ចតុកោណកែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Rectangle1.jpg

អាឡប់

និយមន័យ[កែប្រែ]

ចតុកោណកែង គឺជាចតុកោណដែលមានមុំកែង៤។ ចតុកោណកែង គឺជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានមុំកែង១។

លក្ខណៈ[កែប្រែ]

លក្ខណៈស្រប[កែប្រែ]

  • បើសិនជាចតុកោណមួយជាចតុកោណកែង នោះវាមានមុំកែង៤។
  • បើសិនជាចតុកោណមួយជាចតុកោណកែង នោះអង្កត់ទ្រូងរបស់វាមានប្រវែងស្មើគ្នា និងកាត់គ្នាត្រង់ចំនុចកណ្តាល។
  • បើសិនជាចតុកោណមួយជាចតុកោណកែង នោះជ្រុងឈមគ្នាស្របគ្នានិងមានប្រវែងស្មើគ្នា។

លក្ខណៈច្រាស់[កែប្រែ]

  • បើសិនជាចតុកោណ១មានមុំកែង៣ ឬ ៤ នោះវាជាចតុកោណកែង។
  • បើសិនជាចតុកោណ១មានអង្កត់ទ្រូងមានប្រវែងស្មើគ្នា និង កាត់គ្នាត្រង់ចំនុចកណ្តាល នោះវាជាចតុកោណកែង។
  • បើសិនជាប្រលេឡូក្រាម១មានមុំកែង១ នោះវាជាចតុកោណកែង។
  • បើសិនជាប្រលេឡួក្រាម១មានអង្កត់ទ្រូងស្មើគ្នា នោះវាជាចតុកោណកែង។

លក្ខណៈផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

ចតុកោណកែងមានអ័ក្សឆ្លុះ២ និង ផ្ចិតឆ្លុះ១(ចំនុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងទាំង២)។

ការ៉េ ជាចតុកោណកែងពិសេស។

រូបមន្ត[កែប្រែ]

Rectangle2.jpg

ចតុកោណកែង មួយមានបណ្តោយ និងទទឹង

  • ក្រលាផ្ទៃ
  • បរិមាត្រ
  • ប្រវែងអង្កត់ទ្រូង