republic of China on 14 March 2013, in a confirmation vote by the 12th National People's Congress in Beijing. He received 2,952 for, one vote against, and three abstentions.[៦៧] He replaced Hu Jintao, who retired after serving two terms.[៦៨] The presidency is officially a ceremonial post.[lower-alpha ២]

In his new capacity as president, on 16 March 2013 Xi expressed support for noninterference in China–Sri Lanka relations amid a United Nations Security Council vote to condemn that country over government abuses during the Sri Lankan Civil War.[៧០] On 17 March, Xi and his new ministers arranged a meeting with the chief executive of Hong Kong, CY Leung, confirming his support for Leung.[៧១] Within hours of his election, Xi discussed cyber security and North Korea with U.S. President Barack Obama over the phone, who announced the visits of Treasury and State secretaries Jacob Lew and John F. Kerry to China the following week.[៧២] Within a week of his assuming the Presidency, Xi embarked on a trip to Russia, Tanzania, South Africa, and Republic of Congo.[៧៣]

Announcing reforms[កែប្រែ]

In November 2013, at the conclusion of the Third Plenum of the 18th Central Committee, the Communist Party delivered a far-reaching reform agenda that alluded to changes in both economic and social policy. Xi signaled at the plenum that he was consolidating control of the massive internal security organization that was formerly the domain of Zhou Yongkang.[៧៤] A new National Security Commission was formed with Xi Jinping at its helm. The Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms – another ad-hoc policy coordination body led by Xi – was also formed to oversee the implementation of the reform agenda.

The reforms, termed "comprehensive deepening reforms" (全面深化改革, quanmian shenhua gaige) were said to be the most significant since Deng Xiaoping's 1992 "Southern Tour". In the economic realm, the Plenum announced that "market forces" would begin to play a "decisive" role in allocating resources.[៧៤] This meant that the state would gradually reduce its involvement in the distribution of capital, and restructure state-owned enterprises to allow further competition, potentially by attracting foreign and private sector players in industries that were highly regulated previously. This policy aimed to address the bloated state sector that had unduly profited from an earlier round of re-structuring by purchasing assets at below-market prices, assets which were no longer being used productively. The Plenum also resolved to abolish the laogai system of "re-education through labour" which was largely seen as a blot on China's human rights record. The system has faced significant criticism for years from domestic critics and foreign observers.[៧៤] The one-child policy was also abolished, resulting in a shift to a two-child policy since 1 January 2016.[៧៥][៧៦]

In December 2013, Xi showed up unannounced at a small Beijing restaurant to have steam buns (包子, baozi) for lunch, with only one person accompanying him. He paid for the meal himself and dined with regular patrons.[៧៧] Xi was applauded for the 'common touch' of the visit, and images were circulated widely on social media.[៧៧]

Anti-corruption campaign[កែប្រែ]

Xi vowed to crack down on corruption almost immediately after he ascended to power at the 18th Party Congress. In his 'inaugural speech' as general secretary, Xi mentioned that fighting corruption was one of the toughest challenges for the party.[៧៨] A few months into his term, Xi outlined the "eight-point guide", listing out rules intended to curb corruption and waste during official party business; it aimed at stricter discipline on the conduct of party officials. Xi also vowed to root out "tigers and flies", that is, high-ranking officials and ordinary party functionaries.[៧៩] During the first two years of Xi's term, he initiated cases against former Central Military Commission vice-chairman Xu Caihou, former Politburo Standing Committee member and security chief Zhou Yongkang, and former Hu Jintao chief aide Ling Jihua.[៨០]

Along with new disciplinary chief Wang Qishan, Xi's administration spearheaded the formation of "centrally-dispatched inspection teams" (中央巡视组), essentially cross-jurisdictional squads of officials whose main task was to gain more in-depth understanding of the operations of provincial and local party organizations, and in the process, also enforce party discipline mandated by Beijing. Many of the work teams also had the effect of identifying and initiating investigations on high-ranking officials. Over one hundred provincial-ministerial level officials were implicated during a massive nationwide anti-corruption campaign. These include former and current regional officials (Su Rong, Bai Enpei, Wan Qingliang), leading figures of state-owned enterprises and central government organs (Song Lin, Liu Tienan), and highly ranked generals in the military (Gu Junshan). In June 2014, the Shanxi provincial political establishment was decimated, with four officials dismissed within a week from the provincial party organization's top ranks. Within the first two years of the campaign alone, over 200,000 low-ranking officials received warnings, fines, and demotions.[៨១]

Consolidation of power[កែប្រែ]

Political observers have called Xi "the most powerful Chinese leader since Deng Xiaoping."[៨២] Xi has notably departed from the "collective rule" practices of his predecessor Hu Jintao. During his years as the party's general secretary, Hu was seen as the "first among equals" with his Standing Committee colleagues, an arbiter of collective opinion. In the top leadership, Hu's power was shared, mostly notably with Premier Wen Jiabao and former Political and Legal Affairs Commission Secretary Zhou Yongkang, who presided over the government bureaucracy (and thus, the economy) and the state security system, respectively. Xi, on the other hand, has unmistakably become the central figure of the new administration.

Beginning in 2013, the party under Xi has created a series of new "Central Leading Groups", that is, supra-ministerial steering committees, to bypass existing institutions when making decisions, and ostensibly making policy-making a more efficient process. The most notable new body is the Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms, which has broad jurisdiction over economic restructuring and social reforms, said to have displaced some of the power previously held by the State Council and its Premier.[៨៣] Xi also became the leader of the Central Leading Group for Internet Security and Informatization, in charge of cyber-security and internet policy. The Third Plenum held in 2013 also saw the creation of the National Security Commission, another body chaired by Xi which is believed to have ultimate oversight over issues of national security such as combating terrorism, intelligence, espionage, ultimately incorporating many areas of jurisdiction formerly vested in the Central Political and Legal Affairs Commission under Zhou Yongkang.

