ទង់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
រូបទង់ជាតិ ពណ៌នៃទង់ជាតិ អត្ថន័យនៃទង់ និង ពណ៌ទង់ បង្កើត និង ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ
ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា សម័យកម្ពុជាអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់បច្ចុប្បន្ន
Flag of Cambodia.svg ពណ៌ខៀវ ពណ៌ក្រហម ពណ៌ស
RGB 100-0-0 0-100-0 0-0-100
Hexadecimal #032ea1ff #e00025ff #FFFFFF
CMYK 98-71-0-37 0-100-83-12 0-0-0-0


ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា សម័យអ៊ុនតាក់ ឆ្នាំ១៩៩៣
Flag of Cambodia under UNTAC.svg ពណ៌ផ្ទៃមេឃ ពណ៌ស
RGB 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #1E90FF #FFFFFF
CMYK 0-100-83-12 0-0-0-0


ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា សម័យរដ្ឋកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៨៩
Flag of the State of Cambodia.svg ពណ៌ខៀវ ពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿង
RGB 3-46-161 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #032ea1ff #e00025ff #FFFFFF
CMYK 98-71-0-37 0-100-83-12 0-0-0-0
ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៧៩
Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg ពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿង
RGB 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #e00025ff #FFFFFF
CMYK 0-100-83-12 0-0-0-0
ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ឆ្នាំ១៩៧៥
Flag of Democratic Kampuchea.svg ពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿង
RGB 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #e00025ff #FFFFFF
CMYK 0-100-83-12 0-0-0-0


ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា សម័យខ្មែរសាធារណរដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៧០
Flag of the Khmer Republic.svg ពណ៌ខៀវ ពណ៌ក្រហម ពណ៌ស
RGB 3-46-161 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #032ea1ff #e00025ff #FFFFFF
CMYK 98-71-0-37 0-100-83-12 0-0-0-0


ទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោម សម័យអាណានិគមបារាំងកាត់កម្ពុជាក្រោមទៅអោយយួន ឆ្នាំ១៩៤៩
Flag of KKF.svg ខៀវ លឿង ក្រហម
RGB 3-46-161 Yellow 224-0-37
Hexadecimal #032ea1ff Yellow #e00025ff
CMYK 98-71-0-37 Yellow 0-100-83-12
ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមជប៉ុន ឆ្នាំ១៩៤២
Flag of Cambodia under Japanese occupation.svg ពណ៌ក្រហម ពណ៌ស
RGB 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #e00025ff #FFFFFF
CMYK 0-100-83-12 0-0-0-0
ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមបារាំង ឆ្នាំ១៨៦៣
Flag of Cambodia (1863–1948).svg ពណ៌ខៀវ ពណ៌ក្រហម ពណ៌ស
RGB 3-46-161 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #032ea1ff #e00025ff #FFFFFF
CMYK 98-71-0-37 0-100-83-12 0-0-0-0
ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជា ពីសម័យក្រោយអង្គរ ដល់ ឆ្នាំ១៨៦៣
Flag of Cambodia (pre-1863).svg លឿងចាស់ បៃតងចាស់ ពណ៌ស
RGB 100-83-00 224-0-37 255-255-255
Hexadecimal #FFD300 #8DB600 #FFFFFF
CMYK 98-71-0-37 0-100-83-12 0-0-0-0

Khmer Empire Flag(unofficial).png