អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/100wikidays

  ពីវិគីភីឌា

  នេះគឺជា #100wikidays Challenge ដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចូលរួម សរសេរអត្ថបទថ្មីចំនួន១ ក្នុង១ថ្ងៃ រយៈពេល ១០០ថ្ងៃ។

  ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីអត្ថបទ៖

  បញ្ជីអត្ថបទថ្មីៗដែលសរសេររួច[កែប្រែ]

  ថ្ងៃទី កាលបរិច្ឆេទ អត្ថបទ ទិន្នន័យវិគី (Wikidata) #
  003
  002
  001 09-02-2015

  អត្ថបទភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំចង់បកប្រែ[កែប្រែ]


  ជំនួយពាក់ព័ន្ធ[កែប្រែ]