ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is part of the Protected areas WikiProject.

Usage[កែប្រែ]

These selected parameters can be used to form a completely functional Infobox. The template can be pasted into a new article. See below for working examples.

{{ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ
| name = 
| alt_name =
| iucn_category = 
| photo = 
| photo_alt = 
| photo_caption = 
| photo_width = 
| map = 
| map_alt = 
| map_caption = 
| map_width = 
| location = 
| nearest_city = 
| lat_d = 
| lat_m = 
| lat_s = 
| lat_NS = 
| long_d = 
| long_m = 
| long_s = 
| long_EW = 
| coords =
| coords_ref =
| region = 
| area = 
| established = 
| visitation_num = 
| visitation_year = 
| governing_body = 
| world_heritage_site = 
| url = 
}}

Parameter descriptions[កែប្រែ]

This table describes all parameters which can be used in building infoboxes. Only the name parameter must be assigned a value.

Field name Description
name Required. The official name of the protected area. It will be displayed at the top of the infobox. In most cases this should be the same as the article name less any disambiguation. For example if the article title is Mount Washington (New Hampshire) then name=Mount Washington.
alt_name If there is a common English name for the area use for the name parameter. This parameter can be used to display the name in the local language or for an alternate English name if it is commonly used. If you would like to italicize the text use wiki markup.
iucn_category Strongly recommended. The IUCN category associated with the protected area. Valid values are Ia, Ib, II, III, IV, V, or VI. See IUCN Categories.
photo The name of an image file to be displayed. No special formatting is needed.
photo_width Can be used to change the display width the image. The default and maximum value is 283px. Images with a horizontal orientation (landscape mode) will generally display well at the default setting. An image with vertical orientation (portrait mode) may need to be adjusted to 180px or 220px. For example photo_width=200 and not photo_width=200px.
photo_alt Alt text for the photo, for visually impaired readers. See WP:ALT.
photo_caption The caption that will appear below the image if one is required.
map The name of the map to be displayed. See Map display methods.
map_width Can change the display width the map. The default and maximum width is 283px, but usually the map should be much smaller. For example map_width=200 and not map_width=200px.
map_alt Alt text for the map. See WP:ALT.
map_caption The caption that appears below the map if one is required.
relief Selects a relief map when assigned any value. . This is not functional when using the XY method for map display. See Map display methods.
locator_x
locator_y
Specifies the position of the location marker on some types of maps when the XY method for map display is used. The coordinates of the marker in pixels based on a map width of 288 pixels. The template will scale these values for proper display.
label A text message that will be displayed next to the marker. Works with label_position below.
label_position Specifies the position of a label with respect to the marker. This is not functional when using the XY method for map display. It must be assigned a value or the label will not display. Valid values are left, right, top and bottom. See label above.
location The location of the protected area. Don't be too precise. County, state and country are good in the USA. If the area is within a city specify the city, state and country. If the area is in multiple counties just list the state and country. For areas in other countries adjust accordingly.
nearest_city Recommended if the area is not within a city. It could be a city with a major airport or a large gateway town where supplies and lodging are available.
coords For the {{Coord}} template. Will not generate a location marker if a map is used. See below. When this option is used the type, region, scale, source, format and display parameters are not functional but this data can be entered in the Coord template. The defaults should be type:landmark and display:inline,title. See below.
lat_d The degrees of latitude. This value can be specified as a decimal degree and when this format is used minutes and seconds should not be specified. See below.
lat_m The minutes of latitude.
lat_s The seconds of latitude.
lat_NS N if north of the equator, S if south of the equator. Other values will be disregarded.
long_d The degrees of longitude. This value can be specified as a decimal degree and when this format is used minutes and seconds should not be specified. See below.
long_m The minutes of longitude.
long_s The seconds of longitude.
long_EW E if East of the prime meridian, W if west of the prime meridian. Other values will be disregarded.
coords_ref Can be used with either coordinate display method above. Strongly recommended. Specify a citation for the coordinates using <ref>...</ref> tags.
type Type is one way to specify the scale of maps generated by external map websites. See type for valid values. The default value is landmark. If no type is appropriate consider using the scale parameter below.
scale Determines the zoom factor for external map websites. See scale. The value is 1:10,000 for the default type which is landmark. Using scale=50000 will change the zoom to 1:50,000.
region A country code. See ISO 3166-2:US, ISO 3166-2 and ISO 3166-1 alpha-2. For example US-OR is the code for Oregon. This computer readable code is recommended. It will not be displayed. See region.
source Source of the coordinate data. See source. For example GNIS or NGS, etc. It will not be displayed. Not all possible values are recognized.
format Determines the format of the coordinates displayed. Valid values are dms for degrees, minutes and seconds, and dec for decimal degrees. The default value is dms.
display Determines where the coordinates will be displayed. Valid values are inline and inline,title and their variants. The default is inline,title and is recommended.
area Area of the protected area. Usually in acres or square miles for US locations and hectares or square kilometres elsewhere. The {{Convert}} template should be used. Very small areas might be specified in square feet, square yards or square metres.
established The date the protected area was established. Use {{Start date}}. For example, for Yosemite National Park, use {{Start date|1890|10|1}}.
visitation_num The number of visitors in a recent year if known.
visitation_year The year during which the number of visitors was counted.
visitation_ref Used with the visitation parameters above. Highly recommended. Specify the a citation for the visitation data using <ref>...</ref> tags.
governing_body The agency or organization which controls or owns the protected area.
world_heritage_site The year the protected area was designated a World Heritage Site. Few areas have this designation. If the article uses {{Infobox World Heritage Site}} then this parameter should not be used.
url The full URL of the official website with no formatting. For example: http://www.example.org/.

