ស្រូវ

ដោយវិគីភីឌា
Oryza sativa, commonly known as Asian rice

ស្រូវគីជាពូជរុក្ខជាតិOryza sativa​(ស្រូវអាស៊ី)រឺ Oryza glaberrima (ស្រូវអាហ្រិ្វក)។ វាជាដំណាំកសិកម្មទីបីដ៏ធំជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីស្រូវសាឡីនិងពោត