Xi has also been active in his participation in military affairs, taking a direct hands-on approach to military reform. In addition to being the Chairman of the Central Military Commission, and the leader of the Central Leading Group for Military Reform founded in 2014 to oversee comprehensive military reforms, Xi has delivered numerous high-profile pronouncements vowing to clean up malfeasance and complacency in the military, aiming to build a more effective fighting force. In addition, Xi held the "New Gutian Conference" in 2014, gathering China's top military officers, re-emphasizing the principle of "the party has absolute control over the army" first established by Mao at the 1929 Gutian Conference.[៨៤]

On 21 April 2016 Xi was named as 'commander in chief' of the country's new Joint Operations Command Center of the People's Liberation Army by Xinhua news agency and the broadcaster CCTV.[៨៥][៨៦] Some analysts interpreted this move as an attempt to display strength and strong leadership and as being more "political than military".[៨៧] According to Ni Lexiong, a military affairs expert, Xi "not only controls the military but also does it in an absolute manner, and that in wartime, he is ready to command personally".[៨៨]

Legal reforms[កែប្រែ]

The party under Xi announced a raft of legal reforms at the Fourth Plenum held in the fall 2014, and Xi called for "Chinese socialistic rule of law" immediately afterwards. The party aimed to reform the legal system which had been perceived as ineffective at delivering justice and affected by corruption, local government interference, and lack of constitutional oversight. The plenum, while emphasizing the absolute leadership of the party, also called for a greater role of the constitution on the affairs of state, and a strengthening of the role of the National People's Congress Standing Committee in interpreting the constitution.[៨៩] It also called for more transparency in legal proceedings, more involvement of ordinary citizens in the legislative process, and an overall "professionalization" of the legal workforce. The party also planned to institute cross-jurisdictional circuit legal tribunals as well as giving provinces consolidated administrative oversight over lower level legal resources, which is intended to have the effect of reducing local government involvement in legal proceedings.[៩០]

Foreign trips as President[កែប្រែ]

Xi's made his first foreign trip as president to Russia on 22 March 2013, about a week after he assumed the presidency. He met with President Vladimir Putin and the two leaders discussed trade and energy issues. He then went onto Tanzania, South Africa (where he attended the BRICS summit in Durban), and the Republic of the Congo.[៩១] Xi visited the United States at Sunnylands Estate in California in a 'shirtsleeves summit' with U.S. President Barack Obama in June 2013, although this was not considered a formal state visit.[៩២] In October 2013 Xi attended the APEC Summit in Bali, Indonesia.

Xi made a trip to Western Europe in March 2014, visiting the Netherlands, where he attended the Nuclear Security Summit in The Hague, followed by France, Germany, and Belgium.[៩៣] Xi made a state visit to South Korea on 4 July 2014 and met with South Korean President Park Geun-hye.[៩៤] Between 14 and 23 July, Xi attended the BRICS leaders' summit in Brazil and also visited Argentina, Venezuela, and Cuba.[៩៥]

Xi with his first lady during the Moscow Victory Day Parade on 9 May 2015

Xi went on an official state visit to India and met with Indian Prime Minister Narendra Modi in September 2014; he visited New Delhi but also went to Modi's hometown in the state of Gujarat.[៩៦] Xi went on a state visit to Australia and met with Prime Minister Tony Abbott in November 2014,[៩៧] followed by a visit to the island nation of Fiji.[៩៨] Xi visited Pakistan in April 2015, signing a series of deals over infrastructure related to the China–Pakistan Economic Corridor, before heading to Jakarta and Bandung, Indonesia, to attend the Afro-Asian Leaders Summit and the 60th Anniversary events of the Bandung Conference.[៩៩] Xi visited Russia and was the guest-of-honour of Russian president Vladimir Putin at the 2015 Moscow Victory Day Parade to mark the 70th Anniversary of the victory of the allies in Europe. At the parade Xi and his wife Peng Liyuan sat next to Putin. On the same trip Xi also visited Kazakhstan and met with that country's president Nursultan Nazarbayev, and also met with Alexander Lukashenko in Belarus.[១០០]

Xi, who was on a four-day state visit to the UK, addressed both Houses of Parliament at Westminster, 21 October 2015

In September 2015, Xi made his first state visit to the United States.[១០១][១០២][១០៣] In October 2015, Xi made a state visit to the United Kingdom, the first by a Chinese leader for a decade.[១០៤] This followed a visit to China in March 2015 by the Duke of Cambridge. During the state visit, Xi met Queen Elizabeth II, British Prime Minister David Cameron and other dignitaries. Increased customs, trade and research collaborations between China and the UK were discussed, but more informal events also took place including a visit to Manchester City's football academy.[១០៥]

In March 2016, Xi visited the Czech Republic on his way to United States of America. In Prague, he met with the Czech president, prime minister and other representatives, to promote relations and economic cooperation between Czech Republic and the People's Republic of China.[១០៦] His visit has been met by considerable amount of protests by Czech people.[១០៧]

In January 2017, Xi became the first Chinese President to plan to attend the World Economic Forum in Davos, Switzerland.[១០៨] The visit was announced January 10 and it was expected, in his opening-day speech January 17, he would address anti-globalization, the global trade agenda, and China's rising place in the world's economy and international governance.[១០៩][១១០] Issues of the renminbi's role as a global currency and Chinese investments in the U.S. are likely issues to be raised with Xi.[១០៩] Premier Li Keqiang attended the forum in 2015 and Vice-President Li Yuanchao did so in 2016. During the three day state visit to the country in 2017 Xi will also visit the World Health Organization, the United Nations and the International Olympic Committee.[១១០]

Cultural revival[កែប្រែ]

As Communist ideology plays a less central role in the lives of the masses in the People's Republic of China, top political leaders of the Communist Party of the People's Republic of China such as Xi Jinping continue the rehabilitation of figures like Han Fei into the mainstream of Chinese thought alongside Confucianism, both of which Xi sees as relevant. "He who rules by virtue is like the North Star," he said at a meeting of officials last year, quoting Confucius. "It maintains its place, and the multitude of stars pay homage." In Shandong, the Birthplace of Confucius, he told scholars that while the West was suffering a "crisis of confidence," the Communist Party had been "the loyal inheritor and promoter of China's outstanding traditional culture."[១១១]

Han Fei gained new prominence with favourable citations. One sentence of Han Fei's that Xi quoted appeared thousands of times in official Chinese media at the local, provincial, and national levels.[១១២]

Political positions[កែប្រែ]

Chinese Dream[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Further information Xi and Communist Party ideologues coined the phrase "Chinese Dream" to describe his overarching plans for China as its leader. Since 2013, the phrase has emerged as the distinctive quasi-official ideology of the party leadership under Xi Jinping, much as the "Scientific Outlook on Development" was for Hu Jintao and the "Three Represents" was for Jiang Zemin. The origin of the term "Chinese Dream" is unclear. While the phrase has been used previously by journalists and scholars,[១១៣] some publications have posited that the term likely drew its inspiration from the concept of the American Dream.[១១៤] The Economist noted the abstract and seemingly accessible nature of the concept with no specific overarching policy stipulations may be a deliberate departure from the jargon-heavy ideologies of his predecessors.[១១៥]

While the Chinese Dream was originally interpreted as an extension of the American Dream, which emphasizes individual self-improvement and opportunity,[១១៥] the slogan's use in official settings since 2013 has taken on a noticeably more nationalistic character, with official pronouncements of the "Dream" being consistently linked with the phrase "great revival of the Chinese nation."[១១៦] The policy implications of the "Chinese Dream" remain unclear.

