ទំព័រគំរូ:ISO 639 name

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Template requires an ISO 639 language code

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

This template is used to resolve ISO 639-1, ISO 639-2 and ISO 639-3 codes to language names.

Code1 Code2 Code3 Code4 Name Article Category
aa aar ទំព័រគំរូ:ISO 639 name aa [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name aa]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name aa language text]]
ab abk ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ab [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ab]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ab language text]]
ae ave ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ae [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ae]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ae language text]]
af afr ទំព័រគំរូ:ISO 639 name af [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name af]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name af language text]]
ags ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ags [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ags]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ags language text]]
ak aka ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ak [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ak]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ak language text]]
am amh ទំព័រគំរូ:ISO 639 name am [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name am]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name am language text]]
an arg ទំព័រគំរូ:ISO 639 name an [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name an]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name an language text]]
ang ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ang [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ang]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ang language text]]
ar ara ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ar [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ar]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ar language text]]
as asm ទំព័រគំរូ:ISO 639 name as [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name as]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name as language text]]
av ava ទំព័រគំរូ:ISO 639 name av [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name av]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name av language text]]
ay aym ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ay [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ay]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ay language text]]
az aze Azerbaijani ភាសាAzerbaijani Category:Articles containing Azerbaijani language text
ba bak ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ba [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ba]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ba language text]]
be bel ទំព័រគំរូ:ISO 639 name be [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name be]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name be language text]]
bg bul ប៊ុលហ្គារី ភាសាប៊ុលហ្គារី Category:Articles containing ប៊ុលហ្គារី language text
bh bih ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bh [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name bh]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bh language text]]
bi bis ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bi [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name bi]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bi language text]]
bm bam ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bm [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name bm]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bm language text]]
bn ben ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bn [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name bn]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bn language text]]
bo tib bod ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bo [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name bo]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bo language text]]
br bre ទំព័រគំរូ:ISO 639 name br [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name br]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name br language text]]
bs bos ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bs [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name bs]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name bs language text]]
ca cat Catalan ភាសាCatalan Category:Articles containing Catalan language text
ce che ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ce [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ce]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ce language text]]
ch cha ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ch [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ch]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ch language text]]
cho ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cho [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name cho]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cho language text]]
co cos ទំព័រគំរូ:ISO 639 name co [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name co]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name co language text]]
cr cre ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cr [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name cr]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cr language text]]
cs cze ces cz ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cs [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name cs]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cs language text]]
cu chu ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cu [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name cu]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cu language text]]
cv chv ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cv [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name cv]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cv language text]]
cy wel cym ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cy [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name cy]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name cy language text]]
da dan ទំព័រគំរូ:ISO 639 name da [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name da]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name da language text]]
de ger deu អាល្លឺម៉ង់ ភាសាអាល្លឺម៉ង់ Category:Articles containing អាល្លឺម៉ង់ language text
dv div ទំព័រគំរូ:ISO 639 name dv [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name dv]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name dv language text]]
dz dzo ទំព័រគំរូ:ISO 639 name dz [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name dz]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name dz language text]]
ee ewe ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ee [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ee]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ee language text]]
el gre ell ទំព័រគំរូ:ISO 639 name el [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name el]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name el language text]]
en eng អង់គ្លេស ភាសាអង់គ្លេស Category:Articles containing អង់គ្លេស language text
eo epo Esperanto ភាសាEsperanto Category:Articles containing Esperanto language text
es spa Spanish ភាសាSpanish Category:Articles containing Spanish language text
et est ទំព័រគំរូ:ISO 639 name et [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name et]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name et language text]]
eu baq eus Basque ភាសាBasque Category:Articles containing Basque language text
fa per fas Persian ភាសាPersian Category:Articles containing Persian language text
ff ful ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ff [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ff]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ff language text]]
fi fin ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fi [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name fi]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fi language text]]
fj fij ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fj [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name fj]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fj language text]]
fo fao ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fo [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name fo]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fo language text]]
fr fre fra បារាំង ភាសាបារាំង Category:Articles containing បារាំង language text
fy fry ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fy [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name fy]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name fy language text]]
ga gle ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ga [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ga]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ga language text]]
gd gla ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gd [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name gd]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gd language text]]
gl glg Galician ភាសាGalician Category:Articles containing Galician language text
gn grn ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gn [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name gn]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gn language text]]
grc ទំព័រគំរូ:ISO 639 name grc [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name grc]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name grc language text]]
gu guj ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gu [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name gu]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gu language text]]
gv glv ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gv [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name gv]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name gv language text]]
ha hau ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ha [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ha]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ha language text]]
he heb Hebrew ភាសាHebrew Category:Articles containing Hebrew language text
hi hin ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hi [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name hi]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hi language text]]
ho hmo ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ho [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ho]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ho language text]]
hr scr hrv Croatian ភាសាCroatian Category:Articles containing Croatian language text
