ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន អគារសាសនា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូ:High use This template is for religious buildings other than Christian churches, or for information solely about the architectural details of a Christian church building. For the infobox that provides general information about a Christian church, including its history, architecture and staff, use {{Infobox church}}.

ទំព័រគំរូ:Tracks Wikidata

Usage[កែប្រែ]

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}]]
{{{caption}}}
សាសនា
សាសនា{{{religious_affiliation}}}
District{{{district}}}
អាណាខេត្ត{{{prefecture}}}
Province{{{province}}}
Region{{{region}}}
អាទិទេព{{{deity}}}
Rite{{{rite}}}
{{{festival}}}
ស្ថានភាពអង្គការ{{{organisational_status}}} or {{{type}}} for Shinto
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ{{{leadership}}}
អ្នកឧបត្ថម្ភ{{{patron}}}
ឆ្នាំឧទ្ទិស{{{consecration_year}}}
ស្ថានភាព{{{functional_status}}}
{{{religious_features_label}}}{{{religious_features}}}
Location
ទីតាំង{{{location}}}
ក្រុង{{{municipality}}}
រង្វង់{{{cercle}}}
រដ្ឋ{{{state}}}
ប្រទេស{{{country}}}
វិស័យ{{{sector}}}
ទឹកដី{{{territory}}}
ខេត្ត{{{prefecture}}}
រដ្ឋបាល{{{administration}}}
Architecture
ស្ថាបត្យករ{{{architect}}}
ប្រភេទ{{{architecture_type}}}
រចនាប័ទ្ម{{{architecture_style}}}
ស្ថាបនិក{{{founded_by}}}
ផ្តល់មូលនិធិដោយ{{{funded_by}}}
អ្នកម៉ៅ{{{general_contractor}}}
Groundbreaking{{{groundbreaking}}}
បញ្ចប់{{{year_completed}}}
តម្លៃសំណង់{{{construction_cost}}}
Specifications
ទិសដៅនៃផ្នែកខាងមុខ{{{facade_direction}}}
សមត្ថភាព{{{capacity}}}
ប្រវែង{{{length}}}
ទទឹង{{{width}}}
ទទឹងរបស់វិហារ{{{width_nave}}}
កម្ពស់អតិបរមា{{{height_max}}}
ដូម{{{dome_quantity}}}
កម្ពស់ដូម (ខាងក្រៅ){{{dome_height_outer}}}
កម្ពស់ដូម (ខាងក្នុង){{{dome_height_inner}}}
ទំហំដូម (ខាងក្រៅ){{{dome_dia_outer}}}
ទំហំដូម (ខាងក្នុង){{{dome_dia_inner}}}
ប៉ម{{{minaret_quantity}}}
កម្ពស់ប៉ម{{{minaret_height}}}
កំពូលដែលស្រួច{{{spire_quantity}}}
កម្ពស់​កំពូលដែលស្រួច{{{spire_height}}}
សម្ភារៈ{{{materials}}}
កម្ពស់0 m (0 ft){{{elevation_footnotes}}}
ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បន្ថែមទៅការចុះបញ្ជីជាតិនៃទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ{{{added}}}
NRHP លេខយោង{{{refnum}}}
កំណត់​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ជាតិ{{{designated}}}
Former Invalid designation
Official name: {{{designation1_offname}}}
ប្រភេទ{{{designation1_type}}}
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ{{{designation1_criteria}}}
កំណត់{{{designation1_date}}}
លុបឈ្មោះចេញ{{{delisted1_date}}}
Parent listing{{{designation1_parent}}}
លេខយោង{{{designation1_number}}}
{{{designation1_free1name}}}{{{designation1_free1value}}}
{{{designation1_free2name}}}{{{designation1_free2value}}}
{{{designation1_free3name}}}{{{designation1_free3value}}}
Former Invalid designation
Official name: {{{designation2_offname}}}
ប្រភេទ{{{designation2_type}}}
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ{{{designation2_criteria}}}
កំណត់{{{designation2_date}}}
លុបឈ្មោះចេញ{{{delisted2_date}}}
Parent listing{{{designation2_parent}}}
លេខយោង{{{designation2_number}}}
{{{designation2_free1name}}}{{{designation2_free1value}}}
{{{designation2_free2name}}}{{{designation2_free2value}}}
{{{designation2_free3name}}}{{{designation2_free3value}}}
Website
{{{website}}}
{{Infobox religious building
| name         = 
| native_name      = 
| native_name_lang   = 
| image         = 
| image_upright     = 
| alt          = 
| caption        = 
| map_type       = 
| map_size       = 
| map_alt        = 
| map_relief      = 
| map_caption      = 
| coordinates      = 
| coordinates_footnotes = 
| religious_affiliation = 
| locale        = 
| location       = 
| deity         = 
| rite         = 
| sect         = 
| tradition       = 
| festival       = <!-- or | festivals = -->
| cercle        = 
| sector        = 
| municipality     = 
| district       = 
| territory       = 
| prefecture      = 
| state         = 
| province       = 
| region        = 
| country        = 
| administration    = 
| consecration_year   = 
| organisational_status = <!-- or | organizational_status = -->
| functional_status   = 
| heritage_designation = 
| ownership       = 
| governing_body    = 
| leadership      = 
| bhattaraka      = 
| patron        = 
| religious_features_label = 
| religious_features  = 
| architect       = 
| architecture_type   = 
| architecture_style  = 
| founded_by      = 
| creator        = 
| funded_by       = 
| general_contractor  = 
| established      = 
| groundbreaking    = 
| year_completed    = 
| construction_cost   = 
| date_demolished    = <!-- or | date_destroyed = -->
| facade_direction   = 
| capacity       = 
| length        = 
| width         = 
| width_nave      = 
| interior_area     = 
| height_max      = 
| dome_quantity     = 
| dome_height_outer   = 
| dome_height_inner   = 
| dome_dia_outer    = 
| dome_dia_inner    = 
| minaret_quantity   = 
| minaret_height    = 
| spire_quantity    = 
| spire_height     = 
| site_area       = 
| temple_quantity    = 
| monument_quantity   = 
| shrine_quantity    = 
| inscriptions     = 
| materials       = 
| elevation_m      = <!-- or | elevation_ft = -->
| elevation_footnotes  = 
| nrhp         = 
| designated      = 
| added         = 
| refnum        = 
| footnotes       = 
| website        = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