Xi first used the phrase during a high-profile visit to the National Museum of China on 29 November 2012, where Xi and his Standing Committee colleagues were attending a "national revival" exhibition. Since then, the phrase has become the signature political slogan of the Xi era.[១១៧]

Foreign policy[កែប្រែ]

Xi giving a speech at the U.S. Department of State in 2012, with Secretary of State Hillary Clinton and Vice-President Joe Biden in the background. Seated in the front row is former Secretary of State Henry Kissinger.

Xi has reportedly taken a hard line on security issues as well as foreign affairs, projecting a more nationalistic and assertive China on the world stage.[១១៨] Xi's political program calls for a China more united and confident of its own value system and political structure.[១១៩]

Under Xi China has also taken a more critical stance on North Korea, while improving relationships with South Korea.[១២០] China-Japan relations have soured under Xi's administration; the most thorny issue between the two countries remains the dispute over the Senkaku/Diaoyu islands. In response to Japan's continued robust stance on the issue, China declared an Air Defense Identification Zone in November 2013.[១២១]

Xi has called China–United States relations in the contemporary world a "new type of great-power relations", a phrase the Obama administration has been reluctant to embrace.[១២២] Under his administration the Strategic and Economic Dialogue that began under Hu Jintao has continued. On China-U.S. relations, Xi said, "If [China and the United States] are in confrontation, it would surely spell disaster for both countries".[១២៣] Xi met with President Obama privately at the Sunnylands ranch in California in 2013 in what became known as the "shirtsleeves summit". The U.S. has been critical of Chinese actions in the South China Sea.[១២២]

Xi has cultivated stronger relations with Russia, particularly in the wake of the Ukraine crisis of 2014. Xi seems to have developed a strong personal relationship with President Vladimir Putin, both of whom are viewed as strong leaders with a nationalist orientation who are not afraid to assert themselves against Western interests.[១២៤] Xi attended the opening ceremonies of the 2014 Winter Olympics in Sochi. Under Xi, China signed a $400 billion gas deal with Russia; China has also become Russia's largest trading partner.[១២៤]

BRICS leaders at the G-20 summit in Brisbane, Australia, 15 November 2014

Xi has also indirectly spoken out critically on the U.S. "strategic pivot" to Asia.[១២៥] Addressing a regional conference in Shanghai on 21 May 2014, Xi called on Asian countries to unite and forge a way together, rather than get involved with third party powers, seen as a reference to the United States. "Matters in Asia ultimately must be taken care of by Asians. Asia's problems ultimately must be resolved by Asians and Asia's security ultimately must be protected by Asians", he told the conference.[១២៦]

U.S. Vice President Joe Biden raises a toast in honor of Xi at a state luncheon at the State Department on 25 September 2015

In November 2014, in a major policy address, Xi has called for a decrease in the use of force, preferring dialogue and consultation to solve the current issues plaguing the relationship between China and its South East Asian neighbors.[១២៧] In April 2015 Xi led a large delegation on a state visit to Pakistan. During his visit he signed energy and infrastructure deals worth $45 billion including the China–Pakistan Economic Corridor. Pakistan's highest civilian award, the Nishan-e-Pakistan, was also conferred upon him.[១២៨]

Xi with Iran's Supreme Leader Ali Khamenei, 23 January 2016

In April 2015, new satellite imagery revealed that China was rapidly constructing an airfield on Fiery Cross Reef in the Spratly Islands of the South China Sea.[១២៩] In May 2015, U.S. Secretary of Defense Ash Carter warned the government of Xi Jinping to halt its rapid island-building in disputed territory in the South China Sea.[១៣០]

In spite of what seemed to be a tumultuous start of Xi Jinping's leadership vis-à-vis the United-States, on 13 May 2017 Xi said at the Belt and Road Forum in Beijing: “We should foster a new type of international relations featuring 'win-win cooperation', and we should forge a partnership of dialogue with no confrontation, and a partnership of friendship rather than alliance. All countries should respect each other's sovereignty, dignity and territorial integrity; respect each other's development path and its social systems, and respect each other's core interests and major concerns... ...What we hope to create is a big family of harmonious coexistence.”[១៣១]

Role of the Communist Party[កែប្រែ]

Early on in his term, Xi repeatedly issued pronouncements on the supremacy of the Communist Party, largely echoing Deng Xiaoping's line that effective economic reform can only take place within the one-party political framework. In Xi's view, the Communist Party is the legitimate, constitutionally-sanctioned ruling party of China, and that the party derives this legitimacy through advancing the so-called "mass line"; that is the party represents the interests of the overwhelming majority of ordinary people.

Xi's position has been described as preferring highly centralized political power as a means to direct large-scale economic restructuring.[១៣២] Xi believes that China should be 'following its own path' and that a strong authoritarian government is an integral part of the "China model", operating on a "core socialist value system", which has been interpreted as China's alternative to Western values. However, Xi and his colleagues acknowledge the challenges to the legitimacy of Communist rule, particularly corruption by party officials. The answer, according to Xi's programme, is two-fold: strengthen the party from within, by streamlining strict party discipline and initiating a large anti-corruption campaign to remove unsavoury elements from within the party, and instituting Mao-style "mass line" campaigns externally to make party officials better understand and serve the needs of ordinary people. Xi believes that just as the party must be at the apex of political control of the state, the party's central authorities (i.e., the Politburo, PSC, or himself as general secretary) must exercise full and direct political control of all party activities.[១៣៣]

Xi's policies have been characterized as "economically liberal but politically conservative" by Cheng Li of the Brookings Institution.[១២០]

Censorship[កែប្រែ]

The "Document No. 9" is a confidential internal document widely circulated within the Communist Party of China in 2013 by the party's General Office.[១៣៤][១៣៥] The document was first published in July 2012.[១៣៦] The document warns of seven dangerous Western values: constitutional democracy, universal values of human rights, civil society, pro-market neo-liberalism, media independence, historical nihilism [criticisms of past errors], and questioning Reform and Opening.[១៣៧] Coverage of these topics in educational materials is forbidden.[១៣៨] The release of this internal document, which has introduced new topics that were previously not 'off-limits', was seen as Xi's recognition of the 'sacrosanct' nature of Communist Party rule over China.[១៣៧]

Xi's administration has also overseen more internet restrictions imposed in China, and is described as being "stricter across the board" on speech than previous administrations.[១៣៩] Xi's term has resulted in a further suppression of dissent from civil society. Xi's term has seen the arrest and imprisonment of activists such as Xu Zhiyong, as well as numerous others who identified with the New Citizens' Movement. Prominent legal activist Pu Zhiqiang of the Weiquan movement was also arrested and detained.[១៤០] The situation for users of Weibo has been described as a change from fearing that individual posts would be deleted, or at worst one's account, to fear of arrest.[១៤១] A law enacted in September 2013 authorized a three-year prison term for bloggers who shared more than 500 times any content considered "defamatory".[១៤២] A group of influential bloggers were summoned by the State Internet Information Department to a seminar instructing them to avoid writing about politics, the Communist Party, or making statements contradicting official narratives. Many bloggers stopped writing about controversial topics, and Weibo went into decline, with much of its readership shifting to WeChat users speaking to very limited social circles.[១៤២]

Personal life[កែប្រែ]

Xi married Ke Lingling, the daughter of Ke Hua, an ambassador to Britain in the early 1980s. They divorced within a few years.[១៤៣]

Xi married the prominent Chinese folk singer Peng Liyuan in 1987.[១៤៤] Peng Liyuan, a household name in China, was much better known to the public than Xi until his political elevation. The couple frequently lived apart due largely to their separate professional lives. Xi and Peng have a daughter named Xi Mingze, who enrolled as a freshman at Harvard University in the autumn of 2010 under a pseudonym.[១៤៥]

Peng described Xi as hardworking and down-to-earth. "When he comes home, I've never felt as if there's some leader in the house. In my eyes, he's just my husband."[១៤៦] Peng has played a much more visible role as China's "first lady" compared to her predecessors; for example, Peng hosted U.S. First Lady Michelle Obama on the latter's high-profile visit to China in March 2014.[១៤៧] Xi was described in a 2011 The Washington Post article by those who know him as "pragmatic, serious, cautious, hard-working, down to earth and low-key". Xi was described as a good hand at problem solving and "seemingly uninterested in the trappings of high office."[១៤៨] He is known to love U.S. films such as Saving Private Ryan, The Departed and The Godfather.[១៤៩][១៥០] He also praised the independent film maker Jia Zhangke.[១៥១]

In June 2012, Bloomberg reported that members of Xi's extended family have substantial business interests, although there was no evidence he had intervened to assist them.[១៥២] The Bloomberg website was blocked in mainland China in response to the article.[១៥៣] Since embarking on an anti-corruption campaign, members of Xi's family were reported by The New York Times to be selling their corporate and real estate investments beginning in 2012, reportedly to decrease Xi's own political vulnerability.[១៥៤]

In 2014, a nine-year-old Henan boy's suggestion that President Xi Jinping lose some weight was pulled from major news websites as part of Xi's censorship drive and sensitivity over his weight.[១៥៥]

Relatives of highly placed Chinese officials including seven current and former senior leaders of the Politburo of the Communist Party of China have been named in the Panama Papers, including Deng Jiagui,[១៥៦] the brother-in-law of Xi. Deng had two shell companies in the British Virgin Islands while Xi was a member of the Politburo Standing Committee, but they were dormant by the time Xi became General Secretary of the Communist Party in November 2012.[១៥៧]

Honors[កែប្រែ]

Foreign Honour

Key to the City

Ancestry[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

Notes[កែប្រែ]

 1. It should be duly noted that Liu Yandong, Wang Qishan, and Deng Pufang (Deng Xiaoping's son) all placed among the bottom of the alternate member list. Like Xi, all three were seen as "Princelings". It should also be noted that Bo Xilai did not get elected to the Central Committee at all; that is, Bo placed lower in the vote count compared to Xi.
 2. The office of the President is a prestigious one. The President is the Head of the State. The Constitution of 1982 restores powers and functions of the President of the People's Republic of China and recognizes him as the Head of the State. But he is not the real executive like the U.S. president but only a ceremonial Head. He can be compared with the Indian president or the monarch of the United Kingdom.[៦៩]

References[កែប្រែ]