ht hat ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ht [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ht]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ht language text]]
hu hun ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hu [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name hu]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hu language text]]
hy arm hye ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hy [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name hy]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hy language text]]
hz her ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hz [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name hz]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name hz language text]]
ia ina ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ia [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ia]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ia language text]]
id ind Indonesian ភាសាIndonesian Category:Articles containing Indonesian language text
ie ile ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ie [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ie]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ie language text]]
ig ibo ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ig [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ig]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ig language text]]
ii iii ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ii [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ii]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ii language text]]
ik ipk ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ik [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ik]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ik language text]]
io ido ទំព័រគំរូ:ISO 639 name io [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name io]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name io language text]]
is ice isl ទំព័រគំរូ:ISO 639 name is [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name is]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name is language text]]
it ita Italian ភាសាItalian Category:Articles containing Italian language text
iu iku ទំព័រគំរូ:ISO 639 name iu [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name iu]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name iu language text]]
ja-Hani ja-Latn ja jpn ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ja-Hani [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ja-Hani]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ja-Hani language text]]
jv jav ទំព័រគំរូ:ISO 639 name jv [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name jv]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name jv language text]]
ka geo kat ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ka [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ka]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ka language text]]
kg kon ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kg [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kg]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kg language text]]
ki kik ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ki [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ki]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ki language text]]
kj kua ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kj [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kj]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kj language text]]
kk kaz ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kk [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kk]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kk language text]]
kl kal ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kl [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kl]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kl language text]]
km khm Khmer ភាសាKhmer Category:Articles containing Khmer language text
kn kan ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kn [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kn]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kn language text]]
ko kor Korean ភាសាKorean Category:Articles containing Korean language text
kr kau ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kr [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kr]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kr language text]]
ks kas ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ks [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ks]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ks language text]]
ku kur ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ku [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ku]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ku language text]]
kv kom ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kv [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kv]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kv language text]]
kw cor ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kw [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name kw]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name kw language text]]
ky kir ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ky [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ky]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ky language text]]
la lat ឡាតាំង ភាសាឡាតាំង Category:Articles containing ឡាតាំង language text
lb ltz ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lb [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name lb]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lb language text]]
lg lug ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lg [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name lg]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lg language text]]
li lim ទំព័រគំរូ:ISO 639 name li [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name li]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name li language text]]
ln lin ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ln [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ln]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ln language text]]
lo lao ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lo [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name lo]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lo language text]]
lt lit Lithuanian ភាសាLithuanian Category:Articles containing Lithuanian language text
lu lub ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lu [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name lu]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lu language text]]
lv lav ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lv [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name lv]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name lv language text]]
mg mlg ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mg [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mg]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mg language text]]
mh mah ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mh [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mh]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mh language text]]
mi mao mri ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mi [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mi]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mi language text]]
mk mac mkd ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mk [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mk]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mk language text]]
ml mal ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ml [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ml]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ml language text]]
mn mon ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mn [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mn]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mn language text]]
mo mol ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mo [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mo]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mo language text]]
mr mar ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mr [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mr]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mr language text]]
ms may msa Malay ភាសាMalay Category:Articles containing Malay language text
mt mlt ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mt [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name mt]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name mt language text]]
my bur mya Burmese ភាសាBurmese Category:Articles containing Burmese language text
na nau ទំព័រគំរូ:ISO 639 name na [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name na]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name na language text]]
nb nob ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nb [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name nb]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nb language text]]
nd nde ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nd [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name nd]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nd language text]]
ne nep ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ne [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ne]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ne language text]]
ng ndo ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ng [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ng]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ng language text]]
nl dut nld ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nl [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name nl]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nl language text]]
nn nno Norwegian Nynorsk ភាសាNorwegian Nynorsk Category:Articles containing Norwegian Nynorsk language text
no nor Norwegian ភាសាNorwegian Category:Articles containing Norwegian language text
nr nbl ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nr [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name nr]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nr language text]]
nv nav ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nv [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name nv]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name nv language text]]
ny nya ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ny [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ny]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ny language text]]
oc oci ទំព័រគំរូ:ISO 639 name oc [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name oc]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name oc language text]]
oj oji ទំព័រគំរូ:ISO 639 name oj [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name oj]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name oj language text]]
