កុំផ្លិចឆ្លាស់

ពីវិគីភីឌា
ធរណីមាត្រនៃ និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ក្នុងគណិតវិទ្យាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយការប្តូរសញ្ញានៃផ្នែកនិម្មិត។

និយមន័យ[កែប្រែ]

ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច, ដែលa និងb ជាចំនួនពិត គេបាន ។ ហើយ អានថា បារ។

ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រក្សាតម្លៃស្មើនឹងចំនួនកុំផ្លិចរបស់វា មិនផ្លាស់ប្តូរទេ () ។

ដូច្នេះកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច

(ដែល និង ជាចំនួនពិត)គឺ

ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ត្រូវបានគេតាងដោយ ​ឬ

ឧទាហរណ៍

ជាទូទៅគេគិតពីចំនួនកុំផ្លិចជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចជាមួយប្រព័ន្ធកូអរដោនេដេកាត។ អ័ក្សអាប់ស៊ីសតំណាងឲ្យផ្នែកពិត និងអ័ក្សអរដោនេ ផ្នែកនិម្មិតដែលរួមមានឯកតានិម្មិត

ក្នុងទម្រង់ប៉ូលែរចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ គឺ ។ រូបមន្តនេះត្រូវបានផ្ទៀតផ្ទាត់ដោយរូបមន្តអឺលែរ។ ចំនែកឯក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រវិញ បើ នោះផ្នែកពិតនៃ គឺ

ជាទូទៅបើ គេបាន៖

លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់[កែប្រែ]

គេមានគ្រប់ចំនួនកុំផ្លិច និង

ក)    
ខ)    
គ)    
ឃ)     បើ មិនសូន្យ
ង)     ប្រសិនបើជាចំនួនពិតសុទ្ធ
ច)     គ្រប់ចំនួនគត់រឺឡាទីប
ឆ)    
ជ)    
ឈ)     បើ មិនសូន្យ
ញ)    
ដ)    
ឋ)    
ឌ)    
ឍ)    
ណ)