​ស្រុកសុរិន្ទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​ស្រុកសុរិន្ទ (អង់គ្លេស$ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តសុរិន្ទ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

​ស្រុកសុរិន្ទ
ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
ឃុំស្វា Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune