អាដុល ហ៊ីត្លែរ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អាដុល ហ៊ីត្លែរ (អាល្លឺម៉ង់Adolf Hitler; ២០ មេសា ១៨៨៩ - ៣០ មេសា ១៩៤៥) គឺជាអ្នកនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ដែលជាមេដឹកនាំនៃគណបក្សណាស៊ី (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; NSDAP), អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ពីឆ្នាំ ១៩៣៣ ដល់ឆ្នាំ ១៩៤៥ និង ហ្វឺរែរ (Führer; "ប្រធាន") នៃណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ពីឆ្នាំ ១៩៣៤ ដល់ឆ្នាំ ១៩៤៥។