ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា

ផៃី អ៊ូជី

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១១ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១១។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "កម្ពុជា"

ទំព័រចំនួន៩ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៩ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។