ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន បណ្ណាល័យ

ពីវិគីភីឌា
ប្រអប់ព័ត៌មាន បណ្ណាល័យ
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

To use this infobox, copy the below to the top of the page describing the library and complete the relevant fields.

{{{name}}}
({{{name_en}}})
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{caption}}}
ប្រទេស{{{country}}}
ប្រភេទ{{{type}}}
Scope{{{scope}}}
បង្កើត{{{established}}}
Reference to legal mandate{{{ref_legal_mandate}}}
ទីតាំង{{{location}}}
កូអរដោនេ{{{coordinates}}}
ជាសាខានៃ{{{branch_of}}}
ចំនួនសាខា{{{num_branches}}}
Collection
Items collected{{{items_collected}}}
ទំហំ{{{collection_size}}}
Criteria for collection{{{criteria}}}
Legal deposit{{{legal_deposit}}}
Access and use
Access requirements{{{req_to_access}}}
Circulation{{{annual_circulation}}}
Population served{{{pop_served}}}
សមាជិក{{{members}}}
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ថវិកា{{{budget}}}
នាយក{{{director}}}
បុគ្គលិក{{{num_employees}}}
គេហទំព័រ{{{website}}}
{{{module}}}
យោង៖ {{{references}}}
{{Infobox library
| name        = 
| name_en      = <!-- Name in English if different -->
| logo        = <!-- file name only (no Image: or File:) -->
| logo_size     = 
| logo_alt      = 
| image       = <!-- file name only (no Image: or File:) -->
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| country      = 
| type        = 
| scope       = 
| established    = 
| ref_legal_mandate = 
| location      = 
| coordinates    = 
| branch_of     = 
| num_branches    = 
| items_collected  = 
| collection_size  = 
| criteria      = 
| legal_deposit   = 
| req_to_access   = 
| annual_circulation = 
| pop_served     = 
| members      = 
| budget       = 
| director      = 
| num_employees   = 
| website      = 
| references     = 
| embed       = 
| module       = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

name
Designed for the original name of the library. With libraries in multilingual countries, add the other official names, preceded by '<br/>= '. With libraries having a name in a non-Latin script, use the original name in its script, followed by '<br/>' and its transliteration between parentheses.
name_en
Library name in English. Prefer the English name that the library may use itself instead of a literal translation. A redundancy with the page title is likely but does not matter in this case.
logo
File name only (no Image: or File:), use logo_upright= to change scaling (<1.0 for tall logo, >1.0 wide logo)
image
File name only (no Image: or File:), use image_upright= to change scaling (<1.0 for tall image, >1.0 wide image)
caption
Description of the image above.
country
To be omitted when the country name appears in the library name (original or in English).
type
Prefer denominations leading to an existing page describing the type of library, such as Academic library, National library, Public library, Special library etc. Should be omitted when the relevant word is already present in the library's name.
scope
To be used if a library is specialized in a particular domain but which is not reflected in its name.
established
Foundation year.
ref_legal_mandate
Designed for referencing the law or decree establishing the library and defining its mandate.
location
Normally just town and, where appropriate, province. A full address could be entered for libraries having no website of their own. Avoid redundancies, e.g. repeating the country if it is already mentioned in the 'country' field or in the library's name.
coordinates
Entered with a tag {{coord|[deg]|[min]|[sec]|[N/S]|[deg]|[min]|[sec]|[E/W]|display=inline,title}}. With this code, the coordinates will also appear on the top of the page (but this redundancy is not considered problematic). Remove ",title" from the "display" parameter to omit the display of the coordinates on the top right.
branch_of
Designed for libraries that are known enough to justify an entry in WP but have little or no autonomy, being a branch of another (larger) library.
num_branches
Number of branches, not counting the headquarters, followed by their location between parentheses.

Collection[កែប្រែ]

The header 'Collection' will appear only if at least one of the 4 fields below contains data.

items_collected
Allows the specification of the kinds of documents acquired by the library. Prefer denominations having their own page.
collection_size
It makes reading easier to round numbers to 2-3 significant figures and abbreviate millions by an unspaced 'M'.
criteria
Allows to specify the kind of documents the library acquires, be it in its legal mandate or its policy.
legal_deposit
Intended for national libraries, to specify whether they can acquire material through legal deposit, copyright legislation or other kind of agreement.

