អ្នកម្នាងកេសរ

ពីវិគីភីឌា

អ្នកម្នាងជាឋានៈរបស់ចៅចម ដែលចែកជាបួនថ្នាក់ ក្នុងនោះ កេសរ អាចជាងារដូច្នេះឃើញមានព្រះនាមនោះស្រដៀងគ្នាក្នុងពង្សាវតារខ្មែរដូចខាងក្រោម៖