IUCN Categories[កែប្រែ]

Depending on the value of the iucn_category parameter, one of the following banners will be displayed below the name. Valid values are Ia, Ib, II, III, IV, V and VI. For more information read the World Commission on Protected Areas article,

IUCN Category Ib (Wilderness Area)
IUCN Category II (National Park)
IUCN Category III (Natural Monument)
IUCN Category IV (Habitat/Species Management Area)
IUCN Category V (Protected Landscape/Seascape)
IUCN Category VI (Managed Resource Protected Area)

Map display methods[កែប្រែ]

Any image of a map showing the location of the protected area can be used. There are two methods by which maps using a marker can be displayed.

Geographical coordinates method[កែប្រែ]

A marker can be superimposed on one of a set of special map templates. If a valid map name is specified this is the method the template will attempt to use. To display a marker the geographic coordinates must be specified using the parameters lat_d, long_d, etc. The marker will not be displayed if the {{coord}} template is used. See the documentation for {{Location map}}. The parameters for this template map to a subset of the parameters for Location map.

A list of maps can be found at Location maps. All of the names begin with the words "Location map" followed by the area covered. The value you need to specify is the area name. The map template for the for Alberta, Canada is Location map Canada Alberta. In this case specify map=Canada Alberta. For example:

Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
Map of Alberta, Canada
ទីតាំងAlberta, Canada
ខេត្ត-ក្រុងThree Hills and Red Deer
កូអរដោនេ51°56′38″N 112°57′49″W / 51.9438889°N 112.963611°W / 51.9438889; -112.963611
ផ្ទៃដី34.5 km2 (13.3 sq mi)
បង្កើតឡើងធ្នូ 15, 1970 (1970-12-15)
Governing bodyAlberta Tourism, Parks, Recreation and Culture
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ
| name      = Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
| iucn_category = III
| map      = Canada Alberta
| map_alt    = Located in south central Alberta, which is in western Canada.
| map_caption  = Map of Alberta, Canada 
| map_width   = 175
| location    = [[Alberta, Canada|Alberta]], [[Canada]]
| nearest_city  = [[Three Hills, Alberta|Three Hills]] and [[Red Deer, Alberta|Red Deer]]
| lat_d     = 51.9438889
| long_d     = -112.9636110
| region     = CA
| area      = {{convert|34.5|km2|sqmi|abbr=on}}
| established  = {{start date|1970|12|15}}
| governing_body = [[Alberta Tourism, Parks, Recreation and Culture]]
| display    = inline
}}

Many of the maps for large areas in this set of templates use equirectangular projection. Large scale maps, using this projection, look different than those with which most are familiar. However, there are some large area maps that that use a familiar map projection. A list of large area maps that do not use equirectangular projection can be found here.


Three examples of maps of the United States
USA
Equirectangular projection
USA2
Equidistant conic projection
USA2
Equidistant conic projection with shaded relief
USA location map.svg Usa edcp location map.svg Usa edcp relief location map.png

To use the USA shaded relief map use map=USA2 and relief=1.

XY coordinate method[កែប្រែ]

First, the x and y coordinates in pixels must be found using a map image with a width of 288px. Use the upper left hand corner as the origin. The sub-template {{Superimpose}} uses these special coordinates to superimpose the marker on the map image showing the location of the protected area.

locator_x is the pixel offset of the marker from the left edge of the map image.
locator_y is the pixel offset of the marker from the top edge of the map image.

