ចំងាយពីចំនុចមួយទៅបន្ទាត់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ចំងាយរវាងចំនុច A និង បន្ទាត់ (d) គឺជាប្រវែង AAh

ក្នុង​ធរណីមាត្រ ចំងាយ​ពី​ចំនុច​មួយ​ទៅ​បន្ទាត់​គឺ​ជា​ចំងាយ​ខ្លី​បំផុត​រវាងចំនុចនោះ​និង​បន្ទាត់​។ ទ្រឹស្តីបទពីតាករ​​បង្ហាញ​ថា​ចំងាយ​​ពី​ចំនុច​ A មួយ​ទៅ​បន្ទាត់ (d) ត្រូវគ្នា​នឹង​​ចំងាយ​ពី​ចំនុច A ទៅ​កាន់​ចំណោលកែង នៅ​លើ​​បន្ទាត់ (d) ។ គេអាចសរសេរ

ក្នុង​ប្លង់[កែប្រែ]

នៅ​ក្នុង​តំរុយអរតូណរមេ សមីការបន្ទាត់ (d): និង​​ចំនុច នោះ​គេ​បាន​ចំងាយ​រវាង​ចំនុច A និង​​បន្ទាត់ (d) កំនត់​ដោយ​រូបមន្ត

ប្រសិនបើ គឺជាចំនុចមួយនៅលើបន្ទាត់ (d) និង ជា​វ៉ិចទ័រន័រម៉ាល់នៃបន្ទាត់ (d) (វ៉ិចទ័រន័រម៉ាល់នៃបន្ទាត=វ៉ិចទ័រដែលកែងនឹងបន្ទាត់)​ ។ នោះ​គេ​បាន​តំលៃដាច់ខាត​នៃផលគុណស្កាលែ​នៃ​វ៉ិចទ័រ និង អោយដោយកន្សោមពីរខាងក្រោម

( ax + by = - c ព្រោះ M គឺជាចំនុចនៅលើបន្ទាត់ (d))

ក្នុងករណីពិសេស

  • ប្រសិនបន្ទាត់មានសមីការ នោះ
  • ប្រសិនបន្ទាត់មានសមីការ នោះ

ក្នុងលំហ[កែប្រែ]

នៅ​ក្នុង​តំរុយអរតូណរមេ សមីការបន្ទាត់ (d) កាត់​តាម​ចំនុច B និង​វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស (វ៉ិចទ័រដែលស្របនឹងបន្ទាត់) ចំងាយ​រវាង​ចំនុច A និង​បន្ទាត់ (d) កំនត់​ដោយ​រូបមន្ត

ដែល តំណាងអោយ​ផលគុណវ៉ិចទ័រ​រវាង​វ៉ិចទ័រ និង វ៉ិចទ័រ (គេ​ក៏​អាច​សរសេរ​ជា បាន​ដែរ) និង តំណាងអោយ​ណមនៃ​វ៉ិចទ័រ (រង្វាស់ប្រវែងវ៉ិចទ័រ )​។

ប្រសិនបើ C គឺជាចំនុចមួយនៅលើបន្ទាត់ (d) ដែល នោះ​គេ​បាន​ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ ABC កំនត់​ដោយ​កន្សោម​ដូច​ខាង​ក្រោម

ចំងាយ​នេះ​គឺ​វែង​ជាង​ឬ​ស្មើ​ចំងាយ​រវាង​ចំនុច A នៃ​ប្លង់​ទៅ​​បន្ទាត់ (d) ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្លង់​នេះ​ដែរ​។ ប្រសិន​បើ​បន្ទាត់ (d) ជាប្រសព្វនៃប្លង់ពីរកែងគ្នា និង គឺជា​ចំងាយ​​រវាង​ចំនុច A ទៅប្លង់​ទាំ​ង​ពីរ នោះគេបាន