ជយវម៌្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជាព្រះនាមដែលមាននិយមប្រើក្នុងសម័យភ្វូណាន សម័យកម្វុជ (កម្វុជទឹក និង កម្វុជគោក) និងសម័យអង្គរ

ពង្សាវតារខ្មែរ[កែប្រែ]

សម័យនគរវ្នំ[កែប្រែ]

សម័យកម្វុជ[កែប្រែ]

កម្វុជទឹក[កែប្រែ]

  • ជយវម៌្មទី២ រឺ ជយវម៌្មទី១ស្ទួន (៧៧០-៧៨១) ក្សត្រនៃសម្ភុបុរ

កម្វុជទេឝ[កែប្រែ]

កម្វុជកោះកេរ្តិ៍[កែប្រែ]

ចាម្ប៉ា[កែប្រែ]