 1. "Association for Conversation of Hong Kong Indigenous Languages Online Dictionary for Hong Kong Hakka and Hong Kong Punti (Weitou dialect)".
 2. Who's Who in China's Leadership Archived 16 August 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 3. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 4. Wang, Xiangwei (18 November 2013)។ "Xi moves closer to becoming another paramount leader"South China Morning Posthttp://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1358774/xi-moves-closer-becoming-another-paramount-leader 
 5. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 6. ៦,០ ៦,១ "China's Soft-Power Deficit Widens as Xi Tightens Screws Over Ideology"the China Brief (Brookings Institution)។ 5 December 2014http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43160&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=d5d24d2f82c5981963c0180d300e62cd#.VOOBN_nF9uM 
 7. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 8. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 9. "Profile: Chinese Vice President Xi Jinping"។ Radio Free Europe/Radio Liberty។ 7 November 2012http://www.rferl.org/content/china-profile-xi-jinping/24764283.html។ បានយកមក 26 August 2013 
 10. "本報獨家探訪河南鄧州習營村"Wen Wei Po។ 16 November 2012http://hn.wenweipo.com/news/zhuanti/2012-11-16/23713.html។ បានយកមក 15 November 2012 
 11. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 12. Bouée, Charles-Edouard, China's Management Revolution: Spirit, Land, Energy Archived 27 August 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., (Palgrave Macmillan, 15 December 2010), p. 93; via Googlebooks. Retrieved 15 February 2012.
 13. Watts, Jonathan (26 October 2007)។ "Most corrupt officials are from poor families but Chinese royals have a spirit that is not dominated by money"The Guardian (London)https://www.theguardian.com/world/2007/oct/26/china.uknews4។ បានយកមក 11 June 2008 
 14. Denis Fred Simon; Cong Cao (19 March 2009)។ China's Emerging Technological Edge: Assessing the Role of High-End Talent។ Cambridge University Press។ ទំ. 28–។ ល.ស.ប.អ. 978-0-521-88513-3https://books.google.com/books?id=ImkmKGIwhWUC&pg=PA28 
 15. Associated Press, "China's Vice-President revisits youth with a trip to the Midwest to meet farming family he stayed with on exchange trip" Archived 2 September 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., Daily Mail, 15 February 2012.
 16. The Street, "President Xi Slept Here: How a Trip to Iowa in 1985 Changed U.S.-China Relations" Archived 18 April 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 17. "Xi Jinping"។ 30 March 2010http://english.peopledaily.com.cn/90001/90782/99727/6934773.html 
 18. "Plagiarism and Xi Jinping"។ 24 September 2013http://www.asiasentinel.com/politics/plagiarism-and-xi-jinping/។ បានយកមក 13 May 2014 
 19. Ranade, Jayadva (25 October 2010)។ "China's Next Chairman – Xi Jinping"។ Centre for Air Power Studieshttps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Zy479_jx11YJ:www.aerospaceindia.org/Issue%2520Briefs/2010/25%2520October%25202010%2520-%2520CHINA%25E2%2580%2599S%2520NEXT%2520CHAIRMAN%25E2%2580%2594XI%2520JINPING.pdf+&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESjpQjUAtfkdEgw0cxv3UMunFfoLBcy0_po2aPN4xvPoQ-K9lFpIdgtf7PAw5ebYoTd8NwaRSswzfWmws278UPehKckL3Zb0TXlci2R0HsZGceCYRpBiD6EfBrspdjUh8CZzwcMg&sig=AHIEtbRjgFp8BCiHybWUtaP2uVF8BVuVZA។ បានយកមក 27 May 2012 
 20. "Xi Jinping"។ GlobalSecurity.org។ 7 November 2011http://www.globalsecurity.org/military/world/china/xi-jinping.htm។ បានយកមក 27 May 2012 
 21. "中共十五大习近平位列候补委员最后一名为何"។ Canyu.org។ 22 April 2011http://www.canyu.org/n24349c6.aspx 
 22. Tiezzi, Shannon. "From Fujian, China's Xi Offers Economic Olive Branch to Taiwan" Archived 10 June 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., The Diplomat, 4 November 2014. Retrieved 17 March 2016.
 23. Yu, Xiao (18 February 2000)។ "Fujian leaders face Beijing top brass"South China Morning Posthttp://www.scmp.com/article/308424/fujian-leaders-face-beijing-top-brass 
 24. Ho, Louise. "Xi Jinping's time in Zhejiang: doing the business" Archived 29 April 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., The South China Morning Post, 25 October 2012. Retrieved 1 March 2016.
 25. Wang, Lei (25 December 2014)។ "习近平为官之道 拎着乌纱帽干事"Duowei Newshttp://opinion.dwnews.com/news/2014-12-25/59626005.html 
 26. "习近平任上海市委书记 韩正不再代理市委书记"។ Sohu។ 24 March 2007http://news.sohu.com/20070324/n248946143.shtml 
 27. "从上海到北京 习近平贴身秘书只有钟绍军"Mingjing News (Boxun)។ 11 July 2013http://www.boxun.com/news/gb/china/2013/07/201307110449.shtml#.VTxXVvnF_tU 
 28. Lam, Willy (20 March 2015)។ Chinese Politics in the Era of Xi Jinping។ Routledge។ 
 29. "新晋政治局常委:习近平"Caijing។ 22 October 2007http://www.caijing.com.cn/2007-10-22/100034588.html 
 30. "Hu Jintao reelected Chinese president" Archived 4 March 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., Xinhua (China Daily), 15 March 2008.
 31. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 32. Wines, Michael, 'China's Leaders See a Calendar Full of Anniversaries, and Trouble' Archived 21 July 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.. The New York Times, 9 March 2009.
 33. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 34. "China's Nelson Mandela"Time។ 19 November 2007http://china.blogs.time.com/2007/11/19/chinas_nelson_mandela/ 
 35. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 36. Rudd seeks to pre-empt PM's China white paper with his own version Archived 22 November 2012 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. The National, David Uren, 5 October 2012
 37. Rauhala, Emily (28 September 2015)។ "Hillary Clinton called Xi's speech 'shameless,' and the Web went wild"The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/28/hillary-clinton-called-xis-speech-shameless-and-the-web-went-wild/ 
 38. "Chinese vice president in Mexico to boost trade"Agence France-PresseChannel NewsAsia។ 11 February 2009http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific_business/view/408236/1/.html 
 39. "Chinese Vice President Xi Jinping speaks during a news conference in Mexico City. Jinping is on a two-day official visit to Mexico."Associated Press។ 10 February 2009http://www.apimages.com/OneUp.aspx?st=k&kw=Xi%20Jinping%20Mexico&showact=results&sort=relevance&intv=None&sh=10&kwstyle=or&adte=1349993434&pagez=60&cfasstyle=AND&rids=b043d439632347769bc9fdf8dc8025bb&dbm=PY2009&page=1&xslt=1&mediatype=Photo 
 40. "Photo Gallery of the Official Visit of the Vice President of the People's Republic of China and the State Visit of the King and Queen of Spain"Jamaica Information Service។ 12 February 2009http://www.jis.gov.jm/special_sections/chinese-spanish-gallery/photogallery/slideshow.swf 
 41. "China, Jamaica vow to enhance friendly partnership"China Central Television។ 13 February 2009http://www.cctv.com/english/20090213/101253.shtml 
