ជំងឺបក្សី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជំងឺបក្សី ជាប្រភេទជំងឺដែលកើតមានលើសត្វស្លាបចិញ្ចឹមមានដូចជាជំងឺ

១ បរាសិតដែលកើតឡើងខាងក្នុងខ្លួន

២ បរាសិតដែលកើតឡើងខាងក្រៅខ្លួន

២.១ - ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយចៃ (Lice)

២.២ - ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយស្រមើល (Flea)

២.៣ - ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយកមរមាស់ (Mite)

២.៤ - ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយដង្កែ (Tick)

២.៥ - វិធីសាស្ត្រទូទៅក្នុងការព្យាបាល និងការពារបក្សីប្រឆាំងនឹងជំងឺបរាសិត ដែលរស់នៅក្រៅខ្លួនបក្សី

៣ ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីប្រូតូសូអ៊ែរ (Protozoan Infection in Poultry)

៣.១​ - ជំងឺកុកស៊ីឌីយ៉ូស៊ីស (Coccidiosis)

៣.២ - ជំងឺតុកស៊ីប្លាស្មូស៊ីស (Toxiplasmosis)

៣.៣ - ជំងឺបក្សីដែលបណ្តាលមកពីប្រូតូសូអ៊ែរផ្សេងៗទៀត (Other Protozoan Infection in Poultry)

៤ ជំងឺបក្សីដែលបណ្តាលមកពីផ្សិត (Fungal Infection in Poultry)

៤.១ - ជំងឺអាស្ពែហ្គីឡូស៊ីស (Aspergillosis)

៤.២ - ជំងឺមីកូតុកស៊ីកូស៊ីស (Mycotoxicosis)

៤.៣ - ជំងឺបក្សីដែលបណ្តាលមកពីផ្សិតផ្សេងៗទៀត (Other Fungal Disease)

៥ ជំងឺបក្សីដែលបណ្តាលមកពីបាក់តេរី (Bacterial Diseases)

៥.១ - ជំងឺរាគសបក្សី (Pullorum Disease)

៥.២ - ជំងឺគ្រុនពោះវៀនបក្សី (Fowl Typhoid)

៥.៣ - ជំងឺអាសន្នរោគបក្សី (Fowl Cholera)

៥.៤ - ជំងឺកូរីសាបក្សី (Infectious Coryza)

៥.៥ - ជំងឺប៉ារ៉ាទីហ្វូអ៊ីដ (Fowl Paratyphoid)

៥.៦ - ជំងឺរលាកប្រដាប់ដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic Respiratory Disease)

៥.៧ - ជំងឺរបេងបក្សី (Avian Tuberculosis)

៥.៨ - ជំងឺរបេង ផ្សេដូបក្សី (Avian Pseudo Tuberculosis)

៥.៩ - ជំងឺកូលីបាក់ស៊ីឡូស៊ីស (Colibacillosis)

៥.១០ - ជំងឺរលាកស៊ីណូវីទ (Infectious Synovitis)

៥.១១ - ជំងឺបូទូលីស (Botulism)

៥.១២ - ជំងឺប៉ាស្ទែរ៉ែឡា អាណាទីប៉ែស្ទីហ្វែរ (Pasterella Anatipestifer Infection)

៦ ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុស (Viral Disease in Poultry)

៦.១ - ជំងឺញូវកាស (Newcastle Disease)

៦.២ - ជំងឺហ្គូមបូរូ (Gumboro Disease)

៦.៣ - ជំងឺមារិក (Marek' Disease)

៦.៤ - ជំងឺអុត (Fowl Pox)

៦.៥ - ជំងឺរលាកទងសួត (Infections Bronchitis)

៦.៦ - ជំងឺរលាកបំពង់សំឡេង និងបំពង់ខ្យល់ (Laryngotracheitis)

៦.៧ - ជំងឺផ្តាសាយបក្សី (Avian Influenza)

៦.៨ - ជំងឺម៉ូណូស៊ីតូស៊ីសបក្សី "មហារីកឈាមស" (Avian Monocytosis)

៦.៩ - ជំងឺរាគស៊ុត (Egg Drop Syndrom)

៦.១០ - ជំងឺឡៃកូស៊ីស "មហារីកឈាម" (Leucosis)

៦.១១ - ជំងឺរលាកថ្លើម (Inclusion Body Hepatitis)

៦.១២ - ជំងឺរលាកខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នងបក្សី (Avian Encephalomyelitis)

៦.១៣ - ជំងឺរលាកថ្លើមទា (Duck Viras Hepatitis)

៦.១៤ - ជំងឺប៉េស្តទា (Duck Plague)

៦.១៥ - ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តន៍ នាំអោយការចាក់ថ្នាំការពារមានប្រសិទ្ធភាព

៧ ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីក្លាមីឌីយ៉ា (Chlamydia Disease in Poultry)

៨ ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីស្ពៀរ៉ូស៊ីត (Spirocheatal Disease in Poultry)

៩ ជំងឺដែបណ្តាលមកពីចំណីអាហារ (Nutritional Disease)

៩.១ ជំងឺកង្វះវីតាមីន (Vitamin Deficiency)

៩.២ - ជំងឺកង្វះជីវជាតិខនិច ឬសារធាតុរ៉ែ (Mineral Dificiency)

១០ សញ្ញាមិនប្រក្រតីផ្សេងៗទៀតជួបប្រទះចំពោះបក្សី (Miscellaneous Disease in Poultry)

១០.១ - សញ្ញាចឹកគ្នា (Cannibalism)

១០.២ - មូលហេតុដែលនាំអោយកើតបញ្ហានេះ ការព្យាបាល និងការការពារ

១១ ភាពស៊ាំនឹងមេរោគ និងការចាក់វ៉ាក់សាំង