ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

ពីវិគីភីឌា

ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
ប្រភេទទីភ្នាក់ងារ
អក្សរកាត់OHCHR
ប្រធានNavanethem Pillay, ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
ស្ថានភាពសកម្ម
បង្កើតឡើង២០ ធ្នូ ១៩៩៣
គេហទំព័រhttp://www.ohchr.org


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

  • Ramcharan, Bertrand G. (2004). "The United Nations High Commissioner for Human Rights – The Challenges of International Protection". International Studies in Human Rights 71.
  • Hobbins, A.J. (2001). "Humphrey and the High Commissioner: the Genesis of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights". Journal of the History of International Law (III): 38–74.
  • de Zayas, Alfred (2002). "Human Rights, United Nations High Commissioner for". ជា Helmut Volger. Concise Encyclopedia of the United Nations. Kluwer. pp. 217–223. 
  • de Zayas, Alfred (2000). "United Nations High Commissioner for Human Rights". ជា Rudolf Bernhardt. Encyclopaedia of Public International Law. IV. Amsterdam: Elsevier. pp. 1129–1132. 

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:World government ទំព័រគំរូ:International human rights organizations