The maximum and default display width is 283px, but smaller maps can be displayed by setting map_width to a different value.

Yosemite National Park
IUCN category Ib (wilderness area)
Yosemite is a bit northwest of the center of California, which is on the west coast of the U.S.
Map of the USA
ទីតាំងCalifornia, United States
ខេត្ត-ក្រុងMariposa
កូអរដោនេ37°51′00″N 119°34′04″W / 37.8499232°N 119.5676663°W / 37.8499232; -119.5676663Coordinates: 37°51′00″N 119°34′04″W / 37.8499232°N 119.5676663°W / 37.8499232; -119.5676663
ផ្ទៃដី761,266 acres (3,080.73 km2)
បង្កើតឡើងតុលា 1, 1890 (1890-10-01)
អ្នកចូលទស្សនា3,280,911   (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
គេហទំព័រផ្លូវការ
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ
| name      = Yosemite National Park
| iucn_category  = Ib
| map       = US_Locator_Blank.svg
| map_alt     = Located a bit northwest of the center of California, which is on the west coast of the U.S.
| map_caption   = Map of the USA
| locator_x    = 20
| locator_y    = 84
| location    = [[California]], [[United States]]
| nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
| lat_d      = 37.8499232
| long_d     = -119.5676663
| region     = US-CA
| scale      = 300000
| area      = {{convert|761266|acres|km2}}
| established   = {{Start date|1890|10|1}}
| visitation_num = 3,280,911
| visitation_year = 2004
| governing_body = [[National Park Service]]
| world_heritage_site = 1984
| url       = http://www.nps.gov/yose/
}}

Yosemite National Park is located at locator_x=20 from the left of the image and locator_y=84 from the top. You can experiment by pasting this example code into a sandbox and substituting your own values.

Coordinate syntax[កែប្រែ]

Coordinates can be entered as decimal digits or using degrees, minutes and seconds. There is also the option of using the {{Coord}} template but this is not recommended since it does not allow for map functionality. If no map is to be displayed then the Coord template will work fine.

Example dms
Example dm
Example d
| lat_d  = 33
| lat_m  = 39
| lat_s  = 3.6
| lat_NS = S
| long_d = 151
| long_m = 12
| long_s = 04
| long_EW = E
| lat_d  = 33
| lat_m  = 39
| lat_NS = S
| long_d = 151
| long_m = 12
| long_EW = E
 
 
| lat_d  = 33
| lat_NS = S
| long_d = 151
| long_EW = E
 
 
 
 
Example unsigned dd
Example signed dd
| lat_d  = 33.65100
| lat_NS = S
| long_d = 51.20100
| long_EW = E
| lat_d  = -33.65100
| long_d = 51.20100
 
 

The coord template can be used with the following syntax. More information can be found at Template:Coord.

{{coord|33|39|03.6|S|151|12|03.6|E|format=dms|region:AU_type:landmark|display=inline,title}}

For additional examples, see Coordinate examples.

The coordinates for Canadian places can be found using the Geographical Name Search Service (GNSS). Coordinates for United States places can be found using the Geographic Names Information System (GNIS). Another tool that will supply coordinates for many locations around the world is ACME Mapper which uses Google Maps. These sites and many others provide coordinates using decimal degreess which are used in the example above. Using decimal degrees simplifies data entry and accuracy. By default the coordinates are displayed in degree, minute, second format. This can be changed by setting format=dec.

Infobox examples[កែប្រែ]

With map only[កែប្រែ]


Ku-ring-gai Chase National Park
Located on the east coast of Australia, about three quarters of the way down from the north
Located on the east coast of Australia, about three quarters of the way down from the north
ទីតាំងNew South Wales, Australia
ខេត្ត-ក្រុងSydney
កូអរដោនេ33°39′3.6″S 151°12′3.6″E / 33.651000°S 151.201000°E / -33.651000; 151.201000
ផ្ទៃដី154 km2 (38,000 acres)
បង្កើតឡើងតុលា 1, 1967 (1967-10-01)
អ្នកចូលទស្សនា2 Million   (in 2001)
Governing bodyDepartment of Environment and Climate Change
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ
| name      = Ku-ring-gai Chase National Park
| iucn_category  = II
| map       = Australia
| map_width    = 200
| map_alt     = Located on the east coast of Australia, about three quarters of the way down from the north
| location    = [[New South Wales]], [[Australia]]
| nearest_city  = [[Sydney]]
| lat_d      = 33
| lat_m      = 39
| lat_s      = 3.6
| lat_NS     = S
| long_d     = 151
| long_m     = 12
| long_s     = 3.6
| long_EW     = E
| region     = AU
| display     = inline
| area      = {{convert|154|km2|acre|abbr=on}}
| established   = {{start date|1967|10|1}}
| visitation_num = 2 Million
| visitation_year = 2001
| governing_body = [[Department of Environment and Climate Change (New South Wales)|Department of Environment and Climate Change]]
}}

