ការពិភាក្សា:ទំព័រដើម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បរិវច្ឆណដ្ឋាន[កែប្រែ]

(ន.)ថ្នាក់ត្រៀម, ថ្នាក់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីកុមារដ្ឋាន។ ឧទាហរណ៍៖ ប្អូនពៅខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់បរិវច្ឆណដ្ឋាន។