កាលីម៉ាន់តាន់

ពីវិគីភីឌា

កាលីម៉ាន់តាន់ (ជាភាសាអង់គ្លេស៖Kalimantan) សំដៅលើផ្នែកមួយរបស់កោះបរនេអូ ដែលជាដែនដីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី។​ តែក្នុងភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ពាក្យនេះសំដៅទៅលើកោះបរនេអូទាំងមូល។ ៣ភាគ៤នៃកោះជាដែនដីឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយដែនដីនៅសល់ជារបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេ

កាលីម៉ាន់តាន់ចែកចេញជា៤ខេត្ត៖