Access and use[កែប្រែ]

The header 'Access and use' will appear only if at least one of the 4 fields below contains data.

req_to_access
Allows to specify the conditions to be met for accessing the collections, such as residence, age, membership of a specific community etc.
annual_circulation
Number of lent or used items followed by the period concerned, preferably the most recent past year, between parentheses.
pop_served
Allows to specify the number of potential users when the library serves a specific group, be it by area of residence, age, membership etc. Can be omitted when the circle of potential users is vaguely defined, e.g. for national libraries which, as generally last resource library for national material, may serve the entire world. It makes reading easier to round numbers to 2-3 significant figures and abbreviate millions by an unspaced 'M'.
members
Number of registered users. It makes reading easier to round numbers to 2-3 significant figures.

Other information[កែប្រែ]

The header 'Other information' will appear only if at least one of the 5 fields below contains data.

budget
Annual budget with specification of the currency, followed by the year concerned (ideally the current one) between parentheses. It makes reading easier to round numbers to 2-3 significant figures, abbreviate millions by an unspaced 'M' and provide the equivalent in US dollars between parentheses.
director
When a name is transliterated, provide the name in its original script between parentheses. Add the year of the appointment between parentheses.
num_employees
Number of employees, ideally followed by the number of full-time equivalents (input: [[Full-time_equivalent|FTE]]). It makes reading easier to round numbers to 2-3 significant figures.
website
If the website has a home page in English, link directly to it. Otherwise, specify the language(s) in which the website is.
references
References used specifically to populate infobox.

Use as a child template[កែប្រែ]

The embed parameter is used when embedding this infobox into another (see the Template:Infobox documentation which explains embedding and subboxes).

{{Infobox ABC
| name    = 
| <!-- etc. -->
| embedded  = <!-- or module= -->
 {{Infobox library
 | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}<br/>
}}

Embedding other templates[កែប្រែ]

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox library
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Examples[កែប្រែ]

Example 1[កែប្រែ]

Российская национальная библиотека
(The National Library of Russia)
Logo of NLR.jpg
Невский 37.jpg
The 18th-century building of the library
faces Nevsky Prospekt
ប្រទេសRussia
ប្រភេទNational library
បង្កើត1795
Reference to legal mandateDecree of the Government of the Russian Federation authorizing the Statute of the Federal State Institution "The National Library of Russia" (March 23, 2001)
ទីតាំងSt Petersburg
កូអរដោនេ59°56′01″N 030°20′08″E / 59.93361°N 30.33556°E / 59.93361; 30.33556
Collection
Items collectedBooks, journals, newspapers, magazines, official publications, sheet music, sound and music recordings, databases, maps, postage stamps, prints, drawings, manuscripts and media.
ទំហំ36,475,000 items (15,000,000 books)
Criteria for collectionLegal deposit of materials published in Russia; "Rossika": materials about Russia or materials published by the people of Russia residing abroad; selected foreign scholarly publications and other materials.
Legal depositYes (Legal Deposit Law)
Access and use
Access requirementsReading rooms – free. Russian residents must be 14 or older. Foreign visitors are limited by the period of their visa.
Circulation8,880,000 (2007)
Population served1,150,000 (2007)
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ថវិកា569,200,000 RUB ($23,400,000)
បុគ្គលិក1,850
គេហទំព័រnlr.ru/eng/
{{Infobox library
| name        = Российская национальная библиотека
| name_en      = The National Library of Russia
| logo        = Logo of NLR.jpg
| logo_size     = 180px
| logo_alt      = 
| image       = Невский 37.jpg
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = The 18th-century building of the library <br />faces [[Nevsky Prospekt]]
| country      = [[Russia]]
| type        = [[National library]]
| scope       = 
| established    = 1795
| ref_legal_mandate = Decree of the Government of the Russian Federation authorizing the Statute of the Federal State Institution "The National Library of Russia" (March 23, 2001)
| location      = [[St Petersburg]]
| coordinates    = {{coord|59|56|01|N|030|20|08|E|region:RU_type:landmark|display=inline<!--,title-->}}
| branch_of     = 
| num_branches    = 
| items_collected  = Books, [[Academic journal|journals]], newspapers, magazines, [[Official publications of Russia|official publications]], sheet music, sound and music recordings, databases, maps, postage stamps, [[Printmaking|prints]], drawings, manuscripts and media.
| collection_size  = 36,475,000 items (15,000,000 books)
| criteria      = Legal deposit of materials published in Russia; "Rossika": materials about Russia or materials published by the people of Russia residing abroad; selected foreign scholarly publications and other materials.
| legal_deposit   = Yes (Legal Deposit Law)
| req_to_access   = Reading rooms – free. Russian residents must be 14 or older. Foreign visitors are limited by the period of their visa.
| annual_circulation = 8,880,000 (2007)
| pop_served     = 1,150,000 (2007)
| members      = 
| budget       = 569,200,000 RUB ($23,400,000)
| director      = 
| num_employees   = 1,850
| website      = {{URL|www.nlr.ru/eng/}}
}}

