ធៀវ ទ្រី

ពីវិគីភីឌា

ស្ដេចធៀវ ទ្រី (Vietnamese: Thiệu Trị ៦ ខែមិថុនា ១៨០៧ - ៤ ខែវិច្ឆិកា ១៨៤៧)ជា​ក្សត្រទី៣ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៨៤១ ដល់ គ.ស. ១៨៤៧

ធៀវ ទ្រី
ស្តេចវៀតណាម ខេត្ត តាយថាញ់

រាជវង្សង្វៀន

រជ្ជកាល១៨០៦-១៨៣៤
រាជ្យមុនមិញ ម៉ាង
រាជ្យបន្តទូ ដុក
ព្រះនាមពេញ
ធៀវ ទ្រី
សុគតថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1807

Hue , Dai Nam
ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1847 (អាយុ 40 ឆ្នាំ)

Hue , Dai Nam
សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនា