ទំព័រគំរូ:Birth date and age2/doc

ពីវិគីភីឌា

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូនេះបង្ហាញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និង អាយុរបស់មនុស្សនៅក្នុងកាលបិរច្ឆេទជាក់លាក់។
This allows you to show how old a person was at the time they participated in an event or made an achievement.

Syntax:
{{Birth date and age2/doc|specified year|specified month|specified day|year of birth|month of birth|day of birth}}
Format
{{Birth date and age2/doc|yyyy|mm|dd|yyyy|mm|dd|df=y}}
Example:

{{Birth date and age2|1988|6|10|1961|7|4|df=y}} displays as " (1961-07-04)4 July 1961 (aged ទំព័រគំរូ:Age at date)".

See also[កែប្រែ]

Birth, death, age
{{BirthDeathAge}} – carries out the functions of this template and all the following ones
{{Birth date}} – displays the date and related hidden metadata
{{Birth date and age2}} – displays birth date, plus age as of a specified date, "(aged ##)" appears after the birth date
{{Birth year and age}} – year of birth and approximate age
{{Birth-date and age}} – display birth date and age, accepts dates as text (15 June 1950; June 15, 1950; June 1950; etc.)
{{Birth based on age as of date}} – displays approximate birth year and current age; used when a dated reference mentions the age of a person as of the date of publication
{{Death date}} – displays the date and related hidden metadata
{{Death date and age}} – same as {{Death date}}, except that "(aged ##)" appears after the death date
{{Death year and age}} – year of death and approximate age at death
{{Death-date and age}} – display death date and age, accepts date as text (15 June 1950; June 15, 1950; June 1950; etc.)
Age only
{{Age}} – age based on the number of full years between two dates (or a specified date and current date)
{{Age nts}} – similar to the above, but will sort correctly in sortable tables
{{Age in years and days}} – full years and days between two dates (or a specified date and current date)
{{Age in days}} – age in days between two dates (or a specified date and current date)
{{Age as of date}} – current age in years, based on a known age as of a specified date