 42. Mu Xuequan (17 February 2009)។ "Chinese vice president concludes official visit to Colombia"។ Xinhua News Agencyhttp://news.xinhuanet.com/english/2009-02/17/content_10836527.htm។ បានយកមក 4 November 2012 
 43. "China Names Colombia Official Tourism Destination"Latin American Herald Tribunehttp://www.laht.com/article.asp?CategoryId=12393&ArticleId=327778 
 44. Fang Yang (19 February 2009)។ "Chinese VP meets Venezuelan top legislator on parliamentary co-op, bilateral ties"។ Xinhua News Agencyhttp://news.xinhuanet.com/english/2009-02/19/content_10851136.htm។ បានយកមក 4 November 2012 
 45. Devereux, Charlie (26 September 2012)។ "China Bankrolling Chavez's Re-Election Bid With Oil Loans"Bloomberg Newshttp://www.businessweek.com/news/2012-09-25/china-bankrolling-chavez-s-re-election-bid-with-oil-loans 
 46. "Chinese VP meets Brazilian president on deepening strategic partnership"។ Xinhua News Agency។ 20 February 2009http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/20/content_10855970.htm។ បានយកមក 4 November 2012 
 47. "Xi Jinping visits Malta"។ The Embassy of Malta in the People's Republic of China។ 23 February 2009http://www.foreign.gov.mt/default.aspx?MDIS=342&NWID=655 
 48. Mu Xuequan (22 February 2009)។ "Roundup: Chinese vice president starts official visit to Malta"។ Xinhua News Agencyhttp://news.xinhuanet.com/english/2009-02/22/content_10866180.htm។ បានយកមក 4 November 2012 
 49. Original(Chinese): ចិនសម័យ: 在国际金融风暴中,中国能基本解决13亿人口吃饭的问题,已经是对全人类最伟大的贡献; ចិនបុរាណ: 在國際金融風暴中,中國能基本解決13億人口吃飯的問題,已經是對全人類最偉大的貢獻-In Chinese
 50. Original: ចិនសម័យ: 有些吃饱没事干的外国人,对我们的事情指手画脚。中国一不输出革命,二不输出饥饿和贫困,三不折腾你们,还有什么好说的?; ចិនបុរាណ: 有些吃飽沒事干的外國人,對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命,二不輸出飢餓和貧困,三不折騰你們,還有什麽好說的?
 51. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 52. 記者賴錦宏 (18 February 2009)។ "習近平出訪罵老外 外交部捏冷汗 [Xi Jinping scored at foreigners, Ministry of foreign affairs had cold sweat]"។ 聯合報http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAI1/4742366.shtml។ បានយកមក 27 February 2009 
 53. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 54. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 55. Reuters Archived 29 October 2013 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន..
 56. "Chinese Vice President Xi Jinping heads back to his favourite U.S. town 27 years after he first stayed there" Archived 1 September 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., Daily Mail Online, 16 February 2012
 57. Osnos, Evan (6 April 2012)។ "Born Red: How Xi Jinping, an unremarkable provincial administrator, became China's most authoritarian leader since Mao."The New Yorkerhttp://www.newyorker.com/magazine/2015/04/06/born-red 
 58. "The secret story behind Xi Jinping's disappearance, finally revealed?"The Washington Post។ 1 November 2012https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2012/11/01/the-secret-story-behind-xi-jinpings-disappearance-finally-revealed/ 
 59. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 60. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 61. "Ending Congress, China Presents New Leadership Headed by Xi Jinping"The New York Times។ 14 November 2012https://www.nytimes.com/2012/11/15/world/asia/communists-conclude-party-congress-in-china.html?ref=asia&_r=0។ បានយកមក 16 November 2012 
 62. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 63. Johnson, Ian (15 November 2012)។ "A Promise to Tackle China's Problems, but Few Hints of a Shift in Path"The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2012/11/16/world/asia/new-chinese-leader-offers-few-hints-of-a-shift-in-direction.html?pagewanted=all។ បានយកមក 16 July 2014 
 64. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 65. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 66. Chen, Zhuang (10 December 2012)។ "The symbolism of Xi Jinping's trip south"។ BBC Newshttp://www.bbc.com/news/world-asia-china-20662947។ បានយកមក 22 July 2014 
 67. BBC News (2012). "China confirms leadership change" Archived 29 July 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., BBC. Retrieved 17 November 2012.
 68. Demick, Barbara (3 March 2013)។ "China's Xi Jinping formally assumes title of president"Los Angeles Timeshttp://www.latimes.com/news/world/worldnow/la-fg-wn-china-xi-presidency-20130313,0,1240600.story។ បានយកមក 16 March 2013 
 69. "... Chines Government > Executive: The President of the Chinese Republic", Krishna Kanta Handique State Open University.
 70. "China's Xi Jinping hints at backing Sri Lanka against UN resolution"។ Press Trust of India។ 16 March 2013http://www.ndtv.com/article/world/china-s-xi-jinping-hints-at-backing-sri-lanka-against-un-resolution-343378។ បានយកមក 16 March 2013 
 71. Cheung, Tony; Ho, Jolie (17 March 2013)។ "CY Leung to meet Xi Jinping in Beijing and explain cross-border policies"South China Morning Posthttp://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1192587/cy-leung-meet-xi-jinping-beijing-and-explain-cross-border-policies។ បានយកមក 16 March 2013 
 72. "China names Xi Jinping as new president"។ Agence France-Presse។ 15 March 2013http://newsinfo.inquirer.net/373967/china-names-xi-jinping-as-new-president។ បានយកមក 16 March 2013 
 73. Chris Buckley, "China's Leader Tries to Calm African Fears of His Country's Economic Power" Archived 21 July 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., The New York Times, 26 March 2013
 74. ៧៤,០ ៧៤,១ ៧៤,២ Kroeber, Arthur R. (17 November 2013)។ "Xi Jinping's Ambitious Agenda for Economic Reform in China"។ The Brookings Institutionhttp://www.brookings.edu/research/opinions/2013/11/17-xi-jinping-economic-agenda-kroeber។ បានយកមក 21 July 2014 
 75. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 76. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 77. ៧៧,០ ៧៧,១ "Presidential Style: A New Flavour"The Economist។ 4 January 2014http://www.economist.com/news/china/21592665-xi-jinping-gets-down-people-new-flavour។ បានយកមក 17 July 2014 
 78. "Xi Jinping's inaugural Speech"។ BBC News។ 15 November 2012http://www.bbc.com/news/world-asia-china-20338586 
 79. "Elite in China Face Austerity Under Xi's Rule"The New York Times។ 27 March 2013https://www.nytimes.com/2013/03/28/world/asia/xi-jinping-imposes-austerity-measures-on-chinas-elite.html?pagewanted=all&_r=0 
 80. "President Xi's Anti-Corruption Campaign Biggest Since Mao"។ Bloomberg។ 4 March 2014https://www.bloomberg.com/news/2014-03-03/china-s-xi-broadens-graft-crackdown-to-boost-influence.html 
 81. "2.3 The Chinese Communist Party" in: Sebastian Heilmann, editor, China's Political System, Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield Publishers (2017) and
 82. "Reform in China: Every move you make"The Economist។ 16 November 2013http://www.economist.com/news/leaders/21589882-xi-jinping-has-made-himself-most-powerful-leader-deng-xiaoping-probably-good 
 83. Keck, Zachary (7 January 2014)។ "Is Li Keqiang Being Marginalized?"The Diplomathttp://thediplomat.com/2014/01/is-li-keqiang-being-marginalized/ 
