ទំព័រគំរូ:List of European capitals by region

ពីវិគីភីឌា

How to manage this template's initial visibility
To manage this template's visibility when it first appears, add the parameter:

|state=collapsed to show the template in its collapsed state, i.e. hidden apart from its titlebar – e.g. {{List of European capitals by region |state=collapsed}}
|state=expanded to show the template in its expanded state, i.e. fully visible – e.g. {{List of European capitals by region |state=expanded}}
|state=autocollapse to show the template in its collapsed state but only if there is another template of the same type on the page – e.g. {{List of European capitals by region |state=autocollapse}}

Unless set otherwise (see the |state= parameter in the template's code), the template's default state is autocollapse.

See also[កែប្រែ]

Comparison of continent-based templates
អាហ៊្វ្រិក អាស៊ី អឺរ៉ុប អូសេអានី អាមេរិកខាងជើង អាមេរិកខាងត្បូង
ពិភពលោក
Generator {{ប្រធានបទអាហ៊្វ្រិក}} {{ប្រធានបទអាស៊ី}} {{ប្រធានបទអឺរ៉ុប}} {{ប្រធានបទអូសេអានី}} {{ប្រធានបទអាមេរិកខាងជើង}} {{ប្រធានបទអាមេរិកខាងត្បូង}}
{{Americas topic}}
{{African topic}} {{Asian topic}} {{European topic}} {{Oceanic topic}} {{North American topic}} {{South American topic}}
{{American topic}}
"ប្រទេសនៃ..." {{...Africa}} {{...Asia}} {{...Europe}} {{...Oceania}} {{...North America}} {{...South America}}
{{...the Americas}}
"List of...capitals" {{...African...}} {{...Asian...}} {{...European...}} {{...Oceanian...}} {{...North American...}} {{...South American...}}