ថ្ងៃអាទិត្យ

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ថៃ្ងអាទិត្យ)


សបា្ដហ៏
ថៃ្ង អាទិត្យ - ថ្ងៃ ច័ន្ទ - ថ្ងៃ អង្គារ - ថ្ងៃ ពុធ - ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ - ថ្ងៃ សុក្រ - ថ្ងៃ សៅរ៏


ថ្ងៃប្រហស្បតិ៍គឺជាថ្ងៃលេចទី៥នៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍។យើងអាន»ព្រហ៉ាស់»។ពាក្យ»ព្រះ»របស់ថ្ៃងនេះគឺ»វ្ឬហស្បតិ»ឬ»ប្រះព្រហស្បតិ»។ មានផ្កាយមួយដែលយើងហៅ»ផ្កាយព្រស្បតិ»។

ភាសា ឈ្មោះ មានន័យ
ភាសាអេស្ប៉ាញ jueves ថ្ងៃយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាកាតាឡាន dijous ថ្ងៃយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាបារាំង jeudi ថ្ងៃយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាកាយិគួ xoves ថ្ងៃយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាអ៊ីតាលី - ភាសាឡាតាំង giovedì ថ្ងៃយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាអង់គេ្លស Thursday ថ្ងៃ អាទិទេពផួរ (Thor)
ភាសាជប៉ុន 木曜日 (mokuyôbi) ថៃដើមឈី
ភាសាព័រទុយហ្គាល់ quarta-feira ថ្ងៃទី៤
ភាសាខេចូអា illapachaw ថ្ងៃរាំស្មី
ភាសាអាល្លឺម៉ង់ Donnerstag ថ្ងៃរាំស្មី
ភាសាអេអូសេខរ៉ា osteguna ថ្ងៃរបស់អូរស៊ិ
ភាសារុស្ស៊ី Четверг (chetverg) ថ្ងៃទី៤