កុំផ្លិចឆ្លាស់

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ធរណីមាត្រនៃ និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ក្នុងគណិតវិទ្យាកុំផ្លិចឆ្លាស់(complex conjugate) នៃចំនួនកុំផ្លិចត្រូវបានផ្តល់អោយដោយការប្តូរសញ្ញានៃផ្នែកនិម្មិត។

និយមន័យ[កែប្រែ]

ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច, ដែលa និងb ជាចំនួនពិត គេបាន ។ ហើយ អានថា បារ។

ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រក្សាតំលៃស្មើនឹងចំនួនកុំផ្លិចរបស់វា មិនផ្លាស់ប្តូរទេ () ។

ដូច្នេះកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច

(ដែល និង ជាចំនួនពិត)គឺ

ជាទូទៅ កុំផ្លិចឆ្លាស់ត្រូវបានគេតាងដោយ ​ឬ

ឧទាហរណ៍

ជាទូទៅគេគិតពីចំនួនកុំផ្លិចជាចំនុចនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចជាមួយប្រព័ន្ធកូអរដោនេដេកាត។ អ័ក្សអាប់ស៊ីសតំណាងអោយផ្នែកពិត និងអ័ក្សអរដោនេ ផ្នែកនិម្មិតដែលរួមមានឯកតានិម្មិត

ក្នុងទំរង់ប៉ូលែរកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ គឺ ។ រូបមន្តនេះត្រូវបានផ្ទៀតផ្ទាត់ដោយរូបមន្តអឺលែរ។ ចំនែកឯក្នុងទំរង់ត្រីកោណមាត្រវិញ បើ នោះផ្នែកពិតនៃ គឺ

ជាទូទៅបើ គេបាន:

លក្ខណៈនៃកុំផ្លិចឆ្លាស់[កែប្រែ]

គេមានគ្រប់ចំនួនកុំផ្លិច និង

ក)    
ខ)    
គ)    
ឃ)     បើ មិនសូន្យ
ង)     ប្រសិនបើជាចំនួនពិតសុទ្ធ
ច)     គ្រប់ចំនួនគត់រឺឡាទីប
ឆ)    
ជ)    
ឈ)     បើ មិនសូន្យ
ញ)    
ដ)    
ឋ)    
ឌ)    
ឍ)    
ណ)