ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សៀវភៅចេញផ្សាយ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Sipar

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សៀវភៅដែលចេញផ្សាយដោយ សៀវភៅស៊ីប៉ា ដែលជាគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយមួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០២។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "សៀវភៅចេញផ្សាយ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Sipar"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។