ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Weimar Republic)