 84. Meng, Chuan (4 November 2014)។ "习近平军中"亮剑" 新古田会议一箭多雕"Duowei Newshttp://china.dwnews.com/news/2014-11-04/59616798.html 
 85. "Xi Jinping named as 'commander in chief' by Chinese state media"The Guardian។ 21 April 2016https://www.theguardian.com/world/2016/apr/21/xi-jinping-named-commander-in-chief-chinese-state-media។ បានយកមក 25 April 2016 
 86. Kayleigh, Lewis (23 April 2016)។ "Chinese President Xi Jinping named as military's 'commander-in-chief'"The Independenthttp://www.independent.co.uk/news/world/asia/chinese-president-xi-jinping-commander-in-chief-military-armed-forces-a6997396.html។ បានយកមក 25 April 2016 
 87. Sison, Desiree (22 April 2016)។ "President Xi Jinping is New Commander-in-Chief of the Military"China Topixhttp://www.chinatopix.com/articles/84000/20160422/president-xi-jinping-is-new-commander-in-chief-of-the-military.htm។ បានយកមក 25 April 2016 
 88. "China's Xi moves to take more direct command over military"Columbia Daily Tribune។ 24 April 2016http://www.columbiatribune.com/news/perspectives/china-s-xi-moves-to-take-more-direct-command-over/article_b5e96afb-97e6-533e-b33e-db5beab72bf3.html។ បានយកមក 25 April 2016 
 89. "Communist Party pledges greater role for constitution, rights in fourth plenum"South China Morning Post។ 24 October 2014http://www.scmp.com/news/china/article/1623286/communist-party-pledges-greater-role-constitution-rights-fourth-plenum 
 90. Doyon, J; Winckler, H (20 November 2014)។ "The Fourth Plenum, Party Officials and Local Courts"។ 
 91. "Xi's maiden foreign tour historic, fruitful"People.cn។ 1 April 2015http://en.people.cn/90883/8189481.html 
 92. Bush, Richard C. III។ "Obama and Xi at Sunnylands: A Good Start"Brookings Institutionhttp://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/06/10-obama-xi-sunnylands-bush 
 93. "President Xi visits Western Europe"។ Xinhua News Agency។ 22 March 2014http://www.chinadaily.com.cn/world/2014xivisiteu/ 
 94. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 95. "Xi Jinping's July 2014 Trip to Latin America"Carnegie Endowment for World Peace។ 5 September 2014http://carnegieendowment.org/2014/09/05/xi-jinping-s-july-2014-trip-to-latin-america 
 96. "Chinese incursion in Ladakh: A little toothache can paralyze entire body, Modi tells Xi Jinping"Time of India។ 20 September 2014http://timesofindia.indiatimes.com/india/Chinese-incursion-in-Ladakh-A-little-toothache-can-paralyze-entire-body-Modi-tells-Xi-Jinping/articleshow/42940337.cms 
 97. "Xi says time to lift relations"The Sydney Morning Herald។ 19 November 2014http://www.smh.com.au//breaking-news-national/xi-says-time-to-lift-relations-20141119-3kn7n.html 
 98. "Chinese president Xi Jinping signs five agreements with Fiji as part of China's Pacific engagement strategy"ABC News (Australia)។ 22 November 2015http://www.abc.net.au/news/2014-11-22/chinese-president-xi-visits-fiji-to-strengthen-economic-ties/5911144 
 99. Xi Jinping Heads to Pakistan, Bearing Billions in Infrastructure Aid Archived 9 November 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. The New York Times. 19 April 2015
 100. "At Russia's Military Parade, Putin and Xi Cement Ties"The Diplomat។ 9 May 2015http://thediplomat.com/2015/05/at-russias-military-parade-putin-and-xi-cement-ties/ 
 101. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 102. Xi Jinping's U.S. Visit – NYTimes.com Archived 11 November 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 103. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 104. "State Visit by the President of the People's Republic of China"http://www.royal.gov.uk/LatestNewsandDiary/Pressreleases/2015/StateVisitbythePresidentofthePeoplesRepublicofChin.aspx 
 105. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 106. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល Czech courtship pays off with landmark visit from Chinese leader
 107. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល Protests as China's Xi arrives in Prague
 108. de la Merced, Michael J., and Russell Goldman, "How Davos Brings the Global Elite Together", New York Times, January 14, 2017. Retrieved 2017-01-15.
 109. ១០៩,០ ១០៩,១ Wong, Edward, "As China Seeks Bigger Role on World Stage, Xi Jinping Will Go to Davos World Economic Forum" ("Click for translation/点击查看本文中文版"), New York Times, January 10, 2017. Retrieved 2017-01-15.
 110. ១១០,០ ១១០,១ China Daily, "Xi first top Chinese leader at Davos", people.cn, January 11, 2017. Retrieved 2017-01-15.
 111. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 112. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 113. Fallows, James (3 May 2013)។ "Today's China Notes: Dreams, Obstacles"The Atlantichttps://www.theatlantic.com/china/archive/2013/05/todays-china-notes-dreams-obstacles/275544/ 
 114. "The role of Thomas Friedman"The Economist។ 6 May 2013http://www.economist.com/blogs/analects/2013/05/chinese-dream-0 
 115. ១១៥,០ ១១៥,១ "Chasing the Chinese dream" Archived 28 October 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., The Economist 4 May 2013, pp. 24–26
 116. Chinese: 中华民族伟大复兴, which can also be translated as the "Great Renaissance of the Chinese nation" or the "Great revival of the Chinese people."
 117. "Xi Jinping and the Chinese Dream" Archived 10 May 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., The Economist 4 May 2013, p 11 (editorial)
 118. Kuhn, Robert Lawrence (6 June 2013)។ "Xi Jinping, a nationalist and a reformer"South China Morning Posthttp://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1254093/xi-jinping-nationalist-and-reformer 
 119. Meng, Angela (6 September 2014)។ "Xi Jinping rules out Western-style political reform for China"South China Morning Posthttp://www.scmp.com/news/china/article/1586307/xi-jinping-rules-out-western-style-political-reform-china?page=all 
 120. ១២០,០ ១២០,១ Li, Cheng (26 September 2014)។ "A New Type of Major Power Relationship?"។ The Brookings Institution (Interview)http://www.brookings.edu/research/interviews/2014/09/26-new-type-power-relationship-li 
 121. Osawa, Jun (17 December 2013)។ "China's ADIZ over the East China Sea: A "Great Wall in the Sky"?"។ Brookings Institutionhttp://www.brookings.edu/research/opinions/2013/12/17-china-air-defense-identification-zone-osawa 
 122. ១២២,០ ១២២,១ HIROYUKI, AKITA (22 July 2014)។ "A new kind of 'great power relationship'? No thanks, Obama subtly tells China"។ Nikkei Asian Reviewhttp://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/A-new-kind-of-great-power-relationship-No-thanks-Obama-subtly-tells-China 
 123. Ng, Teddy; Kwong, Man-ki (9 July 2014)។ "President Xi Jinping warns of disaster if Sino-US relations sour"South China Morning Posthttp://www.scmp.com/news/china/article/1550184/confrontation-us-would-be-disaster-says-president-xi-jinping?page=all 
 124. ១២៤,០ ១២៤,១ Baker, Peter (8 November 2014)។ "As Russia Draws Closer to China, U.S. Faces a New Challenge"The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2014/11/09/world/vladimir-putin-xi-jinping-form-closer-ties.html 
 125. Blanchard, Ben (3 July 2014)។ "With one eye on Washington, China plots its own Asia 'pivot'"។ Reutershttps://www.reuters.com/article/2014/07/03/us-china-diplomacy-idUSKBN0F82GX20140703 
 126. "Asian nations should avoid military ties with third party powers, says China's Xi"។ China National Newshttp://www.chinanationalnews.com/index.php/sid/222207019/scat/9366300fc9319e9b/ht/Asian-nations-should-avoid-military-ties-with-third-party-powers-says-Chinas-Xi។ បានយកមក 21 May 2014 
 127. Miller, Matthew។ "China's Xi tones down foreign policy rhetoric"។ CNBChttp://www.cnbc.com/id/102225589#.។ បានយកមក 30 November 2014 
 128. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 129. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 130. "Defense secretary's warning to China: U.S. military won't change operations". The Washington Post. 27 May 2015.
 131. President Xi: Build the B&R into a road for peace, prosperity and connectivity, CGTN (China's 24-hour English language television channel)
 132. AFP, above, quoting Joseph Cheng of the Chinese University of Hong Kong.
 133. Veg, Sebastien (11 August 2014)។ "China's Political Spectrum under Xi Jinping"The Diplomathttp://thediplomat.com/2014/08/chinas-political-spectrum-under-xi-jinping/ 
 134. 省储备局认真学习贯彻落实《关于当前意识形态领域情况的通报》,湖南机关党建,2013年05月16日 Archived 15 June 2013 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 135. 西藏广电局召开传达学习有关文件精神会议,中国西藏之声网,2013-05-09 Archived 15 June 2013 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 136. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 137. ១៣៧,០ ១៣៧,១ "China's New Leadership Takes Hard Line in Secret Memo" Archived 21 July 2016 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. article by Christopher Buckley in The New York Times 19 August 2013
 138. Raymond Li (29 August 2013)។ "Seven subjects off limits for teaching, Chinese universities told: Civil rights, press freedom and party's mistakes among subjects banned from teaching in order described by an academic as back-pedalling"South China Morning Posthttp://www.scmp.com/news/china/article/1234453/seven-subjects-limits-teaching-chinese-universities-told។ បានយកមក 19 September 2013 
 139. Risen, Tom (3 June 2014)។ "Tiananmen Censorship Reflects Crackdown Under Xi Jinping"។ US Newshttp://www.usnews.com/news/articles/2014/06/03/tiananmen-censorship-reflects-crackdown-under-xi-jinping 
 140. "Chinese dream turns sour for activists under Xi Jinping"។ Agence France-Presse។ 10 July 2014http://www.afp.com/en/news/chinese-dream-turns-sour-activists-under-xi-jinping/។ បានយកមក 17 July 2014 
 141. Phillips, Tom (6 August 2015)។ "'It's getting worse': China's liberal academics fear growing censorship"The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2015/aug/06/china-xi-jinping-crackdown-liberal-academics-minor-cultural-revolution 
 142. ១៤២,០ ១៤២,១ Angus Grigg (1 July 2015)។ "How China stopped its bloggers"។ AFRhttp://www.afr.com/technology/social-media/how-china-stopped-its-bloggers-20150701-gi34za 
 143. Elizabeth Yuan (8 November 2012)។ "Xi Jinping: From 'sent-down youth' to China's top"។ CNNhttp://edition.cnn.com/2012/11/07/world/asia/china-xi-jinping-profile/index.html។ បានយកមក 8 November 2012 
 144. Magnier, Mark (23 October 2007)។ "China's 'fifth generation' of leaders reflects nation's shifts"Los Angeles Timeshttp://articles.latimes.com/2007/oct/23/world/fg-chileaders23។ បានយកមក 21 December 2009 
 145. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 146. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 147. Beech, Hannah (21 March 2014)។ "Michelle Obama Tours Beijing With China's First Lady"http://time.com/33164/michelle-obama-china-beijing-peng-liyuan/។ បានយកមក 17 July 2014 
 148. Richburg, Keith B. (15 August 2011)។ "Xi Jinping, likely China's next leader, called pragmatic, low-key"The Washington Posthttp://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/xi-jinping-likely-chinas-next-leader-called-pragmatic-low-key/2011/08/15/gIQA5W83GJ_story.html 
 149. Buckley, Chris, "China leader-in-waiting carries heavy political baggage to U.S." Archived 30 September 2015 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., Reuters, 8 February 2012. Retrieved 14 February 2012.
 150. Buckley, Chris, "Xi, in 'Godfather' Mold, Looks Assertive and Even Imperial" Archived 28 March 2015 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. The New York Times, 15 November 2013. Retrieved 14 May 2012.
 151. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 152. "Xi Jinping Millionaire Relations Reveal Fortunes of Elite"Bloomberg។ 29 June 2012https://www.bloomberg.com/news/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-relations-reveal-fortunes-of-elite.html 
 153. Branigan, Tania (29 June 2012)។ "China blocks Bloomberg for exposing financial affairs of Xi Jinping's family"The Guardian (Beijing)https://www.theguardian.com/world/2012/jun/29/china-bloomberg-xi-jinping។ បានយកមក 11 September 2012 
 154. Forsythe, Michael (17 June 2012)។ "As China's Leader Fights Graft, His Relatives Shed Assets"The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2014/06/18/world/asia/chinas-president-xi-jinping-investments.html។ បានយកមក 16 July 2014 
 155. url=http://yp.scmp.com/news/china/article/92974/9-year-old-asks-chinese-president-xi-jinping-lose-weight-letter-goes-viral
 156. "The Panama Papers are super awkward for Beijing". The Washington Post. 4 April 2016.
 157. Schmitz, Rob (4 April 2016)។ "Xi Jinping's family linked to Panama Papers"។ Marketplacehttp://www.marketplace.org/2016/04/04/world/xi-jinpings-family-linked-panama-papers។ បានយកមក 6 April 2016 
 158. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 159. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 160. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 161. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 162. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 163. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 164. "Xi Jinping Holds Talks with King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia Two Heads of State Jointly Announce Establishment of China-Saudi Arabia Comprehensive Strategic Partnership"Foreign Minister of the People's Republic of China។ 2016-01-20http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpdstajyljxgsfw/t1333527.shtml។ បានយកមក 2016-08-22 
 165. ១៦៥,០ ១៦៥,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 166. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 167. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 168. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 169. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

External links[កែប្រែ]

Wikiquote-logo.svg

ទំព័រគំរូ:Xi Jinping