អនុគមន៍ដសុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អនុគមន៍ដសុន, , ជុំវិញគល់អ័ក្ស
អនុគមន៍ដសុន, , ជុំវិញគល់អ័ក្ស

ក្នុងគណិតវិទ្យា អនុគមន៍ដសុន(Dawson function)គឺ

សញ្ញាណ D(x)​ គឺត្រូវបានប្រើផងដែរ ។ អនុគមន៍ដសុនគឺត្រូវបានគេហៅថា អាំងតេក្រាលដសុនផងដែរ។

អនុគមន៍ដសុនទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និតនឹងអនុគមន៍កំហុស(error function) erf

ដែល erfi គឺជាអនុគមន៍កំហុសនិម្មិត(the imaginary error function) ​ ដែល erfi(x) = − i erf(ix) ។

ចំពោះ |x| ខិតជិត សូន្យ ហើយចំពោះ |x| មានតំលៃធំ

F(x) កំនត់ក្នុងសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

ដោយភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌដើម F(0)=0 ។