ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ប្រាសាទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template is part of the Hinduism WikiProject.

Usage

{{ប្រអប់ព័ត៌មាន ប្រាសាទ
|name         =
|image        = 
|image_size      = frameless
|alt         = 
|caption       = 
|pushpin_map     =
|latd = | latm = | lats = | latNS = N
|longd= | longm= | longs =| longEW = E
|coordinates_region  = <!-- See [[ISO 3166-1 alpha-2]]: IN for India, ... -->
|coordinates_display = title
|coordinates_footnotes= 
|map_caption     = 
|map_size       = 250
|other_names     =
|devanagari      =
|sanskrit_translit  =
|tamil        =
|marathi       =
|bengali       =
|chinese       =
|pinyin        =
|malay        =
|script_name     = <!--Enter name of local script used-->
|script        = <!--Enter the template name in the local script used -->
|country       = 
|state/province    = 
|district       = 
|locale        = 
|elevation_m     =
|elevation_footnotes = 
|primary_deity    = 
|important_festivals =
|architectural_styles =
|number_of_temples  =
|number_of_monuments =
|inscriptions     =
|date_built      = 
|creator       = 
|temple_board     =
|website       =
}}
Example
ប្រអប់ព័ត៌មាន ប្រាសាទ
Morgaon.jpg
The shikara of the temple
ឈ្មោះ: ប្រអប់ព័ត៌មាន ប្រាសាទ
អ្នកកសាង: Unknown
កាលបរិច្ឆេទកសាង: Before 17th century AD
ឧទ្ទិសថ្វាយ: Ganesha as Mayureshwar or Moreshwar
ស្ថាបត្យកម្ម: Mandir architecture
{{Infobox Mandir
|name         = Shri Mayureshwar Mandir, Morgaon
|image        = Morgaon.jpg
|image_size      = 250
|image_alt      =
|caption       = The shikara of the temple
|pushpin_map     = Maharashtra 
|latd = 18| latm = 16| lats = 33.8| latNS = N
|longd= 74| longm= 19| longs = 17| longEW = E
|map_caption     = Location within Maharashtra
|map_size       = 250
|other_names     =
|marathi       = श्री मयूरेश्वर मंदीर
|sanskrit_translit  = Śri Mayūreśvara Mandira
|country       = India
|state/province    = [[Maharashtra]]
|district       = Pune District
|locale        = Morgaon
|primary_deity    = [[Ganesha]] as Mayureshwar or Moreshwar
|important_festivals = [[Ganesh Chaturthi]], [[Ganesh Jayanti]]
|architecture     = [[Mandir]] architecture
|number_of_temples  =
|number_of_monuments =
|inscriptions     =
|date_built      = Before 17th century AD
|creator       = Unknown
}}

Microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.