អ្នកម្នាងកេសរ (លង្វែក)

ពីវិគីភីឌា
កេសរ
អ្នកម្នាង
ស្វាមី/មហេសីបរមិន្ទរាជា
បុត្រពញានូរ
ព្រះនាមពេញ
​​អ្នកម្នាងកេសរ
សន្តតិវង្សអង្គជ័យ

អ្នកម្នាងកេសរ (កាន់.១៥៦២-១៥??) ជាចៅចមនៃព្រះបាទបរមិន្ទរាជា។ កាលពស. ២១០៦, គស. ១៥៦២, មស. ១៤៨៤, ច.ស. ៩២៤ ឆ្នាំច ទោស័ក ស្ដេចសម្ភពព្រះរាជបុត្រាមួយព្រះអង្គនឹងអ្នកម្នាងកេសរទ្រង់ប្រទានព្រះនាមថា ពញានូរ