អាំងតេក្រាលអយល័រ

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងគណិតវិទ្យា អាំងតេក្រាលអឺលែរ(Euler integral)មាន២ប្រភេទ ។

១. អាំងតេក្រាលអឺលែរប្រភេទទី១ : អនុគមន៍បេតា(Beta function)

២. អាំងតេក្រាលអឺលែរប្រភេទទី២ : អនុគមន៍ហ្គាំម៉ា(Gamma function)

ចំពោះចំនួនគត់វិជ្ជមាន m និង n