អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ

ពីវិគីភីឌា
Si(x) (ក្រហម) and Ci(x) (ខៀវ)

ក្នុងគណិតវិទ្យា អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ(trigonometric integrals) គឺជាគ្រួសារនៃអាំងតេក្រាលដែលទាក់ទងនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ។ អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រគ្រឹះមួយចំនួន ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងតារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

អាំងតេក្រាលស៊ីនុស[កែប្រែ]

និយមន័យអាំតេក្រាលស៊ីនុសផ្សេងគ្នា គឺ

គឺជាព្រីមីទីវនៃ ដែលសូន្យចំពោះ

គឺជាព្រីមីទីវនៃ ដែលសូន្យចំពោះ

យើងបាន

ចំនាំ ៖ គឺជាអនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់(sinc function) ហើយនិង អនុគមន៍បេស៊ែលស្វែរទីសូន្យ(the zeroth spherical Bessel function) ។

អាំងតេក្រាលកូស៊ីនុស[កែប្រែ]

និយមន័យអាំតេក្រាលកូស៊ីនុសផ្សេងគ្នា គឺ

គឺជាព្រីមីទីវនៃ ដែលសូន្យចំពោះ

យើងបាន

អាំងតេក្រាលស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក[កែប្រែ]

អាំងតេក្រាស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក:

អាំងតេក្រាលកូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក[កែប្រែ]

អាំងតេក្រាលកូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក:

ដែល គឺជាចំនួនថេរអឺលែរ-ម៉ាសឆេរ៉ូនី(Euler-Mascheroni constant)​ ។

ពន្លាត[កែប្រែ]

ពន្លាតជាច្រើនអាចត្រូវគេប្រើ ដើម្បីកំនត់តំលៃនៃអាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ ដោយផ្អែកលើតំលៃអាគុយម៉ង់ ។

ស៊េរីអាស៊ីមតូត (ចំពោះអាគុយម៉ង់ធំ)[កែប្រែ]

ស៊េរីនេះគឺមិនទាល់(divergent) បើទោះបីជាអាចត្រូវគេប្រើ សំរាប់ប៉ាន់ស្មានតំលៃពិតប្រាកដត្រង់

ស៊េរីទាល់(Convergent series)[កែប្រែ]

ស៊េរីទាំងនេះទាល់ត្រង់គ្រប់ បើទោះបីចំពោះ​ ការកំនត់តំលៃគឺយឺត និងមិនត្រឹមត្រូវ​ បើនៅគ្រប់ចំនុចទាំងអស់។

ទំនាក់ទំនងជាមួយអាំងតេក្រាលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៃអាគុយម៉ង់និម្មិត[កែប្រែ]

អនុគមន៍ គឺត្រូវបានគេហៅថា អាំងតេក្រាលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។ វាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតនឹង Si និង Ci:

ដោយ អនុគមន៍ដែលទាក់ទងនីមួយៗគឺជាវិភាគ លើកលែងតែផ្នែកដែលត្រូវគេកាត់ត្រង់តំលៃអវិជ្ជមាននៃអាគុយម៉ង់ ផ្ទៃនៃសុពលភាពនៃទំនាក់ទំនង គឺអាចមានដល់ ។ (ក្រៅពីតំលៃនេះ តួបន្ថែមដែលជាកត្តាអាំងតេក្រាលនៃ លេចចេញក្នុងកន្សោម)។