ទំព័រគំរូ:List of European capitals by region

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

How to manage this template's initial visibility
To manage this template's visibility when it first appears, add the parameter:

|state=collapsed to show the template in its collapsed state, i.e. hidden apart from its titlebar – e.g. {{List of European capitals by region |state=collapsed}}
|state=expanded to show the template in its expanded state, i.e. fully visible – e.g. {{List of European capitals by region |state=expanded}}
|state=autocollapse to show the template in its collapsed state but only if there is another template of the same type on the page – e.g. {{List of European capitals by region |state=autocollapse}}

Unless set otherwise (see the |state= parameter in the template's code), the template's default state is autocollapse.

See also[កែប្រែ]

Comparison of continent-based templates
អាហ៊្វ្រិក អាស៊ី អឺរ៉ុប អូសេអានី អាមេរិកខាងជើង អាមេរិកខាងត្បូង
ពិភពលោក
Generator {{ប្រធានបទអាហ៊្វ្រិក}} {{ប្រធានបទអាស៊ី}} {{ប្រធានបទអឺរ៉ុប}} {{ប្រធានបទអូសេអានី}} {{ប្រធានបទអាមេរិកខាងជើង}} {{ប្រធានបទអាមេរិកខាងត្បូង}}
{{Americas topic}}
{{African topic}} {{Asian topic}} {{European topic}} {{Oceanic topic}} {{North American topic}} {{South American topic}}
{{American topic}}
"ប្រទេសនៃ..." {{...Africa}} {{...Asia}} {{...Europe}} {{...Oceania}} {{...North America}} {{...South America}}
{{...the Americas}}
"List of...capitals" {{...African...}} {{...Asian...}} {{...European...}} {{...Oceanian...}} {{...North American...}} {{...South American...}}