ទំព័រគំរូ:ISOWEEKDATE2YMD

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

For a given ISO week date, produces the Gregorian date with leading Zeros [YYYY]-[MM]-[DD].

Examples[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2005|52|6}}" gives "2005-12-31 " [១], and is equal to "{{ISOWEEKDATE|2006|1|0}}" gives "2005-W52-6" [២]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2005|52|7}}" gives "2006-01-01 " [៣]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2006|01|01}}" gives "2006-01-02 " [៤]

Examples where the ISO year goes tree days into the next Gregorian year[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|53|4}}" gives "2009-12-31 " [៥]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|53|5}}" gives "2010-01-01 " [៦]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|53|6}}" gives "2010-01-02 " [៧]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|53|7}}" gives "2010-01-03 " [៨]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2010|01|1}}" gives "2010-01-04 " [៩]

Examples where the ISO year goes tree days into the prior Gregorian year[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2008|52|7}}" gives "2008-12-28 " [១០]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|01|1}}" gives "2008-12-29 " [១១]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|01|2}}" gives "2008-12-30 " [១២]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|01|3}}" gives "2008-12-31 " [១៣]
 • "{{ISOWEEKDATE2YMD|2009|01|4}}" gives "2009-01-01 " [១៤]

See also[កែប្រែ]