Names:

 • name — the name of the building
 • native_name — name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
 • native_name_lang — ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead

Image:

 • image — the image file name of the building
 • image_upright — Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).
 • alt — alt text for image, for visually impaired readers; see WP:ALT
 • caption — descriptive caption to display under the image

Religion:

 • religious_affiliation — the religion and/or denomination the building is used for
 • deity – the primary deity to whom the building is dedicated
 • rite — the rite of worship, (Note: for use primarily in under Orthodox Judaism synagogues; i.e. Ashkenazi, Sephardi, etc.)
 • festival — any major festival associated with the building
 • patron — the patron saint or title of the building, if any (i.e. Saint Peter or The Sacred Heart)

Location and religious organisation:

 • region — the region the building is located in
 • state — the state that the building is in
 • province — the province the building is located in
 • territory — the territory in which the building is located
 • prefecture — the prefecture the building is located in
 • leadership — the current person in charge of the building (i.e. Archbishop X or Reverend A.)
 • district — the district the building belongs to (i.e. the United Methodist Church uses districts for organizational purposes)
 • sector — the sector that the building is in
 • cercle — the cercle that the building is in
 • municipality — the municipality that the building is in

History and status:

 • consecration_year — the year the building was consecrated
 • status — the building's current ecclesiastical or organizational status or the last previous ecclesiastical or organizational status the building held, if currently unused. (i.e. oratory, basilica, cathedral, monastery, temple, most holy site) Use |type= for Shinto shrines
 • functional_status — the current function or usage of the building. (i.e. active, abandoned, preserved, museum)
 • religious_features — architectural features related to the religion; religious_features_label - label can be set

Location:

 • map_type — uses the {{Location map}} format maps with the latitude and longitude fields, specify the map to use
 • map_sizeDefault: 220px, sets a specific size to the map
 • map_caption — descriptive caption to display under the map
 • location — provide at least city, state/province, and country location information
 • coordinates — use the {{coord}} to display the geographic location of the building
 • heritage_designation — the year the building attained Heritage Status

Architecture:

 • architectureDefault: yes, hide or show the architecture section by putting yes or no
 • architect — the primary architects of the building, there's no need to indicate architects with minimal influence in the infobox, but the article would serve as a better place for mention of other architects
 • architecture_type — what the building was originally designed to be (i.e. Chapel, Basilica, Cathedral).
 • architecture_style — the architectural style of the building
 • facade_direction — the direction the facade (i.e. North, South, East, West)
 • groundbreaking — the year that construction began
 • year_completed — the year that construction was completed
 • construction_cost — the total cost of construction
 • capacity — the maximum number of worshipers the building can hold
 • length — the length of the building from the outside, using {{convert}}
 • width — the width of the building from the outside, using {{convert}}
 • width_nave — the width of the nave, using {{convert}}
 • height_max — the heights point of the building, using {{convert}}
 • dome_quantity — the number of domes
 • dome_height_outer — the outer height of the dome, using {{convert}}
 • dome_height_inner — the inner height of the dome, using {{convert}}
 • dome_dia_outter — the outer diameter of the dome, using {{convert}}
 • dome_dia_inner — the inner diameter of the dome, using {{convert}}
 • minaret_quantity — the number of minarets
 • minaret_height — the minaret height, using {{convert}}
 • spire_quantity — the number of spires
 • spire_height — the spire height, using {{convert}}
 • materials — the materials used for construction

Heritage and NRHP:

 • nrhp — put yes into this field in order to show the National Register section (Note: the section will not display without this parameter)
 • added — when the building was added to the National Register
 • refnum — the reference number assigned by the National Register
 • designated — when the building was designated as a National Historic Landmark
 • elevation_m — elevation from sea level
 • elevation_footnotes — reference in support of elevation

Website

 • website — the current and official website for the building and congregation, can use {{URL}}

Religious affiliation and its color[កែប្រែ]

The input for |religious_affiliation= will show literally, including wikilinks and other texts, as you enter them. The lefthand label is Affiliation.

Also, the same input is used to set the color of the header and subheaders. If the |religious_affiliation= input matches any of the following values, the background color will be set accordingly. One can copy/paste an affiliation from this list (including the wikilink [[ ]] brackets).

For Christian churches, consider using {{Infobox church}} instead of this template. ទំព័រគំរូ:Infobox religious building/religious affiliation/doc

Map and coordinates[កែប្រែ]

The coordinates= parameter is used to display coordinates in the infobox, and optionally at the top of the page. Use the {{coord}} template.

{{Infobox religious building
...
| coordinates     = <!-- Use the {{Coord}} template -->
| map_type      = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see WP:ALT for details -->
| map_caption     = <!-- Text to be displayed below map; for no caption enter "map_caption="; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| relief       = <!-- Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available -->
...
}}

Designations[កែប្រែ]

Detailed designation information (WP:NRHP and other):

|designation...= parameters
Former Invalid designation
Official name: des1_offname
ប្រភេទdes1_type
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យdes1_criteria
កំណត់des1_date
លុបឈ្មោះចេញdelisted1_date
Parent listingdes1_parent
លេខយោងdes1_number
des1_free1namedes1_free1value
des1_free2namedes1_free2value
des1_free3namedes1_free3value
Former Invalid designation
Official name: des2_offname
ប្រភេទdes2_type
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យdes2_criteria
កំណត់des2_date
លុបឈ្មោះចេញdelisted2_date
Parent listingdes2_parent
លេខយោងdes2_number
des2_free1namedes2_free1value
des2_free2namedes2_free2value
des2_free3namedes2_free3value
| nrhp         = 
| designated      = 
| added         = 

| designation1 = 
| delisted1_date = 
| designation1_offname = 
| designation1_type = 
| designation1_criteria = 
| designation1_date = 
| designation1_parent = 
| designation1_number = 
| designation1_free1name = 
| designation1_free1value = 
| designation1_free2name = 
| designation1_free2value = 
| designation1_free3name = 
| designation1_free3value = 

| designation2 = 
| delisted2_date = 
| designation2_offname = 
| designation2_type = 
| designation2_criteria = 
| designation2_date = 
| designation2_parent = 
| designation2_number = 
| designation2_free1name = 
| designation2_free1value = 
| designation2_free2name = 
| designation2_free2value = 
| designation2_free3name = 
| designation2_free3value = 

Religion-dependent effects[កែប្រែ]

(to be described)

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Known issues[កែប្រែ]

 • To be documented: |specifications=, |architecture=

Tracking categories[កែប្រែ]

Supporting templates[កែប្រែ]

The following templates are used directly from this template:

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for ប្រអប់ព័ត៌មាន អគារសាសនា

See also[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Religious infoboxes ទំព័រគំរូ:Buildings and structures infobox templates