ទំព័រគំរូ:ISOWEEKDATE

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

២០២១-W-[expression " (((((២០២១)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)*1461/4-0.5 round 0) -((((២០២១)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/100-0.5 round 0) +((((២០២១)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/400-0.5 round 0) +((((០២)+57608.5 round 0)mod 12+4)*153/5-0.5 round 0)+(២៨)-32167 )mod7+1" in DOW gives system message "Expression error: Unrecognized punctuation character "២"."]

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

Examples[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEKDATE|2005|12|31}}" gives "2005-W52-6" [១], and is eqv. with "{{ISOWEEKDATE|2006|1|0}}" gives "2005-W52-6" [២]
 • "{{ISOWEEKDATE|2006|1|1}}" gives "2005-W52-7" [៣]
 • "{{ISOWEEKDATE|2006|1|2}}" gives "2006-W01-1" [៤]

Examples where the ISO year is three days into the next gregorian year[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEKDATE|2009|12|31}}" gives "2009-W53-4" [៥]
 • "{{ISOWEEKDATE|2010|1|1}}" gives "2009-W53-5" [៦]
 • "{{ISOWEEKDATE|2010|1|2}}" gives "2009-W53-6" [៧]
 • "{{ISOWEEKDATE|2010|1|3}}" gives "2009-W53-7" [៨]
 • "{{ISOWEEKDATE|2010|1|4}}" gives "2010-W01-1" [៩]

Examples where the ISO year is three days into the previous gregorian year[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEKDATE|2008|12|28}}" gives "2008-W52-7" [១០]
 • "{{ISOWEEKDATE|2008|12|29}}" gives "2009-W01-1" [១១]
 • "{{ISOWEEKDATE|2008|12|30}}" gives "2009-W01-2" [១២]
 • "{{ISOWEEKDATE|2008|12|31}}" gives "2009-W01-3" [១៣]
 • "{{ISOWEEKDATE|2009|1|1}}" gives "2009-W01-4" [១៤]

See also[កែប្រែ]


See also[កែប្រែ]