ឦឝានម៌ុទិ

ពីវិគីភីឌា

ព្រាហ្មណ៍ឦឝានម៌ុទិ រជ្ជកាល (ជយវម៌្មទី៥ និង ហឝ៌វម៌្មទី៣) លោកជារាជគ្រូបំរើ ព្រះបាទជយវម៌្មទី៥ និងបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហឝ៌វម៌្មទី៣។ លោក ក៏ជាកូនចៅរបស់ព្រាហ្មណ៍ឝិវកៃវល្យ ដែលជារាជគ្រូរបស់ព្រះបាទជយវម៌្មទី៣ ក្សត្រស្ថាបនិកអារ្យធម៌អង្គរ និងបានធ្វើពិធីនៅលើភ្នំគូលែននៅឆ្នាំ ៨០២។