ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Wikipedia protected templates

ពីវិគីភីឌា

This category contains templates which have been fully protected. This is usually done to prevent vandalism to templates that are used on a large number of pages, or on very visible pages such as the Main Page (so-called "high-risk templates"), as vandalism to such templates would be very noticeable. Full protection prevents a page from being edited except by administrators.

To add a template to this category, add {{Pp-template}} to the template. This should only be done if the page is in fact protected – adding the template does not in itself protect the page. Be careful to place this inside <noinclude>...</noinclude> tags, so that articles that transclude the template shouldn't get added to this category as well.

ផ្លូវកាត់:
CAT:PT

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "Wikipedia protected templates"

ទំព័រចំនួន២០០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២៧០ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)

C

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)