Example 2: embedded template[កែប្រែ]

Carnegie Library of Pittsburgh
ឯកសារ:Carnegie Library of Pittsburgh logo.svg
Carnegie Library of Pittsburgh - IMG 1162.JPG
Interior view of the main branch in the Oakland neighborhood
បង្កើតFebruary 6, 1890
ទីតាំងPittsburgh, Pennsylvania
កូអរដោនេ40°26′34″N 79°57′03″W / 40.442728°N 79.950787°W / 40.442728; -79.950787
Collection
ទំហំ5,230,200 (2009)
Access and use
Circulation3,529,379 (2009)
Population served2,600,000
សមាជិក294,733 (2009)
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ថវិកា$26,879,454 (2009)
គេហទំព័រwww.CarnegieLibrary.org
CarnegieLibraryPittsburghFrontEntrance.jpg
Carnegie Library of Pittsburgh Main Branch in the city's Oakland neighborhood
ទីតាំង4400 Forbes Ave., Pittsburgh, Pennsylvania
ផ្ទៃក្រឡា9.5 acres (3.8 ha)
អង្គអភិបាលCarnegie Library of Pittsburgh
ឯកសារយោង ប.ក.ប.ជ. #79002158
Significant dates
បានបញ្ចូលទៅប.ក.ប.ជ.March 30, 1979
Designated PHLF1970
{{Infobox library
| name        = Carnegie Library of Pittsburgh
| logo        = Carnegie Library of Pittsburgh logo.svg
| logo_size     = 100
| logo_alt      = 
| image       = Carnegie Library of Pittsburgh - IMG 1162.JPG
| image_size     = 250
| alt        = 
| caption      = Interior view of the main branch in the Oakland neighborhood
| country      = 
| type        = 
| scope       = 
| established    = February 6, 1890
| ref_legal_mandate = 
| location      = [[Pittsburgh, Pennsylvania]]
| coordinates    = {{nowrap|{{coord|40.442728|N|79.950787|W|region:US-PA_type:landmark|format=dms|display=inline<!--,title-->}}}}
| branch_of     = 
| num_branches    = 
| items_collected  = 
| collection_size  = 5,230,200 (2009)
| criteria      = 
| legal_deposit   = 
| req_to_access   = 
| annual_circulation = 3,529,379 (2009)
| pop_served     = 2,600,000
| members      = 294,733 (2009)
| budget       = $26,879,454 (2009)
| director      = 
| num_employees   = 
| website      = {{nowrap|{{URL|www.carnegielibrary.org|www.CarnegieLibrary.org}}}}
| module       = 
 {{Infobox NRHP
 | embed = yes
 | name = 
 | nrhp_type = 
 | designated_other1 = PHLF
 | image = CarnegieLibraryPittsburghFrontEntrance.jpg
 | caption = Carnegie Library of Pittsburgh Main Branch in the city's Oakland neighborhood
 | location = 4400 Forbes Ave., [[Pittsburgh, Pennsylvania]]
 | locmapin = Pennsylvania
 | area = {{convert|9.5|acre|1}}
 | governing_body = Carnegie Library of Pittsburgh
 | refnum = 79002158
 | added = March 30, 1979
 | designated_other1_date = 1970
 }}
}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

See also[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Buildings and structures infobox templates