With photograph only[កែប្រែ]


Yosemite National Park
IUCN category Ib (wilderness area)
100 1325.JPG
Yosemite Valley from Tunnel View
ទីតាំងCalifornia, United States
ខេត្ត-ក្រុងMariposa
កូអរដោនេ37°51′00″N 119°34′04″W / 37.8499232°N 119.5676663°W / 37.8499232; -119.5676663
ផ្ទៃដី761,266 acres (3,080.73 km2)
បង្កើតឡើងតុលា 1, 1890 (1890-10-01)
អ្នកចូលទស្សនា3,280,911   (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
គេហទំព័រផ្លូវការ
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ
| name      = Yosemite National Park
| iucn_category  = Ib
| photo      = 100 1325.JPG
| photo_alt    = Mountain valley with sheer cliff on its left side, and a waterfall cascading into its right, with a clear blue sky above and many green trees below
| photo_caption  = Yosemite Valley from Tunnel View
| location    = [[California]], [[United States]]
| nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
| lat_d      = 37.8499232
| long_d     = -119.5676663
| region     = US-CA
| scale      = 300000
| display     = inline
| area      = {{convert|761266|acres|km2}}
| established   = {{start date|1890|10|1}}
| visitation_num = 3,280,911
| visitation_year = 2004
| governing_body = [[National Park Service]]
| world_heritage_site = 1984
| url       = http://www.nps.gov/yose/
}}

With no photograph or map[កែប្រែ]


Harz National Park
Nationalparkverwaltung Harz
ទីតាំងLower Saxony and Saxony-Anhalt, Germany
កូអរដោនេ51°47′00″N 10°34′00″E / 51.78333°N 10.56667°E / 51.78333; 10.56667
ផ្ទៃដី8,900 hectares (22,000 acres)
បង្កើតឡើង1990, 1994, 2006
Governing bodyNationalparkverwaltung Harz
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ
| name      = Harz National Park
| alt_name    = ''Nationalparkverwaltung Harz''
| iucn_category  = II
| location    = [[Lower Saxony]] and [[Saxony-Anhalt]], [[Germany]]
| nearest_city  = 
| coords     = {{coord|51|47|00|N|10|34|00|E|region:DE_type:landmark|display=inline}}
| area      = {{convert|8900|ha|acre}}
| established   = 1990, 1994, 2006
| visitation_num = 
| visitation_year = 
| governing_body = Nationalparkverwaltung Harz
}}

With photograph and map[កែប្រែ]


Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
Dry Island Provincial Park2.jpg
Panoramic view
Map of Alberta, Canada
ទីតាំងAlberta, Canada
ខេត្ត-ក្រុងThree Hills
កូអរដោនេ51°56′10″N 112°57′41″W / 51.93611°N 112.96139°W / 51.93611; -112.96139
ផ្ទៃដី34.5 km2 (13.3 sq mi)
បង្កើតឡើងធ្នូ 15, 1970 (1970-12-15)
Governing bodyAlberta Tourism, Parks and Recreation
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន តំបន់ការពារ
| name      = Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
| photo     = Dry Island Provincial Park2.jpg
| photo_alt   = A green valley with a river and a road running somewhat parallel to the river
| photo_caption = Panoramic view
| iucn_category = III
| map      = Canada Alberta
| map_alt    = Located in south central Alberta, which in turn is one province away from the west coast of Canada
| map_caption  = Map of Alberta, Canada 
| map_width   = 175
| location    = [[Alberta, Canada|Alberta]], [[Canada]]
| nearest_city  = [[Three Hills, Alberta|Three Hills]]
| lat_d     = 51
| lat_m     = 56
| lat_s     = 10
| lat_NS     = N
| long_d     = 112
| long_m     = 57
| long_s     = 41
| long_EW    = W
| coords_ref   = 
| display    = inline
| region     = CA
| area      = {{convert|34.5|km2|sqmi|abbr=on}}
| established  = {{start date|1970|12|15}}
| governing_body = [[Alberta Tourism, Parks and Recreation]]
}}

Microformat[កែប្រែ]

The articles created using this template include an hCard microformat. For more information read this.