om orm ទំព័រគំរូ:ISO 639 name om [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name om]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name om language text]]
or ori ទំព័រគំរូ:ISO 639 name or [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name or]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name or language text]]
os oss ទំព័រគំរូ:ISO 639 name os [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name os]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name os language text]]
pa pan ទំព័រគំរូ:ISO 639 name pa [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name pa]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name pa language text]]
pi pli ទំព័រគំរូ:ISO 639 name pi [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name pi]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name pi language text]]
pl pol Polish ភាសាPolish Category:Articles containing Polish language text
ps pus ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ps [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ps]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ps language text]]
pt por Portuguese ភាសាPortuguese Category:Articles containing Portuguese language text
qu que ទំព័រគំរូ:ISO 639 name qu [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name qu]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name qu language text]]
rm roh ទំព័រគំរូ:ISO 639 name rm [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name rm]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name rm language text]]
rn run ទំព័រគំរូ:ISO 639 name rn [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name rn]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name rn language text]]
ro rum ron Romanian ភាសាRomanian Category:Articles containing Romanian language text
ru rus រុស្ស៊ី ភាសារុស្ស៊ី Category:Articles containing រុស្ស៊ី language text
rw kin ទំព័រគំរូ:ISO 639 name rw [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name rw]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name rw language text]]
sa san ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sa [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sa]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sa language text]]
sc srd ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sc [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sc]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sc language text]]
sco ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sco [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sco]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sco language text]]
sd snd ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sd [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sd]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sd language text]]
se sme ទំព័រគំរូ:ISO 639 name se [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name se]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name se language text]]
sg sag ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sg [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sg]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sg language text]]
sga ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sga [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sga]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sga language text]]
sh hbs Serbo-Croatian ភាសាSerbo-Croatian Category:Articles containing Serbo-Croatian language text
si sin ទំព័រគំរូ:ISO 639 name si [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name si]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name si language text]]
sk slo slk Slovak ភាសាSlovak Category:Articles containing Slovak language text
sl slv ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sl [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sl]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sl language text]]
sm smo ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sm [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sm]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sm language text]]
sn sna ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sn [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sn]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sn language text]]
so som ទំព័រគំរូ:ISO 639 name so [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name so]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name so language text]]
sq alb sqi Albanian ភាសាAlbanian Category:Articles containing Albanian language text
sr scc srp Serbian ភាសាSerbian Category:Articles containing Serbian language text
ss ssw ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ss [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ss]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ss language text]]
st sot ទំព័រគំរូ:ISO 639 name st [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name st]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name st language text]]
su sun ទំព័រគំរូ:ISO 639 name su [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name su]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name su language text]]
sv swe Swedish ភាសាSwedish Category:Articles containing Swedish language text
sw swa ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sw [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name sw]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name sw language text]]
syc syr ទំព័រគំរូ:ISO 639 name syc [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name syc]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name syc language text]]
ta tam Tamil ភាសាTamil Category:Articles containing Tamil language text
te tel ទំព័រគំរូ:ISO 639 name te [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name te]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name te language text]]
tg tgk ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tg [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name tg]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tg language text]]
th tha ថៃ ភាសាថៃ Category:Articles containing ថៃ language text
ti tir ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ti [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ti]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ti language text]]
tk tuk ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tk [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name tk]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tk language text]]
tl tgl ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tl [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name tl]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tl language text]]
tn tsn ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tn [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name tn]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tn language text]]
to ton ទំព័រគំរូ:ISO 639 name to [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name to]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name to language text]]
tr tur Turkish ភាសាTurkish Category:Articles containing Turkish language text
ts tso ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ts [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ts]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ts language text]]
tt tat ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tt [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name tt]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tt language text]]
tw twi ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tw [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name tw]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name tw language text]]
ty tah ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ty [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ty]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ty language text]]
ug uig ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ug [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ug]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ug language text]]
uk ukr Ukrainian ភាសាUkrainian Category:Articles containing Ukrainian language text
ur urd ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ur [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ur]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ur language text]]
uz uzb ទំព័រគំរូ:ISO 639 name uz [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name uz]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name uz language text]]
ve ven ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ve [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name ve]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name ve language text]]
vi vie Vietnamese ភាសាVietnamese Category:Articles containing Vietnamese language text
vo vol ទំព័រគំរូ:ISO 639 name vo [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name vo]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name vo language text]]
wa wln ទំព័រគំរូ:ISO 639 name wa [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name wa]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name wa language text]]
wlm ទំព័រគំរូ:ISO 639 name wlm [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name wlm]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name wlm language text]]
wo wol ទំព័រគំរូ:ISO 639 name wo [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name wo]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name wo language text]]
xh xho ទំព័រគំរូ:ISO 639 name xh [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name xh]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name xh language text]]
yi yid ទំព័រគំរូ:ISO 639 name yi [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name yi]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name yi language text]]
yo yor ទំព័រគំរូ:ISO 639 name yo [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name yo]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name yo language text]]
za zha ទំព័រគំរូ:ISO 639 name za [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name za]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name za language text]]
zh chi zho ចិន ភាសាចិន Category:Articles containing ចិន language text
zu zul ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zu [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name zu]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zu language text]]
zun ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zun [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name zun]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zun language text]]
zh-Hans zh-s ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zh-Hans [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name zh-Hans]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zh-Hans language text]]
zh-Hant zh-t ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zh-Hant [[ភាសាទំព័រគំរូ:ISO 639 name zh-Hant]] [[:Category:Articles containing ទំព័រគំរូ:ISO 639 name zh-Hant language text]]