ទូ ដុក

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទូ ដុក

ស្ដេចទូ ដុក ((វៀតណាមTự Đức ២២ ខែកញ្ញា ១៨២៩ - ១៧ ខែកក្កដា ១៨៨៣) រឺ ទុយ ឌឹក ជា​ក្សត្រទី៤ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៨៤៧ ដល់ គ.ស. ១៨៨៣