ទី​រួម​ខេត្ត​លង់​ហោរ(ខេត្តលង់ហោរ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទី​រួម​ខេត្ត​លង់​ហោរ(ខេត្តលង់ហោរ) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តលង់ហោរ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ទី​រួម​ខេត្ត​លង់​ហោរ(ខេត្តលង់ហោរ)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]